รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 6.2 08:30-16:30 น. การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 13
โดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
, มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 130 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
194225 มี.ค. 2560นางสาวโชติกา อุงจิตต์ตระกูล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
194025 มี.ค. 2560นางชมพูนุท อุงจิตต์ตระกูล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
192425 มี.ค. 2560นางสมบัติ ทองอนันต์
ส่วนตัว
192225 มี.ค. 2560นายประทวน ทองอนันต์
ส่วนตัว
192125 มี.ค. 2560นายAnuwat srila
เอกชนCEO
191925 มี.ค. 2560นางยุพิน อุงจิตต์ตระกูล
ค้าขาย
146522 มี.ค. 2560นายประเสริฐ บุตรกะวี
อาชีพส่วนตัวอาชีพส่วนตัว
102618 มี.ค. 2560นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่
102017 มี.ค. 2560อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
032027 ก.พ. 2560นายประพันธ์ บริสุทธิ์
เกษตรกร
031927 ก.พ. 2560คุณบุญชอบ เอมอิ่ม
เกษตรกร
031827 ก.พ. 2560คุณนพดล สิงคำ
เกษตรกร
031727 ก.พ. 2560นายประทุม ทองคำ
เกษตรกร
031627 ก.พ. 2560นายนคร บัวผัน
เกษตรกร
031527 ก.พ. 2560คุณวิโรจน์ คูณคุนทด
เกษตรกร
031427 ก.พ. 2560นายพงษ์สวัสดิ์ พงษ์บุญฤทธิ์
เกษตรกร
031327 ก.พ. 2560คุณเมธาวัฒน์ ชุติทรัพย์ไพบูลย์
เกษตรกร
031227 ก.พ. 2560คุณวัฒนศักดิ์ พึ่งสาระ
เกษตรกร
031127 ก.พ. 2560คุณอุเทน โล่พานิช
เกษตรกร
031027 ก.พ. 2560คุณเกลี้ยง จันทร์คง
เกษตรกร
030927 ก.พ. 2560คุณสิทธิพงศ์ ปุญญฤทธิ์
เกษตรกร
030827 ก.พ. 2560คุณอำนวย ศรีสุข
เกษตรกร
030727 ก.พ. 2560คุณนิยม ขำช้าง
เกษตรกร
030627 ก.พ. 2560คุณสันต์ชัย ตุลพงศ์
เกษตรกร
030527 ก.พ. 2560ว่าที่ รต.กิตติพงษ์ บริสุทธิ์
เกษตรกร
030427 ก.พ. 2560คุณโกวิท บริสุทธิ์
เกษตรกร
030327 ก.พ. 2560คุณวิจิตร ไกรสรสวัสดิ์
เกษตรกร
030227 ก.พ. 2560คุณสุธน กล่ำบุตร
เกษตรกร
030127 ก.พ. 2560คุณปัทมา ชื่นใจ
เกษตรกร
030027 ก.พ. 2560คุณสิงห์ สุวรรณรอด
เกษตรกร
029927 ก.พ. 2560คุณสมาน ตันดี
เกษตรกร
029827 ก.พ. 2560คุณไพบูลย์ ชูเอียด
เกษตรกร
029727 ก.พ. 2560คุณสิทธิชัย อ่ำขำ
เกษตรกร
029627 ก.พ. 2560คุณสำริด ยอดฉุน
เกษตรกร
029527 ก.พ. 2560คุณมณี ยอดฉุน
เกษตรกร
029427 ก.พ. 2560คุณนุสรา จะแจ้ง
เกษตรกร
029327 ก.พ. 2560คุณกนกพร แก้วทองคำ
เกษตรกร
029227 ก.พ. 2560นายวิรัตน์ แซ่ฉึ่น
เกษตรกร
029127 ก.พ. 2560นางสาวสุขประเสริฐ จุลลาย
เกษตรกร
029027 ก.พ. 2560คุณบุญธรรม ฉัตรธง
เกษตรกร
028927 ก.พ. 2560คุณเจริญ แสงรอด
เกษตรกร
028827 ก.พ. 2560คุณชัยกรณ์ โพธิ์อยู่
เกษตรกร
028727 ก.พ. 2560คุณโชคชัย ปริญญาณัฐ
เกษตรกร
028627 ก.พ. 2560คุณสุวรรณ ม่วงศรี
เกษตรกร
028527 ก.พ. 2560จ่าสิบตรีสมโภชน์ แก้วทองคำ
เกษตรกร
028427 ก.พ. 2560คุณนพดล สิงคำ
เกษตรกร
028327 ก.พ. 2560คุณขวัญ แก้วดวงเล็ก
เกษตรกร
028227 ก.พ. 2560คุณจำลอง เทียนบุตร
เกษตรกร
028127 ก.พ. 2560นายจำนงค์ ชาติวุฒิ
เกษตรกร
028027 ก.พ. 2560คุณเทวฤทธิ์ โตนุช
เกษตรกร