รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 4.1 การประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยทีมวิทยากรจาก วช. [รับ 150] , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 128 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
178324 มี.ค. 2560นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัตติยะ
นิสิต
174024 มี.ค. 2560ดร.ภรณ์วรัญธ์ จุนทการบัณฑิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
166823 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ
163723 มี.ค. 2560นายจิรายุทธ สมตรึก
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
159723 มี.ค. 2560นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานของรัฐ
159023 มี.ค. 2560นายพนมศักดิ์ อยู่เขตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต/นักศึกษา
158923 มี.ค. 2560นางสาวฐิตินันท์ มิตรชอบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
155423 มี.ค. 2560ดร.ศิรประภา มีรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
150322 มี.ค. 2560ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
149322 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
146422 มี.ค. 2560นางสาวนางดวงดาว พงษ์สันติ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกพนักงานห้องทดลอง
142922 มี.ค. 2560นายนัฐพล จำปาเทศ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอาจารย์
142322 มี.ค. 2560ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
140122 มี.ค. 2560นางสาวนิศารัตน์ อินทร์ภักดี
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกนักวิชาการเกษตร
140022 มี.ค. 2560นางอัจฉราพร ปินตาแก้ว
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกนักวิชาการเกษตร
114921 มี.ค. 2560นางสาววรินธร ชาติสุภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นักวิทยาศาสตร์
114721 มี.ค. 2560ดร.ศศิกานต์ ปรานปราณีเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
114621 มี.ค. 2560ดร.เสาวภา ชูมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
114521 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณบดี
112720 มี.ค. 2560นางปรีดิ์เปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
111920 มี.ค. 2560ดร.ศุภากร ศิลาเกษ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่อาจารย์ประจำกลุ่มวิชื้นฐานวิศวกรรม
110420 มี.ค. 2560นายชัยยศ มุขทั่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
110120 มี.ค. 2560นายธเนศ เหล่ารบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
110020 มี.ค. 2560นางสาวสาลินี ขำแสง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
109720 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม
109520 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอาจารย์
107019 มี.ค. 2560นายชัยชนะ จันทรประภาเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
106919 มี.ค. 2560นางสาวอิศรา อามิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
106819 มี.ค. 2560นางสาวสุธิสา แดงขาว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
106719 มี.ค. 2560นางสาวคุณชนก ปรีชาสถิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
106619 มี.ค. 2560นางสาววราภรณ์ สุชัยชิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
100817 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองอธิการบดี
097016 มี.ค. 2560ดร.จตุพร เงินคำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
096616 มี.ค. 2560นางสาวธัญรัตน์ จารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
096316 มี.ค. 2560นางสาวรัชนู แก้วเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักวิทยาศาสตร์
096216 มี.ค. 2560นายเมธัส ชูเวช
มหาวิทยาลัยเนชั่นอาจารย์
096116 มี.ค. 2560นายนาวิน ธรสาธิตกุล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
096016 มี.ค. 2560นายอัศวิน ดาดูเคล
มหาวิทยาลัยพายัพอาจารย์
095916 มี.ค. 2560นางสาวสุมาลี เม่นสิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิชาการ
095216 มี.ค. 2560นายศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
092516 มี.ค. 2560นางสาววัลลภา ก๊กมาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
092316 มี.ค. 2560นางสาวกรกมล จันทร์เพียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นักวิทยาศาสตร์
092015 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
091615 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
091315 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
089715 มี.ค. 2560นางสาวลำภู มีแสง
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานห้องปฎิบัติการ
089615 มี.ค. 2560นางสาวสิริมาศ สลีวงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
089515 มี.ค. 2560นายพิษณุ พรมแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
089415 มี.ค. 2560นางสาวขนิษฐา รัตตนงพิสัตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
089315 มี.ค. 2560นางสาวปิ่นแก้ว ผลพล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์