รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.9 กิจกรรมและแนวทางงานวิจัยของ Advanced Materials Cluster
โดย รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประธานคลัสเตอร์วัสดุศาสตร์)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญ์ไพศิษฏ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
, มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 27 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
192525 มี.ค. 2560อาจารย์สุธีย์ จุฬากาญจน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์
169624 มี.ค. 2560ดร.ยุพิน ภูพวก
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
169224 มี.ค. 2560นายณัฐวุฒิ เสือด้วง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
168724 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
152722 มี.ค. 2560นางสาวอรอุมา แสงใหญ่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
110120 มี.ค. 2560นายธเนศ เหล่ารบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
097117 มี.ค. 2560นางสาวจินห์จุฑา แดงมั่นคง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
096916 มี.ค. 2560นางสาวสุคณธมาศ สอนจันทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรกำลังศึกษาปริญญาโท
096516 มี.ค. 2560นายรัตนพงษ์ กาถม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
089215 มี.ค. 2560ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
088615 มี.ค. 2560ดร.ชุลีพรย์ ป่าไร่
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์มหาวิทยาลัย
088115 มี.ค. 2560นางสาวกฤษณา พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
087815 มี.ค. 2560ดร.นฤมล สีพลไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
087715 มี.ค. 2560ดร.นฤมล สึพลไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
082714 มี.ค. 2560นายนายวรพล นันสุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต/นักศึกษา
082614 มี.ค. 2560นายณัฐวุฒิ เสือด้วง
มหาวิทยาลัยนเรศวรกำลังศึกษาต่อปริญญาโท
080014 มี.ค. 2560ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
079914 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนวล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
075014 มี.ค. 2560อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
064212 มี.ค. 2560นางสาวฐิติมา บุญทา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
064112 มี.ค. 2560นางสาวอมรรัตน์ ไวสาริกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
063810 มี.ค. 2560ดร.บุษบา บุญเซ่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
062010 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจิรา ดีแจ้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
05969 มี.ค. 2560ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
04507 มี.ค. 2560อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
03963 มี.ค. 2560นางสาวเจนจิรา สมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นักวิชาการอุดมศึกษา
00755 ก.พ. 2560ดร.อนุชิต กุลมาลา
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาครู