รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.8 แนวทางการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยุคไทยแลนต์ 4.0 ภาคที่ 1
โดย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
, มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 43 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
157323 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริพร โสมคำภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
115421 มี.ค. 2560นายกฤษณะ กลิ่นเมือง
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกนักศึกษา
115221 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มุขแจ้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
114821 มี.ค. 2560อาจารย์นรีรัตน์ ยิ้มนรินทร์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
114321 มี.ค. 2560อาจารย์ไพบูลย์ กาญจนศิริ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกข้าราชการบำนาญ
114221 มี.ค. 2560อาจารย์ทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
114121 มี.ค. 2560อาจารย์ธนพร กองอ้น
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
114021 มี.ค. 2560อาจารย์อุบล กองอ้น
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
113921 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเรขา กาญจนศิริ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกข้าราชการบำนาญ
113721 มี.ค. 2560อาจารย์สุรางค์ คงหมื่นรักษ์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
107520 มี.ค. 2560นายพิเศษพงศ์ สุธาพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
102518 มี.ค. 2560นายสัญญา ยือราน
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลาเภสัชกร
101717 มี.ค. 2560นายแพทย์วิรัตน์ ธีระสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
098317 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
092015 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
091615 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
091315 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
090815 มี.ค. 2560นางสาวมณีจันทร์ มาสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
088815 มี.ค. 2560นางสาวพฤกษชาติ ชาติรังสรรค์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
088715 มี.ค. 2560นายสุรเดช สุเมธาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
078914 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สิทธิจักร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
078214 มี.ค. 2560อาจารย์นิธิวดี ทับทิมศรี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
078114 มี.ค. 2560นายประดิษฐ์ สาธีคำ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
072413 มี.ค. 2560นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
067513 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
067213 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริพร บุญเต็ม
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีอาจารย์
067013 มี.ค. 2560อาจารย์รวิสรา เลิศสถิตย์
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีพนักงานราชการ / อาจารย์ผู้สอน
04958 มี.ค. 2560ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง
มหาวิทยาลัยพะเยาอาจารย์/หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
04195 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สิทธิจักร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกนักวิจัยและวิทยากร
04154 มี.ค. 2560นางปริมประภา ก้อนแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาเอก
03973 มี.ค. 2560นางสาวบุญสิตา บุญอยู่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการศึกษา
03952 มี.ค. 2560ดร.รัศมี สิทธิขันแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์มหาวิทยาลัย
03932 มี.ค. 2560อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
03822 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สิทธิจักร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
03812 มี.ค. 2560อาจารย์นิธิวดี ทับทิมศรี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03802 มี.ค. 2560นายประดิษฐ์ สารีคำ
ศูนย์สุขภาพตำบลวัดโบสถ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03602 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเรขา กาญจนศิริ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกVIP
019224 ก.พ. 2560ดร.ปุณิกา นามวงค์สะกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018924 ก.พ. 2560ดร.กาญจนา จิตติพร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
016418 ก.พ. 2560ดร.กิจฐเชต ไกรวาส
มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์
014715 ก.พ. 2560ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
004830 ม.ค. 2560อาจารย์เบญจมาภรณ์ นาคามดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ
003723 ม.ค. 2560ดร.เชิดชาย แซ่ฮ่วน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์