รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.6 กรณีศึกษาการขับเคลื่อนในรูปแบบมหาวิทยาลัยพันธกิจกับสังคม โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 102 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
175724 มี.ค. 2560นายมนตรี บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
153823 มี.ค. 2560ดร.ทิมกร พูลพุฒ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอาจารย์
147822 มี.ค. 2560นางสาวธัญรัตน์ พลขันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
147622 มี.ค. 2560นายสิทธิศักดิ์ ชุ่มนวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
145922 มี.ค. 2560นางสาวธัญรัตน์ พลขันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
145322 มี.ค. 2560นางสาวดาริน สีกาวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
144822 มี.ค. 2560นางธนิกานต์ หลิมเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักวิชาการศึกษา
142822 มี.ค. 2560อาจารย์ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
141822 มี.ค. 2560นายกาจพล ปุ้มตะมะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่
141522 มี.ค. 2560นายนายณัฐฐินันท์ สอนสิงห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่
113221 มี.ค. 2560อาจารย์ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
113121 มี.ค. 2560อาจารย์อภินันท์ ทะสุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
110320 มี.ค. 2560ดร.สิริวดี พรหมน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อาจารย์
106519 มี.ค. 2560นายจิตติศักดิ์ สดไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
106419 มี.ค. 2560นางสาวอาภาศิริ คำแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
106319 มี.ค. 2560นางสาวชนกนันท์ จันทำโรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
106219 มี.ค. 2560นางสาวเบญจรัตน์ คำจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
106119 มี.ค. 2560นางสาวรุจีรัตน์ แสงธง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
106019 มี.ค. 2560นางสาวเกศกนก นาคประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105919 มี.ค. 2560นางสาวอัจฉราภรณ์ อุดนัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105819 มี.ค. 2560นางสาวสุรีรัตน์ ศรีปา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105719 มี.ค. 2560นางสาวสุดารัตน์ ปลอบโยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105619 มี.ค. 2560นางสาววิชิราพรรณ คล้ายชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105519 มี.ค. 2560นางสาวรัตนวลี ปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105419 มี.ค. 2560นายเมธี ดีมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105319 มี.ค. 2560นางสาวมุกขรินทร์ สร้อยเปี้ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105219 มี.ค. 2560นางสาวมาริสา พ่วงบางโพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105119 มี.ค. 2560นายภูมินทร์ อินถา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105019 มี.ค. 2560นายพีระพล คนตรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104919 มี.ค. 2560นายพันแสง สินพิศุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104719 มี.ค. 2560นายบุญนำ มณีแกม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104619 มี.ค. 2560นายประสงค์ เบ้าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104519 มี.ค. 2560นายนัฐวิทย์ คงสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104419 มี.ค. 2560นายธนากร วรรณรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104319 มี.ค. 2560นายธนกร นุมัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104219 มี.ค. 2560นายดวงรัตน์ บุญประดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104119 มี.ค. 2560นางสาวโชติกา คำเตือนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104019 มี.ค. 2560นายชัยวัฒน์ ยังเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103919 มี.ค. 2560นายจเด็จ กรรณิการ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103819 มี.ค. 2560นายเสฎฐวุฒิ สุริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103719 มี.ค. 2560นางสาวสุภาพร อ่อนพรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103619 มี.ค. 2560นางสาวสุกัญญา เวียงนิล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103519 มี.ค. 2560นายสฤษดิ์ ภู่บุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103419 มี.ค. 2560นางสาวศรีสุวรรณ วัฒนาตระกูลวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103319 มี.ค. 2560นายวิชัยรัตน์ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103219 มี.ค. 2560นายพงษกร ฟองเกตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103119 มี.ค. 2560นายนิสิต ชาวนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103019 มี.ค. 2560นางสาวจิรภัทร์ศร จินุศร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
102919 มี.ค. 2560นายเกริกฤทธิ์ สุธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
102819 มี.ค. 2560นายกิตติพงษ์ สีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา