รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.5 อนาคคของเกษตรอัจฉริยะ (smart farming) ของประเทศไทยโดย (1)ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(2)ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (3)ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(พร้อมชมสาธิตการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ ได้แก่ โดรน และ เฮลิคอปเตอร์)
, มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 69 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
171324 มี.ค. 2560นายนายนุกูลกิจ ทับงาม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
168323 มี.ค. 2560นางสาวมนัชญา พิมศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
167623 มี.ค. 2560ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
165623 มี.ค. 2560นายณัฐศักดิ์ ชาญณรงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
164323 มี.ค. 2560นายอาราม แป้นแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
164123 มี.ค. 2560นางสาวปัญชิตา วิมาลา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
163823 มี.ค. 2560นางสาววชิราภรณ์ ศรีเงิน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
152722 มี.ค. 2560นางสาวอรอุมา แสงใหญ่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
139822 มี.ค. 2560นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กรมการข้าวรับราชการ
115321 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รับราขการครู
114421 มี.ค. 2560อาจารย์ภาณุวัชร์ นิรานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
110120 มี.ค. 2560นายธเนศ เหล่ารบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
109920 มี.ค. 2560นางสาวกรกนก สุริยะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามลูกจ้างมหาวิทยาลัย
109820 มี.ค. 2560นายกฤต วรางกูร
Scentrio Co.,Ltd.เภสัชกร,ธุรกิจส่วนตัว/กรรมการผู้จัดการ
107820 มี.ค. 2560นายอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
107520 มี.ค. 2560นายพิเศษพงศ์ สุธาพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
102618 มี.ค. 2560นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่
101517 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
099317 มี.ค. 2560นางสาวสาวืตรี แทนเทือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
099117 มี.ค. 2560นายสถาปนิก เชื้อปู่คง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
099017 มี.ค. 2560นายอำนวย ทับทองดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
097217 มี.ค. 2560ดร.วันทณี หาญช้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
093416 มี.ค. 2560นางแบน หนุนเพิ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
093316 มี.ค. 2560นายพยุง นาคพึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
092015 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
091615 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
091315 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
088115 มี.ค. 2560นางสาวกฤษณา พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
087815 มี.ค. 2560ดร.นฤมล สีพลไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
087715 มี.ค. 2560ดร.นฤมล สึพลไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
082915 มี.ค. 2560นายถานันดร์ เหลี่ยมสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
075914 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
075814 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันรัฐ อับดุลลา
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยววิทยากรภาคประชุมวิชาการ
075714 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
073214 มี.ค. 2560นางสาวกรกนก สุริยะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามลูกจ้างมหาวิทยาลัย
067413 มี.ค. 2560นายสถาพร กินณรินทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ
05969 มี.ค. 2560ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
05689 มี.ค. 2560ดร.อุบลวรรณ บุญฉ่ำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
04938 มี.ค. 2560ดร.รัตน์สุดา ยะป้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
04828 มี.ค. 2560อาจารย์ชลิดา แย้มศรีสุข
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอาจารย์
04757 มี.ค. 2560นางสาวกุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษาปริญญาเอก
04747 มี.ค. 2560นางสาวธัญปวีณ์ กมลหาญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษาปริญญาโท
04647 มี.ค. 2560อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
04637 มี.ค. 2560นายภานุมาศ ช้ำเกตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04627 มี.ค. 2560นายวีรพงษ์ ยิ้มยอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04617 มี.ค. 2560นายกิตธิชัย ร่มยอถิ่นดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04607 มี.ค. 2560นายจิรโชติ ถมยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04597 มี.ค. 2560นายอภิสิทธิ์ นาภีร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04587 มี.ค. 2560นายศิราวัฒน์ หงษ์ยนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04577 มี.ค. 2560นายรัฐพงษ์ เพลียโคตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา