รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.4 สัมมนาวิชาการ กล้วยวิถีไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 โดย (1)ดร.นุชรี ทัดเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพิน เสละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร เปรมจิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปราชญ์ชาวบ้าน โดย (1)นายมะยม มานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (2)นางสาวศิลาพร สิงหลักษณ์ รองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคูและผู้จัดการร้านในเครื่อข่ายโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู ร้านกำนันประภาส
ผู้ประกอบการภาคเอกชน โดย (1)คุณเสาวนีย์ วิเลปะนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
, มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 70 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
169624 มี.ค. 2560ดร.ยุพิน ภูพวก
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
164423 มี.ค. 2560นายนรากร จิตรรักษา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
154723 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
152622 มี.ค. 2560นางสาวปรียาภรณ์ อุกถา
นักศึกษา
146522 มี.ค. 2560นายประเสริฐ บุตรกะวี
อาชีพส่วนตัวอาชีพส่วนตัว
137221 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรรองประธานกรรมการ คณะทำงาน โครงการ อพ.สธ. - มน.
135621 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์มหาวิทยาลัย
115921 มี.ค. 2560นางสาวสุลิตา กล้าการขาย
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัดเจ้าหน้าที่ บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
115821 มี.ค. 2560นายภราดร เทพพานิช
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัดเจ้าหน้าที่ บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
115721 มี.ค. 2560นางเสาวณี วิเลปะนะ
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
115221 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มุขแจ้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
112520 มี.ค. 2560นางสาวดาริน สีกาวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร
112420 มี.ค. 2560นางธนิกานต์ หลิมเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักวิชาการศึกษา
098117 มี.ค. 2560นางสาวพิชชาพร นันตา
-อาชีพส่วนตัว
098017 มี.ค. 2560นายสุจิต เยาวรัตน์
-อาชีพส่วนตัว
090215 มี.ค. 2560อาจารย์ทิวา แก้วเสริม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
090115 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หัวหน้าวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
090015 มี.ค. 2560อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หัวหน้าวิชาเอกสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
089915 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หัวหน้าวิชาเอกพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
089815 มี.ค. 2560อาจารย์ปิยพงศ บางใบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
088515 มี.ค. 2560นางสาวสุภาวดี พุทธศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
075314 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
074814 มี.ค. 2560นางสาวศิลาพร สิงหลักษ์
ปราชญ์ชาวบ้านวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
074714 มี.ค. 2560นายมะยม มานันท์
ปราชญ์ชาวบ้านวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
074614 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร เปรมจิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
074514 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เสละคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
074414 มี.ค. 2560ดร.นุชรี ทัดเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
073014 มี.ค. 2560อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
072914 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิรื ใจผ่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
072814 มี.ค. 2560นายนายนิรุตติ์ ทาอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
072714 มี.ค. 2560นายโยธิน สระทองคื้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ.มรพส.
072413 มี.ค. 2560นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
067513 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
067213 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริพร บุญเต็ม
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีอาจารย์
067013 มี.ค. 2560อาจารย์รวิสรา เลิศสถิตย์
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีพนักงานราชการ / อาจารย์ผู้สอน
04928 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง สง่าจิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกVIP
04918 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : ตากVIP
04908 มี.ค. 2560อาจารย์วิชาญ ชุ่มมั่น
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรVIP
04898 มี.ค. 2560อาจารย์ภัทรพงศ์ ทองรวย
วิทยาลัยชุมชนตากVIP
04878 มี.ค. 2560ดร.วิเรขา กาญจนศิริ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกVIP
04808 มี.ค. 2560นางพรธิดา บุญยะโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
04788 มี.ค. 2560นายศราวุฒิ สมวะถา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
04727 มี.ค. 2560อาจารย์ณพล ชยานนท์ภักดี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นVIP
04717 มี.ค. 2560อาจารย์กฤษณะ ดาราเรือง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาVIP
04707 มี.ค. 2560อาจารย์ณัฐวุฒิ สถิรางกูร
มหาวิทยาลัยภาคกลางVIP
04697 มี.ค. 2560อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรVIP
04687 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์VIP
04677 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามVIP
04667 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์VIP
04657 มี.ค. 2560สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์VIP