รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.24 ปรัชญาและกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : การบูรณาการระหว่างการวิจัยกับการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ โดย ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 92 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
192325 มี.ค. 2560นางสาวปฐมาวดี ทองเฃื้อ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
192025 มี.ค. 2560นายวชิระ แสงพรม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
191825 มี.ค. 2560นางสาวอรอุมา แสงใหญ่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
191524 มี.ค. 2560นางสาวศิรารัตน์ วัธนวิสูตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
191424 มี.ค. 2560นางสาวศิรารัตน์ วัธนวิสูตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
191324 มี.ค. 2560นางสาววโรชา คำสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
191124 มี.ค. 2560นางสาวอารยา สิทธิวงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190724 มี.ค. 2560นายทรงพล คลังภักดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190624 มี.ค. 2560นางสาวสุชาวรรณ์ สารทูลสิงห์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190524 มี.ค. 2560นางสาวไวชญานีก์ ภาคาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
190424 มี.ค. 2560นายศิริบุญ ศรีบุญมาก
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190324 มี.ค. 2560นางสาวพิชญา จันทะคุณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
190224 มี.ค. 2560นางสาวพิชญา จันทะคุณ
นิสิต
190124 มี.ค. 2560นางสาวเบญจวรรร กล้าถิ่นภู
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
190024 มี.ค. 2560นางสาวไวชญานีก์ ภาคาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
189924 มี.ค. 2560นางสาววนารี ดีเฉลา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
189524 มี.ค. 2560นางสาวนางสาววันวิสา สัจจะญาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
188624 มี.ค. 2560นายศิลายุทธ จันทหล้า
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
188524 มี.ค. 2560นายพงศกร สุวรรณเนตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
185224 มี.ค. 2560นายจักรพงษ์ เพ็ชรวิจิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
180224 มี.ค. 2560นางสาววารุณี สินธรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
179124 มี.ค. 2560นางสาวสุภาวดี สรรค์นิกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
177624 มี.ค. 2560นางสาวสายธาร ปานมงคล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
177524 มี.ค. 2560นางสาวชฎาพร ฟักจัตุรัส
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
177424 มี.ค. 2560นายภัทราภณ์ สอนศิลป์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
177324 มี.ค. 2560นางสาวทิพปภา ช่วยคิด
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
177124 มี.ค. 2560นางสาวอรทัย ภัทรกุลดีสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
176824 มี.ค. 2560นางสาวพรรณวรจ คล้ายโต
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
176624 มี.ค. 2560นางสาวอรทัย ภัทรกุลดีสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
176024 มี.ค. 2560นางสาวณัชชา สุขมั่น
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
175524 มี.ค. 2560นางสาวฐิติพร โสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
175024 มี.ค. 2560นางสาวนุชธิดา จิตร์หมั่น
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
174924 มี.ค. 2560นางสาวนางสาวอภิชญา หลงอุย
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
173624 มี.ค. 2560นายปรินทร เขียวราชา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
173224 มี.ค. 2560นางสาวนีรัมพร ฟูแสง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
172724 มี.ค. 2560นางสาวนีรัมพร ฟูแสง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
172624 มี.ค. 2560นางสาวชุติกาญจน์ ไชยนันท์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
172524 มี.ค. 2560นางสาวศุภวรรณ บัวแก้วเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
172224 มี.ค. 2560นางสาวรุ้งตะวัน เครือหงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
172124 มี.ค. 2560นางสาวปฐมาวดี ทองเชื้อ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
171924 มี.ค. 2560นางสาวฑริกานต์ ไชยวงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต/นักศึกษา
171824 มี.ค. 2560นางสาวคนธรส วิชาเร็ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต/นักศึกษา
171024 มี.ค. 2560นางสาวรุ่งพิรุฬห์ จุลพล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
170824 มี.ค. 2560นางสาวภรณ์ธิชา กลมไล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
170624 มี.ค. 2560นางสาวขวัญชนก สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
170424 มี.ค. 2560นางสาววโรชา คำสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
169724 มี.ค. 2560นางสาวณิชาภัทร พรมขันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
169524 มี.ค. 2560นางสาวสุดารัตน์ ชูมา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
169424 มี.ค. 2560นางสาวนิจวรรณ์ สนธิกรรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
169324 มี.ค. 2560นางสาวสุวนันท์ อินจันทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร-