รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.23 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยมณีเวช โดย อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา และ ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์ , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 21 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
191925 มี.ค. 2560นางยุพิน อุงจิตต์ตระกูล
ค้าขาย
185824 มี.ค. 2560นางสาวไวชญานีก์ ภาคาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
102117 มี.ค. 2560นางสาวทิพย์สุมน จิตตวงศพันธุ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพ
101417 มี.ค. 2560นางสาวเบญจวรรณ กล้าถิ่นภู
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
097217 มี.ค. 2560ดร.วันทณี หาญช้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
095716 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์กรกฎ เห็นแสงวิไล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ มหาวิทยาลัย
092116 มี.ค. 2560นางสาวทิพวรรณ นมเนย
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล/นิสิตปริญญาโท
081714 มี.ค. 2560อาจารย์ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
081614 มี.ค. 2560ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วานิช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
081514 มี.ค. 2560อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
064312 มี.ค. 2560นางสาวประภัสสร เค้าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล/นิสิตปริญญาโท
04948 มี.ค. 2560นางสาวจุฑาทิพย์ ตาสุสี
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
04888 มี.ค. 2560นางสายฝน วรรณขาว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาโท (พยาบาลวิชาชีพ)
04093 มี.ค. 2560ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
03902 มี.ค. 2560อาจารย์ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
03892 มี.ค. 2560ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03882 มี.ค. 2560อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
019424 ก.พ. 2560ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017121 ก.พ. 2560อาจารย์คมทัศน์ ทัศวา
มหาวิทยาลัยศิลปากรนักศึกษาปริญญาเอก
004128 ม.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ/รองศาสตราจารย์
003723 ม.ค. 2560ดร.เชิดชาย แซ่ฮ่วน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์