รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.22 ดูแลใส่ใจ ผู้สูงอายุไทย สุขภาพดี โดย วิทยาลัยนอร์ทเทริน์ , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 30 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
194225 มี.ค. 2560นางสาวโชติกา อุงจิตต์ตระกูล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
193025 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี วิชุมา
พนักงานราชการ
168624 มี.ค. 2560นางสาวนีรัมพร ฟูแสง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
157323 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริพร โสมคำภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
150922 มี.ค. 2560นางสาวจณิสตา ศักดิ์ปฏิฐา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
142922 มี.ค. 2560นายนัฐพล จำปาเทศ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอาจารย์
115221 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มุขแจ้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
108420 มี.ค. 2560นางสาวพาวิณี ไพรวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
102518 มี.ค. 2560นายสัญญา ยือราน
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลาเภสัชกร
098317 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
082514 มี.ค. 2560อาจารย์ลภัสรดา โคตะนิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพ
081414 มี.ค. 2560นายจีรเกียรติ ประสานธนกุล
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
081314 มี.ค. 2560นางสาววราพร ธัญญาโยธิน
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
067513 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
067213 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริพร บุญเต็ม
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีอาจารย์
067013 มี.ค. 2560อาจารย์รวิสรา เลิศสถิตย์
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีพนักงานราชการ / อาจารย์ผู้สอน
062110 มี.ค. 2560นายวงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
04164 มี.ค. 2560นางสาวพรรณพิไล สุทธนะ
รับราชการ
03792 มี.ค. 2560นางพัชรี ใจจร
วิทยาลัยชุมชนตาก-
03752 มี.ค. 2560นายอลงกรณ์ ศรีเลิศ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น-
03742 มี.ค. 2560นายจีระเกียรติ ประสานธนกุล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03732 มี.ค. 2560นางสาววราพร ธัญญาโยธิน
โรงพยาบาลบ้านตากวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03672 มี.ค. 2560อาจารย์สิรินี ว่องวิไลรัตน์
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นVIP
032528 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรหัวหน้าภาควิชา
018623 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
016518 ก.พ. 2560ดร.เด่นศักดิ์ หอมหวล
วิทยาลัยชุมชนตากข้าราชการ
01029 ก.พ. 2560อาจารย์นิรัชรา ลิลละฮืกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ (อาจารย์พยาบาล)
00806 ก.พ. 2560อาจารย์วิเชียร วงค์วัน
สถาบันการพลศึกษา วข.ลำปางรับราชการครู สถาบันการพลศึกษา วข.ลำปาง
00684 ก.พ. 2560ดร.กัลยา บุญหล้า
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004027 ม.ค. 2560ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์