รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.21 Creative & Tourism โดย รศ.จิรวัฒน์ พิระสันต์ , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 35 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
191224 มี.ค. 2560นายจอมจรัญ มะโนปัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์พิเศษ
190924 มี.ค. 2560นางสาวเบญจมาศ ไชยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
190824 มี.ค. 2560นางสาวปิ่นนรา พานิชผล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
185824 มี.ค. 2560นางสาวไวชญานีก์ ภาคาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
177424 มี.ค. 2560นายภัทราภณ์ สอนศิลป์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
176624 มี.ค. 2560นางสาวอรทัย ภัทรกุลดีสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
172524 มี.ค. 2560นางสาวศุภวรรณ บัวแก้วเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
170024 มี.ค. 2560นายอภิวัฒน์ คำพรหม
นักศึกษา
167823 มี.ค. 2560นางสาวภัทรวดี หอมสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษส
158623 มี.ค. 2560อาจารย์ยุวเรศ มาซอรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอาจารย์
153023 มี.ค. 2560นางสาวศุภวรรณ บัวแก้วเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
152722 มี.ค. 2560นางสาวอรอุมา แสงใหญ่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
152622 มี.ค. 2560นางสาวปรียาภรณ์ อุกถา
นักศึกษา
149222 มี.ค. 2560อาจารย์ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอาจารย์
148522 มี.ค. 2560นายปภากร รอดเมือง
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานของรัฐ
147522 มี.ค. 2560อาจารย์นวนพ สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พายัพอาจารย์
143022 มี.ค. 2560นายปภากร รอพเมือง
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
142122 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอาจารย์
140422 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจารย์
138121 มี.ค. 2560นางสาวประภาพร แสนยากุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
137921 มี.ค. 2560อาจารย์ฐาปกรณ์ ทองคำนุช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอาจารย์
137821 มี.ค. 2560นางสาวสกุลรักษ์ ศักดิ์คำดวง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
135521 มี.ค. 2560นายชาญานิน อุดพ้วย
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่
135421 มี.ค. 2560นางสาวธนัชชา จันทร์รักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่
135321 มี.ค. 2560นางสาวฉวีวรรณ นุชมี
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่
135221 มี.ค. 2560นางสาววราภรณ์ ใจขันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่
135121 มี.ค. 2560นางสาวศิวิกา เสือทะยาน
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่
134921 มี.ค. 2560นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่
081814 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
075014 มี.ค. 2560อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
04093 มี.ค. 2560ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
03952 มี.ค. 2560ดร.รัศมี สิทธิขันแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์มหาวิทยาลัย
03281 มี.ค. 2560นางสาวนุชนาถ เหมือนทองดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการคอมพิวเตอร์
018523 ก.พ. 2560ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004128 ม.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ/รองศาสตราจารย์