รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.2 การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น โดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย โดย ดร.ปริญญา สร้อยทอง , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 97 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
175724 มี.ค. 2560นายมนตรี บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
166723 มี.ค. 2560นายธนพัฒน์ เสือสเน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
166523 มี.ค. 2560นายสุธาภูมิ สุดสาย
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
165823 มี.ค. 2560นางสาวจริยา วสยางกูร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
165723 มี.ค. 2560นางสาววไลพรรณ หรือตระกูล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
165623 มี.ค. 2560นายณัฐศักดิ์ ชาญณรงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
165523 มี.ค. 2560นายวรวัชร บัวอ้น
นิสิต
165323 มี.ค. 2560นายธนภัทร วงศ์ประทุม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
165123 มี.ค. 2560นางสาวพิชญ์สินี วิเศษผา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
165023 มี.ค. 2560นางสาวพิชญา บุญญิกา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
164923 มี.ค. 2560นายนนทพัทธ์ เพ็ชรมา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
164823 มี.ค. 2560นายชยพล เหมือนแก้วจินดา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
164723 มี.ค. 2560นางสาวศศิวิมล แตงรื่น
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
164623 มี.ค. 2560นายทศวรรษ สถานธง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
164523 มี.ค. 2560นายเนตินนท์ แนบเนียน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
164423 มี.ค. 2560นายนรากร จิตรรักษา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
164323 มี.ค. 2560นายอาราม แป้นแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
164123 มี.ค. 2560นางสาวปัญชิตา วิมาลา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
164023 มี.ค. 2560นางสาวอังคณา กั๊กสูงเนิน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
163823 มี.ค. 2560นางสาววชิราภรณ์ ศรีเงิน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
163323 มี.ค. 2560นางสาวสิริอนงค์ แผนสนิท
นิสิต
163223 มี.ค. 2560นางสาวศิริวรรณ เอี่ยมสะอาด
นิสิต
163123 มี.ค. 2560นายวราวุธ ขันตี
นิสิต
163023 มี.ค. 2560นายชนสิษฎ์ สละ
นิสิต
162823 มี.ค. 2560นายนันธพล ขันธหัตถ์
นิสิต
162723 มี.ค. 2560นางสาวนิศาชล เตชะบุญสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
162623 มี.ค. 2560นางสาวทัศนีย์ วันทัศน์
นิสิต
162423 มี.ค. 2560นางสาวพิมพ์วิภา คำนาค
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
162123 มี.ค. 2560นางสาวกนกอร นิติสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
161723 มี.ค. 2560นางสาวชนิกานต์ ดิษดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
161623 มี.ค. 2560นายพงศธร วัฒนฤกษ์ปรีชา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
161223 มี.ค. 2560นายวีรภัทร ศิริพงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
161123 มี.ค. 2560นายนพรรณพ กันเจียก
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
161023 มี.ค. 2560นางสาวสุชานาถ เปงยาวงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนังศึกษา
160723 มี.ค. 2560นางสาวทัตพิชา เขียววิจิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
160523 มี.ค. 2560นางสาวรุ่งนภา อินทะจักร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
160023 มี.ค. 2560นางสาวรุ่งนภา กลิ่นขวัญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
159923 มี.ค. 2560นางสาวกนกกร คำสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
158423 มี.ค. 2560นายนิธิบูรณ์ สุวรรณโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
158223 มี.ค. 2560นายกัณธัฏ ณ สงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
154523 มี.ค. 2560นางสาวพิมลวรรณ กำเนิดศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
153323 มี.ค. 2560นายสิทธิพล เหมือนอ่อง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
153223 มี.ค. 2560นางสาวดวงพร นาคสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
152923 มี.ค. 2560นางสาวฐณิฎาภรณ์ อินติ๊บ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
152823 มี.ค. 2560นายพงศธร พุ่มเมือง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
152522 มี.ค. 2560นายนาย ธิติวุฒิ นิลฉ่ำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
152322 มี.ค. 2560นายวิชญ์ โกพา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึดษา
152022 มี.ค. 2560นางสาวขนิษฐา ลึกล้น
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
102518 มี.ค. 2560นายสัญญา ยือราน
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลาเภสัชกร
094316 มี.ค. 2560ปนันดา ทองนันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร