รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.18 เสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ในปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานประเทศไทยเพื่อสู่ยุค 4.0” (พลังงาน)โดย ตัวแทนคลัสเตอร์พลังงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2)หัวข้อ การจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
(3)หัวข้อ “การจัดการพลังงานในชาติสิ่งแวดล้อมใน มทร.ล้านนาตาก” โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
(4)หัวข้อ “การจัดการพลังงานให้ชุมชนในจังหวัดสุโขทัย” โดย ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
(5)หัวข้อ “การจัดการพลังงานในชุมชนจังหวัดตาก” โดย ผศ.สันติภาพ โคตรทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
, มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 27 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
175724 มี.ค. 2560นายมนตรี บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
142922 มี.ค. 2560นายนัฐพล จำปาเทศ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอาจารย์
113321 มี.ค. 2560อาจารย์กัลยา เฮงดี
อาจารย์
107620 มี.ค. 2560ดร.อุกฤต สมัครสมาน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
101917 มี.ค. 2560นางสาวกัญจน์ชญา เม้าสิ้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาเอก
101817 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ/รองศาสตราจารย์
098317 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
090415 มี.ค. 2560อาจารย์ชุณหเกตุม์ กาญจนกิจสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
089215 มี.ค. 2560ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
082915 มี.ค. 2560นายถานันดร์ เหลี่ยมสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
082814 มี.ค. 2560ดร.สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนักวิชาการสาธารณสุข
080914 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติภาพ โครตทะเล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : ตากวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
080814 มี.ค. 2560ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
080714 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
067513 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
067213 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริพร บุญเต็ม
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีอาจารย์
067013 มี.ค. 2560อาจารย์รวิสรา เลิศสถิตย์
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีพนักงานราชการ / อาจารย์ผู้สอน
05689 มี.ค. 2560ดร.อุบลวรรณ บุญฉ่ำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
04958 มี.ค. 2560ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง
มหาวิทยาลัยพะเยาอาจารย์/หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
04828 มี.ค. 2560อาจารย์ชลิดา แย้มศรีสุข
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอาจารย์
04113 มี.ค. 2560นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
03983 มี.ค. 2560นายศุภจักร สุทธิ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
03963 มี.ค. 2560นางสาวเจนจิรา สมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นักวิชาการอุดมศึกษา
03952 มี.ค. 2560ดร.รัศมี สิทธิขันแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์มหาวิทยาลัย
03692 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : ตากVIP
01029 ก.พ. 2560อาจารย์นิรัชรา ลิลละฮืกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ (อาจารย์พยาบาล)
003723 ม.ค. 2560ดร.เชิดชาย แซ่ฮ่วน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์