รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.17 ผลพลอยได้จากกล้วย กับการผลิตอาหารคน และอาหารสัตว์ โดย (1)ดร.อรรณพ ทัศนอุดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
และ (2)ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
, มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 150 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
133221 มี.ค. 2560นางสาวนิลนภา คูสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
133121 มี.ค. 2560นางสาวอรุณโรจน์ สอนไว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
133021 มี.ค. 2560นางสาวสุดารัตน์ อุตรสัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132921 มี.ค. 2560นายธิติวุฒิ เกตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132821 มี.ค. 2560นางสาวรุ่งนภา คงมาต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132721 มี.ค. 2560นายเจษฎา จิรประสาทสุนทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132621 มี.ค. 2560นางสาวลดาวัลย์ ไชยเวียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132521 มี.ค. 2560นางสาวจรรยา กล่ำปาวน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132421 มี.ค. 2560นางสาวพิมผกามาศ เพ็ชจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132321 มี.ค. 2560นางสาวอำไพ คำเผือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132221 มี.ค. 2560นางสาวณัฐณิชา พุฒแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132121 มี.ค. 2560นางสาวปพิชญา จิ๋วอ่วม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132021 มี.ค. 2560นางสาวชญาดา แจ่มกระจ่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
131921 มี.ค. 2560นายธนกฤต ดีอินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
131821 มี.ค. 2560นางสาวพรนัชชา มีบุญล้ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
131721 มี.ค. 2560นางสาวณิชาภา ยอดสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
131621 มี.ค. 2560นางสาวอภิญญา ทองชมภู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7ก
131521 มี.ค. 2560นางสาวยลดา ไชยจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7ก
131421 มี.ค. 2560นายไพรัช แซ่เถา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7ก
131321 มี.ค. 2560นางสาวสุกานดา ปานช้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7ก
131221 มี.ค. 2560นางสาวสรนันท์ ปิ่นม่วง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
131121 มี.ค. 2560นายนิติพล พูลทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
131021 มี.ค. 2560นางสาวสุพัตศจี คงกัปกัลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130921 มี.ค. 2560นางสาววิภาวรรณ บุยสืบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130821 มี.ค. 2560นางสาวสุมิตรา ยอดเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130721 มี.ค. 2560นายดนัย เนียมหอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130621 มี.ค. 2560นางสาวสลิลทิพย์ เอี่ยมฉิม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130521 มี.ค. 2560นายจตุรพักตร์ เหล่ารอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130421 มี.ค. 2560นายอนุพงศ์ ยอดเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130321 มี.ค. 2560นายสิทธากรณ์ หอมสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130221 มี.ค. 2560นางสาวภิรมญา แสงโสดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130121 มี.ค. 2560นางสาวกัลยา วิจารณ์พล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130021 มี.ค. 2560นางสาวศุภรดา แตงโม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
129921 มี.ค. 2560นางสาวกัญญาลักษณ์ เชื้อนุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
129821 มี.ค. 2560นางสาวเพ็ญพิชชา อุ่นอุรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
129721 มี.ค. 2560นางสาวสุรีรัตน์ ใจประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
129621 มี.ค. 2560นางสาวจตุพร เฉิดโฉมศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
129521 มี.ค. 2560นางสาวธิดารัตน์ ผาระนัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
129421 มี.ค. 2560นางสาวอรอุมา ศรีเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
129321 มี.ค. 2560นายวรโชติ พิลึก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
129221 มี.ค. 2560นายทณัฐพงศ์ อินต๊ะขิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
129121 มี.ค. 2560นางสาวธัญญาภัทร์ มะโพงเพ็ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
129021 มี.ค. 2560นายดลนพัฒน์ สูงประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128921 มี.ค. 2560นายศิริพงษ์ จงจิตรวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128821 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี มาลาดาษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128721 มี.ค. 2560นางสาวสุกัญญา แย้มเหม็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128621 มี.ค. 2560นายวิทยา แสงพักร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128521 มี.ค. 2560นางสาววาสนา แซ่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128421 มี.ค. 2560นายภูธเนศ บุญคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128321 มี.ค. 2560นายพรเพชร ไพรหอมรื่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB