รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.15 เสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ในปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานประเทศไทยเพื่อสู่ยุค 4.0” (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
(1)หัวข้อ “สถานการณ์ในปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานประเทศไทยเพื่อสู่ยุค 4.0 (การจัดการสิ่งแวดล้อม)” โดย ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (ตัวแทนคลัสเตอร์ Climate Change) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2)หัวข้อ “สถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดพิษณุโลก” โดย ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(3)หัวข้อ “สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จ.ตาก” โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
(4)หัวข้อ ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากปัญหาหมอกควันภาคเหนือ โดย ดร.ฐิติพร สุแก้ว แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย (Burden of Disease) สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
, มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 38 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
175724 มี.ค. 2560นายมนตรี บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
167923 มี.ค. 2560อาจารย์นายเจษฎา แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการครู
142922 มี.ค. 2560นายนัฐพล จำปาเทศ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอาจารย์
139822 มี.ค. 2560นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กรมการข้าวรับราชการ
113321 มี.ค. 2560อาจารย์กัลยา เฮงดี
อาจารย์
107620 มี.ค. 2560ดร.อุกฤต สมัครสมาน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
102518 มี.ค. 2560นายสัญญา ยือราน
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลาเภสัชกร
101917 มี.ค. 2560นางสาวกัญจน์ชญา เม้าสิ้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาเอก
101817 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ/รองศาสตราจารย์
101517 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
098317 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
090415 มี.ค. 2560อาจารย์ชุณหเกตุม์ กาญจนกิจสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
089115 มี.ค. 2560อาจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
089015 มี.ค. 2560อาจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
082814 มี.ค. 2560ดร.สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนักวิชาการสาธารณสุข
080614 มี.ค. 2560ดร.ฐิติพร เฉลิมแสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
080514 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงค์ศักดิ์ ยาทะเล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : ตากวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
080414 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
080314 มี.ค. 2560ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
067513 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
067213 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริพร บุญเต็ม
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีอาจารย์
067013 มี.ค. 2560อาจารย์รวิสรา เลิศสถิตย์
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีพนักงานราชการ / อาจารย์ผู้สอน
065113 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับราชการ
05689 มี.ค. 2560ดร.อุบลวรรณ บุญฉ่ำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
04958 มี.ค. 2560ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง
มหาวิทยาลัยพะเยาอาจารย์/หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
04316 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
04215 มี.ค. 2560ดร. เภสัชกรหญิงฐิติพร สุแก้ว
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์/นักวิจัย
04113 มี.ค. 2560นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
03983 มี.ค. 2560นายศุภจักร สุทธิ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
03963 มี.ค. 2560นางสาวเจนจิรา สมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นักวิชาการอุดมศึกษา
03952 มี.ค. 2560ดร.รัศมี สิทธิขันแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์มหาวิทยาลัย
03712 มี.ค. 2560ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกVIP
03692 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : ตากVIP
032528 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรหัวหน้าภาควิชา
01039 ก.พ. 2560อาจารย์วราวุฒิ มหามิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
005131 ม.ค. 2560นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ข้าราชการครู
005031 ม.ค. 2560นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
004128 ม.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ/รองศาสตราจารย์