รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.14 การเสวนาการขับเคลื่อนพิษณุโลก 4.0 ด้วยวิจัยและนวัตกรรมกล้วย โดย (1)ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2)คุณเจนวิทย์ จันทรา ผู้ประกอบการกล้วยแปรรูป (3)ผศ.ดร.ศจี สุวรรณศรี คณะเกษตรศาสตร์ (4)Mr.Jean-Philippe Babu
ผู้ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ดวงพร เปรมจิต
, มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 30 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
180624 มี.ค. 2560นางสาวภิรมญา แสงโสดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
180424 มี.ค. 2560นายภานุพงศ์ กงเรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
180124 มี.ค. 2560นายมณัฐพงศ์ อินต๊ะขิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
171324 มี.ค. 2560นายนายนุกูลกิจ ทับงาม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
115221 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มุขแจ้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
102418 มี.ค. 2560ดร.พัทธมน แสงอินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
092015 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
091615 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
091315 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
088815 มี.ค. 2560นางสาวพฤกษชาติ ชาติรังสรรค์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
088715 มี.ค. 2560นายสุรเดช สุเมธาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
079514 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร เปรมจิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
079314 มี.ค. 2560Mr.jean Philippe babu
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
079214 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
079114 มี.ค. 2560เจนวิทย์ จันทรา
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
079014 มี.ค. 2560ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
066313 มี.ค. 2560ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
04507 มี.ค. 2560อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
04134 มี.ค. 2560ดร.เนริสา คุณประทุม
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018924 ก.พ. 2560ดร.กาญจนา จิตติพร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018823 ก.พ. 2560อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018623 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018123 ก.พ. 2560ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017121 ก.พ. 2560อาจารย์คมทัศน์ ทัศวา
มหาวิทยาลัยศิลปากรนักศึกษาปริญญาเอก
01029 ก.พ. 2560อาจารย์นิรัชรา ลิลละฮืกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ (อาจารย์พยาบาล)
00999 ก.พ. 2560อาจารย์อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ : อาจารย์
00887 ก.พ. 2560ดร.อัญชลี สิริกุลขจร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00591 ก.พ. 2560ดร.ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ
004830 ม.ค. 2560อาจารย์เบญจมาภรณ์ นาคามดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ
003723 ม.ค. 2560ดร.เชิดชาย แซ่ฮ่วน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์