รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.13 CHANGE: งานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมด้วย OECD GLP โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 31 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
150922 มี.ค. 2560นางสาวจณิสตา ศักดิ์ปฏิฐา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
150322 มี.ค. 2560ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
144922 มี.ค. 2560นายสุชา นุ่มเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยนักวิจัย
109820 มี.ค. 2560นายกฤต วรางกูร
Scentrio Co.,Ltd.เภสัชกร,ธุรกิจส่วนตัว/กรรมการผู้จัดการ
089215 มี.ค. 2560ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
082915 มี.ค. 2560นายถานันดร์ เหลี่ยมสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
078014 มี.ค. 2560ดร.วิสาข์ สุพรรณไพรบูลย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
077914 มี.ค. 2560นายอมร ประดับทอง
ผู้จัดการโครงการ ศูนย์ความเ็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
077814 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริวรรณ วงศ์วานิช
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
077614 มี.ค. 2560กัญญาวีร์ ฟักทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
062710 มี.ค. 2560ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจจิมา เทพอินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการพัสดุ
062610 มี.ค. 2560สัตวแพทย์หญิงวริศราภรณ์ แตงช้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวรสัตวแพทย์
062510 มี.ค. 2560นางสาวพิจิตรา ชาบาง
มหาวิทยาลัยนเรศวรสัตวแพทย์
062410 มี.ค. 2560นางสาวพุสดี มิ่งภูนา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
062210 มี.ค. 2560นายปิยะพงษ์ กลมพุก
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
05959 มี.ค. 2560นางณัฐชยา สืบอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการพัสดุ
05949 มี.ค. 2560นางสาวศิวาพร ทรงวุฒิ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการเงินและบัญชี
05939 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
04938 มี.ค. 2560ดร.รัตน์สุดา ยะป้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
04828 มี.ค. 2560อาจารย์ชลิดา แย้มศรีสุข
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอาจารย์
04757 มี.ค. 2560นางสาวกุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษาปริญญาเอก
04747 มี.ค. 2560นางสาวธัญปวีณ์ กมลหาญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษาปริญญาโท
04737 มี.ค. 2560นางสาวเพชรรัตน์ เชียงแสน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
04093 มี.ค. 2560ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
03973 มี.ค. 2560นางสาวบุญสิตา บุญอยู่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการศึกษา
03912 มี.ค. 2560ศาสตาจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย มหิดล และ นเรศวร
03281 มี.ค. 2560นางสาวนุชนาถ เหมือนทองดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการคอมพิวเตอร์
00806 ก.พ. 2560อาจารย์วิเชียร วงค์วัน
สถาบันการพลศึกษา วข.ลำปางรับราชการครู สถาบันการพลศึกษา วข.ลำปาง
00684 ก.พ. 2560ดร.กัลยา บุญหล้า
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00541 ก.พ. 2560อาจารย์ปรเมษฐ์ ดำชู
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004027 ม.ค. 2560ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์