รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.12 โอกาสและความท้าทายภายใต้กรอบอาเซียนศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประธานคลัสเตอร์อาเซียน) ดำเนินรายการ โดย ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 16 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
172724 มี.ค. 2560นางสาวนีรัมพร ฟูแสง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
167923 มี.ค. 2560อาจารย์นายเจษฎา แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการครู
115021 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
113321 มี.ค. 2560อาจารย์กัลยา เฮงดี
อาจารย์
102017 มี.ค. 2560อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
101917 มี.ค. 2560นางสาวกัญจน์ชญา เม้าสิ้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาเอก
101117 มี.ค. 2560สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
089215 มี.ค. 2560ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
080114 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์นวลน้อย ตรีรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
066313 มี.ค. 2560ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
04828 มี.ค. 2560อาจารย์ชลิดา แย้มศรีสุข
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอาจารย์
04507 มี.ค. 2560อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
018523 ก.พ. 2560ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018123 ก.พ. 2560ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
003825 ม.ค. 2560อาจารย์จินตนา พนมชัยขยวัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
003723 ม.ค. 2560ดร.เชิดชาย แซ่ฮ่วน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์