รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.10 เวทีเสวนา เรื่อง พลิกฟื้นพื้นที่ปนเอนสารพิษโดยวิจัยชุมชน: บทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 29 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
173624 มี.ค. 2560นายปรินทร เขียวราชา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
173224 มี.ค. 2560นางสาวนีรัมพร ฟูแสง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
171324 มี.ค. 2560นายนายนุกูลกิจ ทับงาม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
147422 มี.ค. 2560นายปรีชา ฤทธิ์เดชกล้า
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก -
147322 มี.ค. 2560น้อยชัยยา เปี้ยสุ
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก -
147222 มี.ค. 2560สวย มะลิซ้อน
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
147122 มี.ค. 2560นางเกศณีย์ แสนติ๊บผ่าย
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
147022 มี.ค. 2560นางภิรมย์ ใจรุณ
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
146922 มี.ค. 2560บุญเรื่อน ชัยญะวงศ์
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
146822 มี.ค. 2560ศรีวรรณนา ตุ่นทา
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
146722 มี.ค. 2560นางสาวดวงเต็ม หลวงพระบาง
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
146622 มี.ค. 2560นางอ้อมอารีย์ เผือกเหมือย
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเกษตรกร
144922 มี.ค. 2560นายสุชา นุ่มเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยนักวิจัย
101817 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ/รองศาสตราจารย์
101617 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์กฤช จารุชาต
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
082814 มี.ค. 2560ดร.สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนักวิชาการสาธารณสุข
04808 มี.ค. 2560นางพรธิดา บุญยะโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
04757 มี.ค. 2560นางสาวกุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษาปริญญาเอก
04747 มี.ค. 2560นางสาวธัญปวีณ์ กมลหาญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษาปริญญาโท
04316 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
04134 มี.ค. 2560ดร.เนริสา คุณประทุม
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
04093 มี.ค. 2560ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017121 ก.พ. 2560อาจารย์คมทัศน์ ทัศวา
มหาวิทยาลัยศิลปากรนักศึกษาปริญญาเอก
01029 ก.พ. 2560อาจารย์นิรัชรา ลิลละฮืกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ (อาจารย์พยาบาล)
00806 ก.พ. 2560อาจารย์วิเชียร วงค์วัน
สถาบันการพลศึกษา วข.ลำปางรับราชการครู สถาบันการพลศึกษา วข.ลำปาง
00684 ก.พ. 2560ดร.กัลยา บุญหล้า
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00541 ก.พ. 2560อาจารย์ปรเมษฐ์ ดำชู
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004027 ม.ค. 2560ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
003927 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์