รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.1 บรรยายแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง) โดย ดร.ปิยรัตน์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 58 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
159523 มี.ค. 2560นายพันธนะ ยอดโอวาท
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
159323 มี.ค. 2560นางสาวกฤติกา แก้วสมุทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
156723 มี.ค. 2560อาจารย์พงศ์กานต์ คงศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
153623 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
145322 มี.ค. 2560นางสาวดาริน สีกาวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
144822 มี.ค. 2560นางธนิกานต์ หลิมเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักวิชาการศึกษา
139822 มี.ค. 2560นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กรมการข้าวรับราชการ
137221 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรรองประธานกรรมการ คณะทำงาน โครงการ อพ.สธ. - มน.
115921 มี.ค. 2560นางสาวสุลิตา กล้าการขาย
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัดเจ้าหน้าที่ บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
115821 มี.ค. 2560นายภราดร เทพพานิช
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัดเจ้าหน้าที่ บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
115721 มี.ค. 2560นางเสาวณี วิเลปะนะ
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
115321 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รับราขการครู
113321 มี.ค. 2560อาจารย์กัลยา เฮงดี
อาจารย์
112520 มี.ค. 2560นางสาวดาริน สีกาวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร
112420 มี.ค. 2560นางธนิกานต์ หลิมเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักวิชาการศึกษา
107820 มี.ค. 2560นายอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
090215 มี.ค. 2560อาจารย์ทิวา แก้วเสริม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
090115 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หัวหน้าวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
090015 มี.ค. 2560อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หัวหน้าวิชาเอกสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
089915 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หัวหน้าวิชาเอกพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
089815 มี.ค. 2560อาจารย์ปิยพงศ บางใบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
088515 มี.ค. 2560นางสาวสุภาวดี พุทธศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
074314 มี.ค. 2560ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจกพระราชดำริ มหาวิทบาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
073014 มี.ค. 2560อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
072914 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิรื ใจผ่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
072814 มี.ค. 2560นายนายนิรุตติ์ ทาอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
072714 มี.ค. 2560นายโยธิน สระทองคื้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ.มรพส.
067513 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
067213 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริพร บุญเต็ม
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีอาจารย์
067013 มี.ค. 2560อาจารย์รวิสรา เลิศสถิตย์
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีพนักงานราชการ / อาจารย์ผู้สอน
05689 มี.ค. 2560ดร.อุบลวรรณ บุญฉ่ำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
04928 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง สง่าจิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกVIP
04918 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : ตากVIP
04908 มี.ค. 2560อาจารย์วิชาญ ชุ่มมั่น
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรVIP
04898 มี.ค. 2560อาจารย์ภัทรพงศ์ ทองรวย
วิทยาลัยชุมชนตากVIP
04878 มี.ค. 2560ดร.วิเรขา กาญจนศิริ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกVIP
04808 มี.ค. 2560นางพรธิดา บุญยะโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
04727 มี.ค. 2560อาจารย์ณพล ชยานนท์ภักดี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นVIP
04717 มี.ค. 2560อาจารย์กฤษณะ ดาราเรือง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาVIP
04707 มี.ค. 2560อาจารย์ณัฐวุฒิ สถิรางกูร
มหาวิทยาลัยภาคกลางVIP
04697 มี.ค. 2560อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรVIP
04687 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์VIP
04677 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามVIP
04667 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์VIP
04657 มี.ค. 2560สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์VIP
04507 มี.ค. 2560อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
04407 มี.ค. 2560นายชยุตม์ พินิจค้า
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)นักวิชาการ
04316 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
04134 มี.ค. 2560ดร.เนริสา คุณประทุม
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
03973 มี.ค. 2560นางสาวบุญสิตา บุญอยู่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการศึกษา