รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 4.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course โดย ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [รับ 150] , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 167 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
139222 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
137021 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
136921 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี อุทัยแสงสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
136821 มี.ค. 2560ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
136721 มี.ค. 2560ดร.ทันตแพทย์หญิงสุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
136621 มี.ค. 2560แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
136521 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
136321 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ไพโรจน์ ศรีอรุณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
136221 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
136121 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ภัชรพล สำเนียง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
136021 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
135921 มี.ค. 2560นางสาวพรเพ็ญ อ่อนศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรบุคลากร
135821 มี.ค. 2560นายชินวัฒน์ สิงหะ
มหาวิทยาลัยนเรศวรบุคลากร
135721 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
135021 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ศรีจำเริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
134821 มี.ค. 2560นายแพทย์ ดร.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนายแพทย์
134721 มี.ค. 2560นางสาวปิยพิมพ์ ชัยอาวุธ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน
134621 มี.ค. 2560นางสาวศรีกร จุติลาภถาวร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
134521 มี.ค. 2560นางสาวญาดา สัมมารัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญงานพิเศษ
134421 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3
134321 มี.ค. 2560นายศุภรัตน์ กอชัยศิริกุล
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก-
134221 มี.ค. 2560นายธรณินทร์ รักษ์ธนบดี
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนักวิชาการสิถิติ
134121 มี.ค. 2560นางภาวิณี อินเลื่อมใส
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
134021 มี.ค. 2560นางสาวศิริวรรณ เทพมาลี
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
133921 มี.ค. 2560นางสาวธนัทปัณสร ลูกพลับ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนิติกร
133821 มี.ค. 2560นางสาวนงลักษณ์ บุญเยีย
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
133721 มี.ค. 2560นางสาวสนอง สืบสายอ่อน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
133621 มี.ค. 2560นายแพทย์ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนายแพทย์ชำนาญการ
133521 มี.ค. 2560แพทย์หญิงพรรณเพชร ลิขิตเกียรติขจร
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนายแพทย์ชำนาญการ
133421 มี.ค. 2560นายแพทย์วิโรจน์ วรรณภิระ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนายแพทย์เชี่ยวชาญ
133321 มี.ค. 2560แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนายแพทย์เชี่ยวชาญ
116221 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รองศาสจารย์
115521 มี.ค. 2560นายไพรรัตน์ สิงหเดช
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
113821 มี.ค. 2560นางศรัณย์รัตน์ คงหนู
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
113621 มี.ค. 2560นางสาวธิดารัตน์ รื่นฤทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
112720 มี.ค. 2560นางปรีดิ์เปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
107419 มี.ค. 2560นางสาวปิยพิมพ์ ชัยอาวุธ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
107319 มี.ค. 2560นางสาวณัฐธิดา พุ่มวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
107219 มี.ค. 2560นางศรีกร จุติลาภถาวร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
107119 มี.ค. 2560นางสาวญาดา สัมมารัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
102718 มี.ค. 2560นายรัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน
วิทยาลัยเทคโนดลยีศรีราชาครูอาชีวะเอกชน
098617 มี.ค. 2560นางAdcha Wongrattanapiboon
Private hositalพบาบาล
097817 มี.ค. 2560นางธนพรรณ พุทธวงศ์
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลกเภสัชกร
097717 มี.ค. 2560นางธิติมา ชุ่มคำ
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกเภสัชกร
096716 มี.ค. 2560นางอมรรัตน์ เจริญสุข
โรงพยาบาลพุทธนักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
095816 มี.ค. 2560นางปาริชาต อึ้งตระกูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
095716 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์กรกฎ เห็นแสงวิไล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ มหาวิทยาลัย
095516 มี.ค. 2560นางสาวนางสาวสายใหม มีมาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
095416 มี.ค. 2560นางสาวอมรมาศ กุดั่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบังเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
093816 มี.ค. 2560นางสาวนางสาวนิภาพร พรหมมีเนตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล