รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 6.1 การประชุมหารือเรื่อง ทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ระดับเขต (ห้องประชุม 207 เวลา 13:00-15:30 น.) , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 0 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์