รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 3.7 เสวนาในหัวข้อ พิษณุโลก 4.0: ขับเคลื่อนจังหวัดด้วยวิจัยและนวัตกรรม
- ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ปี 2560
- ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
- ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
- นายณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
, มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 54 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
193125 มี.ค. 2560นางสาวพนิดา เกิดผาสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
192925 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ -อาจารย์
192825 มี.ค. 2560นางสาวภาวณี คำชาลี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
192725 มี.ค. 2560นางสาวอลิสา สืบสังข์
หน่วยงานโรงงานน้ำดื่มพานพระศรี 1พนักงาน
192625 มี.ค. 2560นางสาวรุ่งนภา พุทธกาล
หน่วยงานโรงงานน้ำดื่มพานพระศรี 1พนักงาน
175724 มี.ค. 2560นายมนตรี บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
168123 มี.ค. 2560นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติข้าราชการ
168023 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี วิชุมา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน
167923 มี.ค. 2560อาจารย์นายเจษฎา แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการครู
167523 มี.ค. 2560นางสาวพรปวีณ์ ตันศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
150922 มี.ค. 2560นางสาวจณิสตา ศักดิ์ปฏิฐา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
144922 มี.ค. 2560นายสุชา นุ่มเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยนักวิจัย
139822 มี.ค. 2560นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กรมการข้าวรับราชการ
115621 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
113321 มี.ค. 2560อาจารย์กัลยา เฮงดี
อาจารย์
109820 มี.ค. 2560นายกฤต วรางกูร
Scentrio Co.,Ltd.เภสัชกร,ธุรกิจส่วนตัว/กรรมการผู้จัดการ
107720 มี.ค. 2560นายพยาน ฉัตรศรีไพบูลย์
บริษัทสยามอิมพลีเม้น จำกัดธุรกิจส่วนตัว
102718 มี.ค. 2560นายรัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน
วิทยาลัยเทคโนดลยีศรีราชาครูอาชีวะเอกชน
101917 มี.ค. 2560นางสาวกัญจน์ชญา เม้าสิ้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาเอก
101817 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ/รองศาสตราจารย์
092216 มี.ค. 2560อาจารย์รุ่งโรจน์ รัตนพิเชษฐกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
082915 มี.ค. 2560นายถานันดร์ เหลี่ยมสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
079414 มี.ค. 2560นางวีรวรรณ เกษมอำไพรินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
078814 มี.ค. 2560นางวีรวรรณ เกษมอำไพรินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
072613 มี.ค. 2560นายสุธี พลมาศ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารีครู
072413 มี.ค. 2560นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
064713 มี.ค. 2560นายธนกร เอกอินทุมาศ
บริษัท ฟรอนเทียร์ เทค จำกัดGerneral Manager (GM)
064613 มี.ค. 2560นายสหกรณ์ บัวงาม
บริษัท ฟรอนเทียร์ เทค จำกัดธุรกิจส่วนตัว
064413 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
063911 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ
04808 มี.ค. 2560นางพรธิดา บุญยะโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
04747 มี.ค. 2560นางสาวธัญปวีณ์ กมลหาญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษาปริญญาโท
04346 มี.ค. 2560ดร.ปาณิสรา เทพกุศล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
03973 มี.ค. 2560นางสาวบุญสิตา บุญอยู่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการศึกษา
03963 มี.ค. 2560นางสาวเจนจิรา สมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นักวิชาการอุดมศึกษา
03942 มี.ค. 2560นายแพทย์ธนฉัตร รัตน์นุ่มน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
03491 มี.ค. 2560อาจารย์อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
032528 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรหัวหน้าภาควิชา
019826 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018823 ก.พ. 2560อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018323 ก.พ. 2560ดร.พัทธมน แสงอินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017021 ก.พ. 2560อาจารย์วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒอาจารย์
016820 ก.พ. 2560นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรครู
011210 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
มหาวิทยาลัยนเรศวรราชการ
00898 ก.พ. 2560อาจารย์ศิรินธร ศรีมาชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00857 ก.พ. 2560ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพาคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
00776 ก.พ. 2560นายธวัชชัย อริยะสุทธิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพนักงาน
00766 ก.พ. 2560อาจารย์ประชุม คำพุฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอาจารย์
00745 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจารย์
004830 ม.ค. 2560อาจารย์เบญจมาภรณ์ นาคามดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ