รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 3.6 สาธิตการทำโลชั่นเม็ดบีททางปฏิกิริยาระหว่าง sodium alginate และ calcium chloride โดย บริษัท อมิที แลบบอราโทรี่ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 35 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
194125 มี.ค. 2560นางไมตรี อ้นศรี
ธุรกิจส่วนตัว
188824 มี.ค. 2560นายpongsathorn piluk
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิศวกร
188724 มี.ค. 2560นายพีระพงษ์ แก้วพูลสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิศวกร
172324 มี.ค. 2560นางสาวอุไร เชื้อเย็น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
171324 มี.ค. 2560นายนายนุกูลกิจ ทับงาม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
168123 มี.ค. 2560นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติข้าราชการ
168023 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี วิชุมา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน
167523 มี.ค. 2560นางสาวพรปวีณ์ ตันศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
159723 มี.ค. 2560นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานของรัฐ
148422 มี.ค. 2560นายวรรธนพล อมราสิงห์
มหาวิทยาลัยนเรศวรจนท.บริหารงานทั่วไป
148322 มี.ค. 2560นายธงชัย กองแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการคอมพิวเตอร์
148222 มี.ค. 2560นายไพรรัตน์ สิงหเดช
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
139822 มี.ค. 2560นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กรมการข้าวรับราชการ
115621 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
110120 มี.ค. 2560นายธเนศ เหล่ารบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
109820 มี.ค. 2560นายกฤต วรางกูร
Scentrio Co.,Ltd.เภสัชกร,ธุรกิจส่วนตัว/กรรมการผู้จัดการ
102618 มี.ค. 2560นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่
097217 มี.ค. 2560ดร.วันทณี หาญช้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
087715 มี.ค. 2560ดร.นฤมล สึพลไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
06079 มี.ค. 2560ดร.ภรภัทร สำอางค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
06069 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
04788 มี.ค. 2560นายศราวุฒิ สมวะถา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
04757 มี.ค. 2560นางสาวกุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษาปริญญาเอก
04747 มี.ค. 2560นางสาวธัญปวีณ์ กมลหาญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษาปริญญาโท
04346 มี.ค. 2560ดร.ปาณิสรา เทพกุศล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
04306 มี.ค. 2560อาจารย์สุนีย์ สีธรรมใจ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
018523 ก.พ. 2560ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
016820 ก.พ. 2560นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรครู
011210 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
มหาวิทยาลัยนเรศวรราชการ
00857 ก.พ. 2560ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพาคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
00745 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจารย์
00653 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชนันท์ วงศ์เสนา
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004530 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรหัวหน้าภาควิชา
004330 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004228 ม.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์