รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 3.5 สาธิตเจลแต้มสิวจากสารสกัดมังคุด ชาเขียว ว่านหางจระเข้ โดย AGA SIAM CO., LTD ภายใต้การสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 37 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
188824 มี.ค. 2560นายpongsathorn piluk
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิศวกร
188724 มี.ค. 2560นายพีระพงษ์ แก้วพูลสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิศวกร
176724 มี.ค. 2560นางจันทมา อ่อนล้อม
บริษัทเอกาสยามจำกัดแม่บ้าน
176524 มี.ค. 2560นายกิตติศักดิ์ อ่อนล้อม
บริษัทเอกาสยามจำกัดผู้จัดการทั่วไป
172324 มี.ค. 2560นางสาวอุไร เชื้อเย็น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
169624 มี.ค. 2560ดร.ยุพิน ภูพวก
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
168624 มี.ค. 2560นางสาวนีรัมพร ฟูแสง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
168123 มี.ค. 2560นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติข้าราชการ
168023 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี วิชุมา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน
167523 มี.ค. 2560นางสาวพรปวีณ์ ตันศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
149522 มี.ค. 2560นางมยุรี แสงรุ่ง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกครู
148422 มี.ค. 2560นายวรรธนพล อมราสิงห์
มหาวิทยาลัยนเรศวรจนท.บริหารงานทั่วไป
148322 มี.ค. 2560นายธงชัย กองแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการคอมพิวเตอร์
148222 มี.ค. 2560นายไพรรัตน์ สิงหเดช
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
115621 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
110120 มี.ค. 2560นายธเนศ เหล่ารบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
107820 มี.ค. 2560นายอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
102618 มี.ค. 2560นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่
097217 มี.ค. 2560ดร.วันทณี หาญช้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
088115 มี.ค. 2560นางสาวกฤษณา พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
087815 มี.ค. 2560ดร.นฤมล สีพลไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
087715 มี.ค. 2560ดร.นฤมล สึพลไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
06079 มี.ค. 2560ดร.ภรภัทร สำอางค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
06069 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
04788 มี.ค. 2560นายศราวุฒิ สมวะถา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
019224 ก.พ. 2560ดร.ปุณิกา นามวงค์สะกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018523 ก.พ. 2560ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
016418 ก.พ. 2560ดร.กิจฐเชต ไกรวาส
มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์
015415 ก.พ. 2560นายนาย ภูริวัฒน์ เขียวคำรพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
011210 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
มหาวิทยาลัยนเรศวรราชการ
00857 ก.พ. 2560ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพาคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
00745 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจารย์
00653 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชนันท์ วงศ์เสนา
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00612 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004530 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรหัวหน้าภาควิชา
004330 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004228 ม.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์