รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 3.4 สมุนไพรเครื่องแกงไทยอบครบรสครบกลิ่นห่อในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง โดย โครงการสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา (AAIF) , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 36 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
193125 มี.ค. 2560นางสาวพนิดา เกิดผาสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
175924 มี.ค. 2560นายอนุชิต กันจู
ค้าขาย
175724 มี.ค. 2560นายมนตรี บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
172324 มี.ค. 2560นางสาวอุไร เชื้อเย็น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
168123 มี.ค. 2560นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติข้าราชการ
168023 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี วิชุมา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน
167523 มี.ค. 2560นางสาวพรปวีณ์ ตันศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
159723 มี.ค. 2560นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานของรัฐ
154723 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
148422 มี.ค. 2560นายวรรธนพล อมราสิงห์
มหาวิทยาลัยนเรศวรจนท.บริหารงานทั่วไป
148322 มี.ค. 2560นายธงชัย กองแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการคอมพิวเตอร์
148222 มี.ค. 2560นายไพรรัตน์ สิงหเดช
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
115621 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
107820 มี.ค. 2560นายอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
102618 มี.ค. 2560นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่
091915 มี.ค. 2560นายมนตรี ยอดแก้ว
เกษตรกร
091815 มี.ค. 2560นางธาลินี ยอดแก้ว
เกษตรกร
091715 มี.ค. 2560นางสาวภัทรลดา สระทองแป้น
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมนักเรียน
087815 มี.ค. 2560ดร.นฤมล สีพลไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
087715 มี.ค. 2560ดร.นฤมล สึพลไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
082915 มี.ค. 2560นายถานันดร์ เหลี่ยมสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
05689 มี.ค. 2560ดร.อุบลวรรณ บุญฉ่ำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
04788 มี.ค. 2560นายศราวุฒิ สมวะถา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
04306 มี.ค. 2560อาจารย์สุนีย์ สีธรรมใจ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
032528 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรหัวหน้าภาควิชา
018823 ก.พ. 2560อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
015415 ก.พ. 2560นายนาย ภูริวัฒน์ เขียวคำรพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
011210 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
มหาวิทยาลัยนเรศวรราชการ
00887 ก.พ. 2560ดร.อัญชลี สิริกุลขจร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00857 ก.พ. 2560ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพาคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
00745 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจารย์
00612 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
005231 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004330 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004228 ม.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
003623 ม.ค. 2560ดร.วธู พรหมพิทยารัตน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์