รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 3.3 เครื่องบอกหมายเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอดแบบพกพาและอุปกรณ์ช่วยบอกสีของวัตถุสำหรับคนตาบอดแบบพกพา โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 27 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
188724 มี.ค. 2560นายพีระพงษ์ แก้วพูลสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิศวกร
175524 มี.ค. 2560นางสาวฐิติพร โสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
173424 มี.ค. 2560นายภากร อุทัยเรือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
172324 มี.ค. 2560นางสาวอุไร เชื้อเย็น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
168123 มี.ค. 2560นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติข้าราชการ
168023 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี วิชุมา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน
167523 มี.ค. 2560นางสาวพรปวีณ์ ตันศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
148422 มี.ค. 2560นายวรรธนพล อมราสิงห์
มหาวิทยาลัยนเรศวรจนท.บริหารงานทั่วไป
148322 มี.ค. 2560นายธงชัย กองแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการคอมพิวเตอร์
148222 มี.ค. 2560นายไพรรัตน์ สิงหเดช
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
113321 มี.ค. 2560อาจารย์กัลยา เฮงดี
อาจารย์
102318 มี.ค. 2560นายพงศธร คำคูณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
101517 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
091915 มี.ค. 2560นายมนตรี ยอดแก้ว
เกษตรกร
091815 มี.ค. 2560นางธาลินี ยอดแก้ว
เกษตรกร
091715 มี.ค. 2560นางสาวภัทรลดา สระทองแป้น
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมนักเรียน
018823 ก.พ. 2560อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018523 ก.พ. 2560ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
011210 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
มหาวิทยาลัยนเรศวรราชการ
00887 ก.พ. 2560ดร.อัญชลี สิริกุลขจร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00857 ก.พ. 2560ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพาคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
00612 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00581 ก.พ. 2560ดร.พัทธมน แสงอินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
005231 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004330 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004228 ม.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
003623 ม.ค. 2560ดร.วธู พรหมพิทยารัตน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์