รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 3.2 ชุมชนพระธาตุผาแดงใช้วิศวกรรมฟื้นฟูจัดการการปนเปื้อนแคดเมียมในข้าวด้วยตนเอง วิทยากร (1)ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ (2)คุณญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์ ผู้ดำเนินรายการ คุณกัญญาวีร์ ฟักทอง , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 29 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
168123 มี.ค. 2560นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติข้าราชการ
168023 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี วิชุมา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน
167523 มี.ค. 2560นางสาวพรปวีณ์ ตันศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
166423 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์อาจารย์
157023 มี.ค. 2560อาจารย์รัฐพงษ์ เพลียโคตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
144922 มี.ค. 2560นายสุชา นุ่มเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยนักวิจัย
139222 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
115621 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
113421 มี.ค. 2560นางสาวจิดาภา คำตื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
113321 มี.ค. 2560อาจารย์กัลยา เฮงดี
อาจารย์
107620 มี.ค. 2560ดร.อุกฤต สมัครสมาน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
101617 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์กฤช จารุชาต
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
097016 มี.ค. 2560ดร.จตุพร เงินคำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
093016 มี.ค. 2560นายกาจพล ปุ้มตะมะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
092916 มี.ค. 2560นางสาวนฤมล วงษ์ขวัญเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่
092816 มี.ค. 2560นายณัฐฐินันท์ สอนสิงห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
082514 มี.ค. 2560อาจารย์ลภัสรดา โคตะนิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพ
062810 มี.ค. 2560นางสาวสุชาดา ทองอิน
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานเลี้ยงสัตว์
04346 มี.ค. 2560ดร.ปาณิสรา เทพกุศล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
04316 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
04215 มี.ค. 2560ดร. เภสัชกรหญิงฐิติพร สุแก้ว
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์/นักวิจัย
04154 มี.ค. 2560นางปริมประภา ก้อนแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาเอก
011210 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
มหาวิทยาลัยนเรศวรราชการ
00857 ก.พ. 2560ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพาคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
00745 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจารย์
004830 ม.ค. 2560อาจารย์เบญจมาภรณ์ นาคามดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ
004530 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรหัวหน้าภาควิชา
004228 ม.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
003927 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์