รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 3.1 University 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานด้านวิจัยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 77 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
194025 มี.ค. 2560นางชมพูนุท อุงจิตต์ตระกูล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
193925 มี.ค. 2560อาจารย์สมชาย ค้ำชู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักวิจัย
188724 มี.ค. 2560นายพีระพงษ์ แก้วพูลสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิศวกร
173124 มี.ค. 2560นายจักร์พันธ์ แก้วมั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
172324 มี.ค. 2560นางสาวอุไร เชื้อเย็น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
168123 มี.ค. 2560นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติข้าราชการ
168023 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี วิชุมา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน
167523 มี.ค. 2560นางสาวพรปวีณ์ ตันศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
159423 มี.ค. 2560ดร.นราวดี ชมภู
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
154723 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
152722 มี.ค. 2560นางสาวอรอุมา แสงใหญ่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
152422 มี.ค. 2560นางสาววันวิสา สัจจะญาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
144922 มี.ค. 2560นายสุชา นุ่มเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยนักวิจัย
142122 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอาจารย์
139021 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
137121 มี.ค. 2560อาจารย์นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
135621 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์มหาวิทยาลัย
115621 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
115221 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มุขแจ้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
115021 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
114421 มี.ค. 2560อาจารย์ภาณุวัชร์ นิรานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
113421 มี.ค. 2560นางสาวจิดาภา คำตื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
113221 มี.ค. 2560อาจารย์ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
113121 มี.ค. 2560อาจารย์อภินันท์ ทะสุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
112920 มี.ค. 2560นายชัยศักดิ์ ขันธำนงค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษา
102718 มี.ค. 2560นายรัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน
วิทยาลัยเทคโนดลยีศรีราชาครูอาชีวะเอกชน
102017 มี.ค. 2560อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
101917 มี.ค. 2560นางสาวกัญจน์ชญา เม้าสิ้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาเอก
101717 มี.ค. 2560นายแพทย์วิรัตน์ ธีระสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
101617 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์กฤช จารุชาต
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
099517 มี.ค. 2560ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจารย์/รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
098517 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
098417 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
098217 มี.ค. 2560อาจารย์พบพร เอี่ยมใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
097917 มี.ค. 2560ดร.พิษณุ บุญนิยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
097217 มี.ค. 2560ดร.วันทณี หาญช้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
096416 มี.ค. 2560ดร.ปรารถนา โลพิน
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
095616 มี.ค. 2560ดร.พิชยา โชติวรรณกุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคามนักวิชาการศึกษา
093016 มี.ค. 2560นายกาจพล ปุ้มตะมะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
092916 มี.ค. 2560นางสาวนฤมล วงษ์ขวัญเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่
092816 มี.ค. 2560นายณัฐฐินันท์ สอนสิงห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
091515 มี.ค. 2560นางสาวชนิดา ทัศนะบรรจง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
091115 มี.ค. 2560ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย
090415 มี.ค. 2560อาจารย์ชุณหเกตุม์ กาญจนกิจสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
088115 มี.ค. 2560นางสาวกฤษณา พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
087815 มี.ค. 2560ดร.นฤมล สีพลไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
087715 มี.ค. 2560ดร.นฤมล สึพลไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
078514 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
มหาวิทยาลัยมหาสารคามรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ
068713 มี.ค. 2560นางวัชญา อ่อนนางใย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามพนักงานมหาวิทยาลัย
063911 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ