รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 2.3 เข้าชมนิทรรศการ , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 920 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
194225 มี.ค. 2560นางสาวโชติกา อุงจิตต์ตระกูล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
194025 มี.ค. 2560นางชมพูนุท อุงจิตต์ตระกูล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
193125 มี.ค. 2560นางสาวพนิดา เกิดผาสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
193025 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี วิชุมา
พนักงานราชการ
192925 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ -อาจารย์
192825 มี.ค. 2560นางสาวภาวณี คำชาลี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
192725 มี.ค. 2560นางสาวอลิสา สืบสังข์
หน่วยงานโรงงานน้ำดื่มพานพระศรี 1พนักงาน
192625 มี.ค. 2560นางสาวรุ่งนภา พุทธกาล
หน่วยงานโรงงานน้ำดื่มพานพระศรี 1พนักงาน
192425 มี.ค. 2560นางสมบัติ ทองอนันต์
ส่วนตัว
192325 มี.ค. 2560นางสาวปฐมาวดี ทองเฃื้อ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
192225 มี.ค. 2560นายประทวน ทองอนันต์
ส่วนตัว
192125 มี.ค. 2560นายAnuwat srila
เอกชนCEO
192025 มี.ค. 2560นายวชิระ แสงพรม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
191925 มี.ค. 2560นางยุพิน อุงจิตต์ตระกูล
ค้าขาย
191825 มี.ค. 2560นางสาวอรอุมา แสงใหญ่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
191524 มี.ค. 2560นางสาวศิรารัตน์ วัธนวิสูตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
191424 มี.ค. 2560นางสาวศิรารัตน์ วัธนวิสูตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
191324 มี.ค. 2560นางสาววโรชา คำสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
191224 มี.ค. 2560นายจอมจรัญ มะโนปัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์พิเศษ
191124 มี.ค. 2560นางสาวอารยา สิทธิวงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190924 มี.ค. 2560นางสาวเบญจมาศ ไชยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
190824 มี.ค. 2560นางสาวปิ่นนรา พานิชผล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190724 มี.ค. 2560นายทรงพล คลังภักดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190624 มี.ค. 2560นางสาวสุชาวรรณ์ สารทูลสิงห์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190524 มี.ค. 2560นางสาวไวชญานีก์ ภาคาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
190424 มี.ค. 2560นายศิริบุญ ศรีบุญมาก
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190324 มี.ค. 2560นางสาวพิชญา จันทะคุณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
190224 มี.ค. 2560นางสาวพิชญา จันทะคุณ
นิสิต
190124 มี.ค. 2560นางสาวเบญจวรรร กล้าถิ่นภู
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
190024 มี.ค. 2560นางสาวไวชญานีก์ ภาคาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
189924 มี.ค. 2560นางสาววนารี ดีเฉลา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
189824 มี.ค. 2560นางสำเนียง วันพุฒธ
วิทยาลัยชุมชนตาก-
189724 มี.ค. 2560นางตุ๋ย สังห้อ
วิทยาลัยชุมชนตาก-
189624 มี.ค. 2560นางกฤติยา วันวงษ์
วิทยาลัยชุมชนตาก-
189524 มี.ค. 2560นางสาวนางสาววันวิสา สัจจะญาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
188624 มี.ค. 2560นายศิลายุทธ จันทหล้า
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
188524 มี.ค. 2560นายพงศกร สุวรรณเนตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
185824 มี.ค. 2560นางสาวไวชญานีก์ ภาคาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
185224 มี.ค. 2560นายจักรพงษ์ เพ็ชรวิจิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
180224 มี.ค. 2560นางสาววารุณี สินธรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
179124 มี.ค. 2560นางสาวสุภาวดี สรรค์นิกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
177624 มี.ค. 2560นางสาวสายธาร ปานมงคล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
177524 มี.ค. 2560นางสาวชฎาพร ฟักจัตุรัส
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
177424 มี.ค. 2560นายภัทราภณ์ สอนศิลป์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
177324 มี.ค. 2560นางสาวทิพปภา ช่วยคิด
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
177124 มี.ค. 2560นางสาวอรทัย ภัทรกุลดีสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
176824 มี.ค. 2560นางสาวพรรณวรจ คล้ายโต
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
176624 มี.ค. 2560นางสาวอรทัย ภัทรกุลดีสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
176024 มี.ค. 2560นางสาวณัชชา สุขมั่น
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
175724 มี.ค. 2560นายมนตรี บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต