รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 1.2 พิธีปิดงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 99 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
193025 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี วิชุมา
พนักงานราชการ
192825 มี.ค. 2560นางสาวภาวณี คำชาลี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
192725 มี.ค. 2560นางสาวอลิสา สืบสังข์
หน่วยงานโรงงานน้ำดื่มพานพระศรี 1พนักงาน
192625 มี.ค. 2560นางสาวรุ่งนภา พุทธกาล
หน่วยงานโรงงานน้ำดื่มพานพระศรี 1พนักงาน
192125 มี.ค. 2560นายAnuwat srila
เอกชนCEO
190024 มี.ค. 2560นางสาวไวชญานีก์ ภาคาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
185824 มี.ค. 2560นางสาวไวชญานีก์ ภาคาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
177424 มี.ค. 2560นายภัทราภณ์ สอนศิลป์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
175724 มี.ค. 2560นายมนตรี บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
168123 มี.ค. 2560นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติข้าราชการ
168023 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี วิชุมา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน
167523 มี.ค. 2560นางสาวพรปวีณ์ ตันศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
144922 มี.ค. 2560นายสุชา นุ่มเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยนักวิจัย
142122 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอาจารย์
115621 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
115421 มี.ค. 2560นายกฤษณะ กลิ่นเมือง
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกนักศึกษา
114821 มี.ค. 2560อาจารย์นรีรัตน์ ยิ้มนรินทร์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
114321 มี.ค. 2560อาจารย์ไพบูลย์ กาญจนศิริ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกข้าราชการบำนาญ
114221 มี.ค. 2560อาจารย์ทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
114121 มี.ค. 2560อาจารย์ธนพร กองอ้น
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
114021 มี.ค. 2560อาจารย์อุบล กองอ้น
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
113921 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเรขา กาญจนศิริ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกข้าราชการบำนาญ
113721 มี.ค. 2560อาจารย์สุรางค์ คงหมื่นรักษ์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
113321 มี.ค. 2560อาจารย์กัลยา เฮงดี
อาจารย์
107820 มี.ค. 2560นายอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
102718 มี.ค. 2560นายรัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน
วิทยาลัยเทคโนดลยีศรีราชาครูอาชีวะเอกชน
102217 มี.ค. 2560นางสาวเบญจวรรณ กล้าถิ่นภู
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
101917 มี.ค. 2560นางสาวกัญจน์ชญา เม้าสิ้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาเอก
101817 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ/รองศาสตราจารย์
098317 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
097217 มี.ค. 2560ดร.วันทณี หาญช้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
092116 มี.ค. 2560นางสาวทิพวรรณ นมเนย
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล/นิสิตปริญญาโท
082915 มี.ค. 2560นายถานันดร์ เหลี่ยมสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
082514 มี.ค. 2560อาจารย์ลภัสรดา โคตะนิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพ
072613 มี.ค. 2560นายสุธี พลมาศ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารีครู
067513 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
067213 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริพร บุญเต็ม
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีอาจารย์
067013 มี.ค. 2560อาจารย์รวิสรา เลิศสถิตย์
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีพนักงานราชการ / อาจารย์ผู้สอน
064312 มี.ค. 2560นางสาวประภัสสร เค้าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล/นิสิตปริญญาโท
05719 มี.ค. 2560นายเอกชัย เครือแก่นแก้ว
วิทยาลัยเชียงรายอาจารย์
04948 มี.ค. 2560นางสาวจุฑาทิพย์ ตาสุสี
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
04888 มี.ค. 2560นางสายฝน วรรณขาว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาโท (พยาบาลวิชาชีพ)
04828 มี.ค. 2560อาจารย์ชลิดา แย้มศรีสุข
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอาจารย์
04507 มี.ค. 2560อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
03963 มี.ค. 2560นางสาวเจนจิรา สมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นักวิชาการอุดมศึกษา
03942 มี.ค. 2560นายแพทย์ธนฉัตร รัตน์นุ่มน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
032528 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรหัวหน้าภาควิชา
019826 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018823 ก.พ. 2560อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018623 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์