รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 1.1 พิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 495 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
194125 มี.ค. 2560นางไมตรี อ้นศรี
ธุรกิจส่วนตัว
194025 มี.ค. 2560นางชมพูนุท อุงจิตต์ตระกูล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
193825 มี.ค. 2560นางสาวณิชาภัทร อินนันต๊ะ
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
193125 มี.ค. 2560นางสาวพนิดา เกิดผาสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
190924 มี.ค. 2560นางสาวเบญจมาศ ไชยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
190824 มี.ค. 2560นางสาวปิ่นนรา พานิชผล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190024 มี.ค. 2560นางสาวไวชญานีก์ ภาคาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
178324 มี.ค. 2560นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัตติยะ
นิสิต
175724 มี.ค. 2560นายมนตรี บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
175624 มี.ค. 2560นายภัทราภรณ์ สอนศิลป์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
173124 มี.ค. 2560นายจักร์พันธ์ แก้วมั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
172324 มี.ค. 2560นางสาวอุไร เชื้อเย็น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
168624 มี.ค. 2560นางสาวนีรัมพร ฟูแสง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
168123 มี.ค. 2560นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติข้าราชการ
167523 มี.ค. 2560นางสาวพรปวีณ์ ตันศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
166323 มี.ค. 2560อาจารย์จามรี เครือหงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์อาจารย์
159723 มี.ค. 2560นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานของรัฐ
159223 มี.ค. 2560นางสาวจามีกร อิ่มอยู่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
159123 มี.ค. 2560นางสาวจิตรลดา ปิ่นทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
158323 มี.ค. 2560นางสาวอนัญญา พฤทธิพงศ์กุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
156323 มี.ค. 2560นางสาวณัชชา สุขมั่น
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
156223 มี.ค. 2560นางสาวสายธาร ปานมงคล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
156123 มี.ค. 2560นางสาวชฎาพร ฟักจัตุรัส
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
156023 มี.ค. 2560นางสาววนารี ดีเฉลา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
155623 มี.ค. 2560นางสาวนางสาวบัณฑิตา ดวงอาทิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลูกจ้างชั่วคราว
155323 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
154723 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
154423 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
154123 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองอธิการบดี
153823 มี.ค. 2560ดร.ทิมกร พูลพุฒ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอาจารย์
153723 มี.ค. 2560นางประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
153523 มี.ค. 2560นางสาวนางสาวอภิชญา หลงอุย
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
153023 มี.ค. 2560นางสาวศุภวรรณ บัวแก้วเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
152722 มี.ค. 2560นางสาวอรอุมา แสงใหญ่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
152422 มี.ค. 2560นางสาววันวิสา สัจจะญาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
151922 มี.ค. 2560นางสาวสุชาวรรณ์ สารทูลสิงห์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
151822 มี.ค. 2560นางสาวชนนิกานต์ ชื่นอารมณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
151722 มี.ค. 2560นางสาวสุภาวดี สรรค์นิกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
150322 มี.ค. 2560ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
149822 มี.ค. 2560นางมยุรี แสงรุ่ง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกครู
149722 มี.ค. 2560นายเลิศชัย แสงรุ่ง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกครู
149122 มี.ค. 2560นางสาวพัชรีย์ ไชยฤกษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พยาบาล
149022 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจารย์
148922 มี.ค. 2560ดร.สมพร คุณวิชิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
148822 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชไม โอวาทฬารพร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจารย์
148722 มี.ค. 2560นายจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
148622 มี.ค. 2560นายวรสันติ์ โสภณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รักษาการรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
147522 มี.ค. 2560อาจารย์นวนพ สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พายัพอาจารย์
145322 มี.ค. 2560นางสาวดาริน สีกาวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
144922 มี.ค. 2560นายสุชา นุ่มเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยนักวิจัย