(ร่าง) กำหนดการจัดงาน

(ร่าง) กำหนดการจัดงาน
"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2560" (Regional Research Expo 2017)
ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

เวลา ห้องประชุม 301
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 211
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 210
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 209
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 208
อาคารเอกาทศรถ
08:30 - 09:30 น. ลงทะเบียน
09:30 - 09:50 น. พิธีเปิดงาน ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  • กล่าวรายงาน โดย เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • กล่าวเปิดงาน โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานในพิธีเปิด
ร่วมเปิดงาน โดย ประธานในพิธี, เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้บริหารของเครือข่ายภูมิภาค: ภาคเหนือ/เจ้าภาพร่วม
09:50 – 10:50 น. การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภูมิภาค” โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
10:50 – 11:00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบของที่ระลึก แด่ ประธานในพิธี, เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
11:00 - 11:30 น. การลงนามความร่วมมือ ของกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนและ กลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • เรื่องที่ 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
  • เรื่องที่ 2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ
  • เรื่องที่ 3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต
11:30 - 12:00 น. ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมผลงานภาคนิทรรศการ
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-15:00 น. 3.1 University 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานด้านวิจัยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 6.1 กำหนดการประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยทีมวิทยากรจาก วช. [รับ 250] 5.1 ประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง) 5.2 การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น โดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย โดย ดร.ปริญญา สร้อยทอง 5.3 Best practice เศรษฐกิจพอเพียง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15:00-16:30 น. 3.2 ชุมชนพระธาตุผาแดวใช้วิศวกรรมฟื้นฟูจัดการการปนเปื้อนแคคเมียมในข้าวด้วยตนเอง โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม 5.4 สัมมนาวิชาการ เรื่องกล้วย โดยมีการเชิญวิทยากร และปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมสัมมนา 5.5 การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน 5.6 เศรษฐกิจพอเพียง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

เวลา ห้องประชุม 301
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 211
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 210
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 209
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 208
อาคารเอกาทศรถ
08:30-10:30 น. 3.3 Highlight Stage 3 4.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course โดย ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [รับ 150] 5.7 การประชุมวิชาการกลุ่มเฉพาะเรื่อง โดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 5.8 แนวทางการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยุคไทยแลนต์ 4.0 ภาคที่ 1
โดย ผศ.ปราโมทย์ สิทธิจักรและทีมงาน
5.9 คลัสเตอร์วัสดุศาสตร์: ทิศทางการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ในยุค 4.0
โดย รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประธานคลัสเตอร์วัสดุศาสตร์)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10:30-12:00 น. 3.4 Highlight Stage 4 5.10 การประชุมวิชาการกลุ่มเฉพาะเรื่อง โดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 5.11 แนวทางการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยุคไทยแลนต์ 4.0 ภาคที่ 2
โดย ผศ.ปราโมทย์ สิทธิจักรและทีมงาน
5.12 คลัสเตอร์อาเซียน: การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประธานคลัสเตอร์อาเซียน)
13:00-15:00 น. 3.5 สาธิตเครื่องสำอางค์ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 5.13 การประชุมวิชาการเฉพาะเรื่อง GLP โดย TCELS: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 5.14 กล้วย 2 โดย รศ.ดร.ดวงพร เปรมจิต 5.15 Research University Network: คลัสเตอร์หมอกควัน โดย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
15:00-16:30 น. 3.6 PHS Service Jam โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 5.16 Food Innopolise เมืองนวัตกรรมอาหาร โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 5.17 กล้วย 2 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 5.18 Research University Network: คลัสเตอร์พลังงาน โดย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

เวลา ห้องประชุม 301
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 211
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 210
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 209
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 208
อาคารเอกาทศรถ
08:30-10:30 น. 3.7 พิษณุโลก 4.0: ขับเคลื่อนจังหวัดด้วยวิจัยและนวัตกรรม ช่วงที่ 1 โดย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 6.2 08:30-16:30 น. การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 13
โดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว [รับ 100]
5.19 สูงวัยมีคุณภาพด้วยเครือข่ายชุมชน โดย วิทยาลัยชุมชนตาก 5.20 การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน 5.21 Creative & Tourism โดย ผศ.จิรวัฒน์ พิระสันต์
10:30-12:00 น. 3.8 พิษณุโลก 4.0: ขับเคลื่อนจังหวัดด้วยวิจัยและนวัตกรรม ช่วงที่ 2 โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยพันธมิตร 5.22 ดูแลใส่ใจ ผู้สูงอายุไทย สุขภาพดี โดย วิทยาลัยนอร์ทเทริน์ 5.23 การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน
13:30-16:30 น. พิธีปิดงาน ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พิธีมอบเกียรติบัตร แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • กล่าวปิดงาน โดย เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

***หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***