กำหนดการจัดงาน

กำหนดการจัดงาน
"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2560" (Regional Research Expo 2017)
ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

เวลา ห้องประชุม 301
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 211
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 210
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 209
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 208
อาคารเอกาทศรถ
08:30 - 09:30 น. ลงทะเบียน
09:30 - 09:50 น. พิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กล่าวต้อนรับ โดย นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดพิษณุโลก)
  ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร(กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพจัดงาน)
 • กล่าวรายงาน โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 • กล่าวเปิดงาน โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานในพิธีเปิด
ร่วมเปิดงาน โดย
 • พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
 • ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 • ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้บริหารของเครือข่ายภูมิภาค: ภาคเหนือ
09:50 – 10:50 น. การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภูมิภาค” โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี)
10:50 – 11:00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบของที่ระลึก แด่
 • พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
 • ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
11:00 - 11:30 น. การลงนามความร่วมมือ ของกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนและ กลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • เรื่องที่ 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
 • เรื่องที่ 2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ
 • เรื่องที่ 3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต
11:30 - 12:00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมผลงานภาคนิทรรศการ
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น. 3.1 University 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานด้านวิจัยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 4.1 การประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยทีมวิทยากรจาก วช. [รับ 150] 5.1 บรรยายแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง) โดย ดร.ปิยรัตน์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง 5.2 การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น โดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย โดย ดร.ปริญญา สร้อยทอง 5.3 สุขอย่างพอเพียง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15:00-16:30 น. 3.2 ชุมชนพระธาตุผาแดงใช้วิศวกรรมฟื้นฟูจัดการการปนเปื้อนแคดเมียมในข้าวด้วยตนเอง วิทยากร (1)ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ (2)คุณญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์ ผู้ดำเนินรายการ คุณกัญญาวีร์ ฟักทอง 5.4 สัมมนาวิชาการ กล้วยวิถีไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 โดย (1)ดร.นุชรี ทัดเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพิน เสละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร เปรมจิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปราชญ์ชาวบ้าน โดย (1)นายมะยม มานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (2)นางสาวศิลาพร สิงหลักษณ์ รองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคูและผู้จัดการร้านในเครื่อข่ายโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู ร้านกำนันประภาส
ผู้ประกอบการภาคเอกชน โดย (1)คุณเสาวนีย์ วิเลปะนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
5.5 อนาคคของเกษตรอัจฉริยะ (smart farming) ของประเทศไทยโดย (1)ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(2)ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (3)ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(พร้อมชมสาธิตการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ ได้แก่ โดรน และ เฮลิคอปเตอร์)
5.6 กรณีศึกษาการขับเคลื่อนในรูปแบบมหาวิทยาลัยพันธกิจกับสังคม โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

เวลา ห้องประชุม 301
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 211
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 210
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 209
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 208
อาคารเอกาทศรถ
08:30-10:00 น. 3.3 เครื่องบอกหมายเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอดแบบพกพาและอุปกรณ์ช่วยบอกสีของวัตถุสำหรับคนตาบอดแบบพกพา โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 4.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course โดย ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [รับ 150] 5.7 เวทีเสวนาเรื่อง CHANGE พลิกฟื้นพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษโดยวิจัยชุมชน: กรณีนำร่องนาข้าวปนเปื้อนแคดเมียม ลุ่มน้ำตาว อ.แม่สอด จ.ตาก โดย โดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 5.8 แนวทางการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยุคไทยแลนต์ 4.0 ภาคที่ 1
โดย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
5.9 กิจกรรมและแนวทางงานวิจัยของ Advanced Materials Cluster
โดย รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประธานคลัสเตอร์วัสดุศาสตร์)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญ์ไพศิษฏ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10:30-12:00 น. 3.4 สมุนไพรเครื่องแกงไทยอบครบรสครบกลิ่นห่อในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง โดย โครงการสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา (AAIF) 5.10 เวทีเสวนา เรื่อง พลิกฟื้นพื้นที่ปนเอนสารพิษโดยวิจัยชุมชน: บทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 5.11 แนวทางการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยุคไทยแลนต์ 4.0 ภาคที่ 2
โดย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
5.12 โอกาสและความท้าทายภายใต้กรอบอาเซียนศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประธานคลัสเตอร์อาเซียน) ดำเนินรายการ โดย ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
13:00-14:30 น. 3.5 สาธิตเจลแต้มสิวจากสารสกัดมังคุด ชาเขียว ว่านหางจระเข้ โดย AGA SIAM CO., LTD ภายใต้การสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 5.13 CHANGE: งานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมด้วย OECD GLP โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5.14 การเสวนาการขับเคลื่อนพิษณุโลก 4.0 ด้วยวิจัยและนวัตกรรมกล้วย โดย (1)ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2)คุณเจนวิทย์ จันทรา ผู้ประกอบการกล้วยแปรรูป (3)ผศ.ดร.ศจี สุวรรณศรี คณะเกษตรศาสตร์ (4)Mr.Jean-Philippe Babu
ผู้ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ดวงพร เปรมจิต
5.15 เสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ในปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานประเทศไทยเพื่อสู่ยุค 4.0” (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
(1)หัวข้อ “สถานการณ์ในปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานประเทศไทยเพื่อสู่ยุค 4.0 (การจัดการสิ่งแวดล้อม)” โดย ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (ตัวแทนคลัสเตอร์ Climate Change) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2)หัวข้อ “สถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดพิษณุโลก” โดย ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(3)หัวข้อ “สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จ.ตาก” โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
(4)หัวข้อ ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากปัญหาหมอกควันภาคเหนือ โดย ดร.ฐิติพร สุแก้ว แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย (Burden of Disease) สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
15:00-16:30 น. 3.6 สาธิตการทำโลชั่นเม็ดบีททางปฏิกิริยาระหว่าง sodium alginate และ calcium chloride โดย บริษัท อมิที แลบบอราโทรี่ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 5.16 การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน 5.17 ผลพลอยได้จากกล้วย กับการผลิตอาหารคน และอาหารสัตว์ โดย (1)ดร.อรรณพ ทัศนอุดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
และ (2)ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
5.18 เสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ในปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานประเทศไทยเพื่อสู่ยุค 4.0” (พลังงาน)โดย ตัวแทนคลัสเตอร์พลังงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2)หัวข้อ การจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
(3)หัวข้อ “การจัดการพลังงานในชาติสิ่งแวดล้อมใน มทร.ล้านนาตาก” โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
(4)หัวข้อ “การจัดการพลังงานให้ชุมชนในจังหวัดสุโขทัย” โดย ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
(5)หัวข้อ “การจัดการพลังงานในชุมชนจังหวัดตาก” โดย ผศ.สันติภาพ โคตรทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

เวลา ห้องประชุม 301
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 211
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 210
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 209
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 208
อาคารเอกาทศรถ
08:30-10:00 น. 3.7 เสวนาในหัวข้อ พิษณุโลก 4.0: ขับเคลื่อนจังหวัดด้วยวิจัยและนวัตกรรม
- ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ปี 2560
- ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
- ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
- นายณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
6.2 08:30-16:30 น. การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 13
โดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
5.19 สูงวัยมีคุณภาพด้วยเครือข่ายชุมชน โดย วิทยาลัยชุมชนตาก 5.20 การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน 5.21 Creative & Tourism โดย รศ.จิรวัฒน์ พิระสันต์
10:30-12:00 น. 5.22 ดูแลใส่ใจ ผู้สูงอายุไทย สุขภาพดี โดย วิทยาลัยนอร์ทเทริน์ 5.23 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยมณีเวช โดย อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา และ ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์ 5.24 ปรัชญาและกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : การบูรณาการระหว่างการวิจัยกับการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ โดย ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
11:00-12:00 น. พิธีปิดงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พิธีมอบเกียรติบัตร แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กล่าวปิดงาน โดย เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

***หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***