ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
111120 มี.ค. 2560แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนายแพทย์เชี่ยวชาญ
111020 มี.ค. 2560นางสาวปิยพิมพ์ ชัยอาวุธ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน
110920 มี.ค. 2560นางสาวณัฐธิดา พุ่มวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน
110820 มี.ค. 2560นางสาวศรีกร จุติลาภถาวร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
110720 มี.ค. 2560นางสาวญาดา สัมมารัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญงานพิเศษ
110620 มี.ค. 2560นางสาวเบญจวรรณ พรมกุดตุ้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรผู้ประจำคูหา
110520 มี.ค. 2560นางสาวน้ำผึ้ง ธนิกกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรผู้ประจำคูหา
110420 มี.ค. 2560นายชัยยศ มุขทั่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
110320 มี.ค. 2560ดร.สิริวดี พรหมน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อาจารย์
110220 มี.ค. 2560นายสุวิชาน มจกรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
110120 มี.ค. 2560นายธเนศ เหล่ารบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
110020 มี.ค. 2560นางสาวสาลินี ขำแสง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
109920 มี.ค. 2560นางสาวกรกนก สุริยะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามลูกจ้างมหาวิทยาลัย
109820 มี.ค. 2560นายกฤต วรางกูร
Scentrio Co.,Ltd.เภสัชกร,ธุรกิจส่วนตัว/กรรมการผู้จัดการ
109720 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม
109520 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอาจารย์
109420 มี.ค. 2560อาจารย์สุรพงษ์ วิริยะ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา-
109320 มี.ค. 2560ดร.พรศิมา บูรณะพันธุ์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา-
109220 มี.ค. 2560ดร.กฤษณะ ดาราเรือง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา-
109120 มี.ค. 2560ดร.รวงทอง ถาพันธุ์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา-
109020 มี.ค. 2560ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา-
108920 มี.ค. 2560ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา-
108820 มี.ค. 2560ดร.อำนาจ จันทรขำ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา-
108720 มี.ค. 2560ดร.ประทิน พันธา
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา-
108620 มี.ค. 2560ดร.ทินกร พูลพุฒ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา-
108520 มี.ค. 2560ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
108420 มี.ค. 2560นางสาวพาวิณี ไพรวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
108320 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้อำนาวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3
108220 มี.ค. 2560ดร.นันทยา เก่งเขตร์กิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกอาจารย์ (VIP)
108120 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชู นาวานุเคราะห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกหัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (VIP)
108020 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกรองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน (VIP)
107920 มี.ค. 2560นางสิริมาส เสนารักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้อำนวยการกองกลาง (VIP)
107820 มี.ค. 2560นายอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
107720 มี.ค. 2560นายพยาน ฉัตรศรีไพบูลย์
บริษัทสยามอิมพลีเม้น จำกัดธุรกิจส่วนตัว
107620 มี.ค. 2560ดร.อุกฤต สมัครสมาน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
107520 มี.ค. 2560นายพิเศษพงศ์ สุธาพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
107419 มี.ค. 2560นางสาวปิยพิมพ์ ชัยอาวุธ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
107319 มี.ค. 2560นางสาวณัฐธิดา พุ่มวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
107219 มี.ค. 2560นางศรีกร จุติลาภถาวร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
107119 มี.ค. 2560นางสาวญาดา สัมมารัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
107019 มี.ค. 2560นายชัยชนะ จันทรประภาเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
106919 มี.ค. 2560นางสาวอิศรา อามิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
106819 มี.ค. 2560นางสาวสุธิสา แดงขาว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
106719 มี.ค. 2560นางสาวคุณชนก ปรีชาสถิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
106619 มี.ค. 2560นางสาววราภรณ์ สุชัยชิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
106519 มี.ค. 2560นายจิตติศักดิ์ สดไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
106419 มี.ค. 2560นางสาวอาภาศิริ คำแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
106319 มี.ค. 2560นางสาวชนกนันท์ จันทำโรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
106219 มี.ค. 2560นางสาวเบญจรัตน์ คำจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
106119 มี.ค. 2560นางสาวรุจีรัตน์ แสงธง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
106019 มี.ค. 2560นางสาวเกศกนก นาคประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105919 มี.ค. 2560นางสาวอัจฉราภรณ์ อุดนัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105819 มี.ค. 2560นางสาวสุรีรัตน์ ศรีปา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105719 มี.ค. 2560นางสาวสุดารัตน์ ปลอบโยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105619 มี.ค. 2560นางสาววิชิราพรรณ คล้ายชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105519 มี.ค. 2560นางสาวรัตนวลี ปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105419 มี.ค. 2560นายเมธี ดีมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105319 มี.ค. 2560นางสาวมุกขรินทร์ สร้อยเปี้ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105219 มี.ค. 2560นางสาวมาริสา พ่วงบางโพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105119 มี.ค. 2560นายภูมินทร์ อินถา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
105019 มี.ค. 2560นายพีระพล คนตรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104919 มี.ค. 2560นายพันแสง สินพิศุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104719 มี.ค. 2560นายบุญนำ มณีแกม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104619 มี.ค. 2560นายประสงค์ เบ้าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104519 มี.ค. 2560นายนัฐวิทย์ คงสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104419 มี.ค. 2560นายธนากร วรรณรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104319 มี.ค. 2560นายธนกร นุมัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104219 มี.ค. 2560นายดวงรัตน์ บุญประดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104119 มี.ค. 2560นางสาวโชติกา คำเตือนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
104019 มี.ค. 2560นายชัยวัฒน์ ยังเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103919 มี.ค. 2560นายจเด็จ กรรณิการ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103819 มี.ค. 2560นายเสฎฐวุฒิ สุริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103719 มี.ค. 2560นางสาวสุภาพร อ่อนพรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103619 มี.ค. 2560นางสาวสุกัญญา เวียงนิล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103519 มี.ค. 2560นายสฤษดิ์ ภู่บุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103419 มี.ค. 2560นางสาวศรีสุวรรณ วัฒนาตระกูลวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103319 มี.ค. 2560นายวิชัยรัตน์ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103219 มี.ค. 2560นายพงษกร ฟองเกตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103119 มี.ค. 2560นายนิสิต ชาวนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
103019 มี.ค. 2560นางสาวจิรภัทร์ศร จินุศร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
102919 มี.ค. 2560นายเกริกฤทธิ์ สุธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
102819 มี.ค. 2560นายกิตติพงษ์ สีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
102718 มี.ค. 2560นายรัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน
วิทยาลัยเทคโนดลยีศรีราชาครูอาชีวะเอกชน
102618 มี.ค. 2560นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่
102518 มี.ค. 2560นายสัญญา ยือราน
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลาเภสัชกร
102418 มี.ค. 2560ดร.พัทธมน แสงอินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
102318 มี.ค. 2560นายพงศธร คำคูณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
102217 มี.ค. 2560นางสาวเบญจวรรณ กล้าถิ่นภู
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
102117 มี.ค. 2560นางสาวทิพย์สุมน จิตตวงศพันธุ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพ
102017 มี.ค. 2560อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
101917 มี.ค. 2560นางสาวกัญจน์ชญา เม้าสิ้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาเอก
101817 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ/รองศาสตราจารย์
101717 มี.ค. 2560นายแพทย์วิรัตน์ ธีระสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
101617 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์กฤช จารุชาต
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
101517 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
101417 มี.ค. 2560นางสาวเบญจวรรณ กล้าถิ่นภู
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
101317 มี.ค. 2560นายพงษ์นรินทร์ ศรีน่วม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการคอมพิวเตอร์
101217 มี.ค. 2560อาจารย์อรวรรณ กีรติสิโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
101117 มี.ค. 2560สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
101017 มี.ค. 2560นางเกสร คงแขม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชVIP (MOU)
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th