ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
124921 มี.ค. 2560นายสายชล บรรจงลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
124821 มี.ค. 2560นายสุประดิษฐ์ สินอุดมไพศาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
124721 มี.ค. 2560นางสาวหรัณยา ถ้ำกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
124621 มี.ค. 2560นางสาวหทัยมาศ ระมาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
124521 มี.ค. 2560นางสาวสุวิดา เศวตรันเสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
124421 มี.ค. 2560นางสาวสโรชา ตันหลี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
124321 มี.ค. 2560นายภูวนาถ วังสิงห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
124221 มี.ค. 2560นางสาวพิมพ์ชนก สมพรหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
124121 มี.ค. 2560นางสาวปิยวรรณ ปั้นดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
124021 มี.ค. 2560นางสาวปวีณา ปั้นดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
123921 มี.ค. 2560นางสาวนฤมล เพลียสำบ้อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
123821 มี.ค. 2560นางสาวธัรภัทร์ ทวนทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
123721 มี.ค. 2560นายณัฐพล ทับละคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
123621 มี.ค. 2560นายกิตติพงษ์ พันด้วง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
123521 มี.ค. 2560นายนพดล ใจคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
123421 มี.ค. 2560นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์หน่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
123321 มี.ค. 2560นายจักร์พันธ์ แก้วมั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
123221 มี.ค. 2560นางสาวพรรณิภา คำทองดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
123121 มี.ค. 2560นางสาวนันท์สินี พิมพ์ทองดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
123021 มี.ค. 2560นายสุริยา ผลลูกอินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
122921 มี.ค. 2560นายรัฐพงษ์ ศิริอาภรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
122821 มี.ค. 2560นางสาวอลิตา เรืองเดช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
122721 มี.ค. 2560นางสาวจารุวรรณ จันทร์เพ็ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
122621 มี.ค. 2560นายเอกชัย ย่อยสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
122521 มี.ค. 2560นายสุริยะ พิมวันนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
122421 มี.ค. 2560นายภานุพงศ์ จันทร์ผ่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
122321 มี.ค. 2560นายธีรภัทร์ อังคะพนมไพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
122221 มี.ค. 2560นายสพล พิมพ์ประสานต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
122121 มี.ค. 2560นางสาวเจนจิรา สิงหเดช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
122021 มี.ค. 2560นายดอกรัก ขวัญเขียว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
121921 มี.ค. 2560นายธนพล ชุ่มมุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
121821 มี.ค. 2560นางสาวดาราพรรณ ลักษณะวิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2A
121721 มี.ค. 2560นายเจตนิพัทธ์ พรมเสือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
121621 มี.ค. 2560นายสรายุทธ ปั้นประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
121521 มี.ค. 2560นางสาวสุพัฒตรา เทพประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
121421 มี.ค. 2560นางสาวณิชา ไชยยศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
121321 มี.ค. 2560นายอิศเรศ สุขเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
121221 มี.ค. 2560นายรพีพัฒน์ หวยทองคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
121121 มี.ค. 2560นายพณัฐพิทักษ์ สิงหคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
121021 มี.ค. 2560นางสาวประภัสสร โชติโก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
120921 มี.ค. 2560นายภากร อุทัยเรือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
120821 มี.ค. 2560นางสาวอรไท เจตนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
120721 มี.ค. 2560นายณัฐวัตร คำปลื้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
120621 มี.ค. 2560นายไพบูลย์ ภมรคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
120521 มี.ค. 2560นายพิทยา วรรณโชติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
120421 มี.ค. 2560นางสาวนิชดา ยะป๊อก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
120321 มี.ค. 2560นายประเสริฐ อนุศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
120221 มี.ค. 2560นางสาวปภาวดี พันธ์สัตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
120121 มี.ค. 2560นายทศพล คล้ายทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
120021 มี.ค. 2560นางสาวอมฤตตา สายสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.2B
116221 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รองศาสจารย์
116121 มี.ค. 2560ดร.การ ดี
มหาวิทยาลัยพะเยาอาจารย์
116021 มี.ค. 2560นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักประชาสัมพันธ์
115921 มี.ค. 2560นางสาวสุลิตา กล้าการขาย
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัดเจ้าหน้าที่ บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
115821 มี.ค. 2560นายภราดร เทพพานิช
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัดเจ้าหน้าที่ บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
115721 มี.ค. 2560นางเสาวณี วิเลปะนะ
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
115621 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
115521 มี.ค. 2560นายไพรรัตน์ สิงหเดช
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
115421 มี.ค. 2560นายกฤษณะ กลิ่นเมือง
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกนักศึกษา
115321 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รับราขการครู
115221 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มุขแจ้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
115021 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
114921 มี.ค. 2560นางสาววรินธร ชาติสุภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นักวิทยาศาสตร์
114821 มี.ค. 2560อาจารย์นรีรัตน์ ยิ้มนรินทร์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
114721 มี.ค. 2560ดร.ศศิกานต์ ปรานปราณีเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
114621 มี.ค. 2560ดร.เสาวภา ชูมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
114521 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณบดี
114421 มี.ค. 2560อาจารย์ภาณุวัชร์ นิรานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
114321 มี.ค. 2560อาจารย์ไพบูลย์ กาญจนศิริ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกข้าราชการบำนาญ
114221 มี.ค. 2560อาจารย์ทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
114121 มี.ค. 2560อาจารย์ธนพร กองอ้น
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
114021 มี.ค. 2560อาจารย์อุบล กองอ้น
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
113921 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเรขา กาญจนศิริ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกข้าราชการบำนาญ
113821 มี.ค. 2560นางศรัณย์รัตน์ คงหนู
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
113721 มี.ค. 2560อาจารย์สุรางค์ คงหมื่นรักษ์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
113621 มี.ค. 2560นางสาวธิดารัตน์ รื่นฤทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
113521 มี.ค. 2560ดร.รักเดียว เมืองมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจารย์
113421 มี.ค. 2560นางสาวจิดาภา คำตื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
113321 มี.ค. 2560อาจารย์กัลยา เฮงดี
อาจารย์
113221 มี.ค. 2560อาจารย์ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
113121 มี.ค. 2560อาจารย์อภินันท์ ทะสุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
113021 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
มหาวิทยาลัยนเรศวรราชการ
112920 มี.ค. 2560นายชัยศักดิ์ ขันธำนงค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษา
112820 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ กงเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รองอธิการฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ
112720 มี.ค. 2560นางปรีดิ์เปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
112620 มี.ค. 2560นางสาววีรลักษณ์ สายต่างใจ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จ.นครสวรรค์นักเทคนิคการแพทย์
112520 มี.ค. 2560นางสาวดาริน สีกาวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร
112420 มี.ค. 2560นางธนิกานต์ หลิมเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักวิชาการศึกษา
112320 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3
112220 มี.ค. 2560นายศุภรัตน์ กอชัยศิริกุล
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก-
112120 มี.ค. 2560นายธรณินทร์ รักษ์ธนบดี
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนักวิชาการสิถิติ
112020 มี.ค. 2560นางภาวิณี อินเลื่อมใส
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
111920 มี.ค. 2560ดร.ศุภากร ศิลาเกษ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่อาจารย์ประจำกลุ่มวิชื้นฐานวิศวกรรม
111820 มี.ค. 2560นางสาวศิริวรรณ เทพมาลี
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
111720 มี.ค. 2560นางสาวธนัทปัณสร ลูกพลับ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนิติกร
111620 มี.ค. 2560นางสาวนงลักษณ์ บุญเยีย
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
111520 มี.ค. 2560นางสาวสนอง สืบสายอ่อน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
111420 มี.ค. 2560นายแพทย์ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนายแพทย์ชำนาญการ
111320 มี.ค. 2560แพทย์หญิงพรรณเพชร ลิขิตเกียรติขจร
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนายแพทย์ชำนาญการ
111220 มี.ค. 2560นายแพทย์วิโรจน์ วรรณภิระ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนายแพทย์เชี่ยวชาญ
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th