ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
134921 มี.ค. 2560นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่
134821 มี.ค. 2560นายแพทย์ ดร.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนายแพทย์
134721 มี.ค. 2560นางสาวปิยพิมพ์ ชัยอาวุธ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน
134621 มี.ค. 2560นางสาวศรีกร จุติลาภถาวร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
134521 มี.ค. 2560นางสาวญาดา สัมมารัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญงานพิเศษ
134421 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3
134321 มี.ค. 2560นายศุภรัตน์ กอชัยศิริกุล
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก-
134221 มี.ค. 2560นายธรณินทร์ รักษ์ธนบดี
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนักวิชาการสิถิติ
134121 มี.ค. 2560นางภาวิณี อินเลื่อมใส
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
134021 มี.ค. 2560นางสาวศิริวรรณ เทพมาลี
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
133921 มี.ค. 2560นางสาวธนัทปัณสร ลูกพลับ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนิติกร
133821 มี.ค. 2560นางสาวนงลักษณ์ บุญเยีย
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
133721 มี.ค. 2560นางสาวสนอง สืบสายอ่อน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
133621 มี.ค. 2560นายแพทย์ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนายแพทย์ชำนาญการ
133521 มี.ค. 2560แพทย์หญิงพรรณเพชร ลิขิตเกียรติขจร
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนายแพทย์ชำนาญการ
133421 มี.ค. 2560นายแพทย์วิโรจน์ วรรณภิระ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนายแพทย์เชี่ยวชาญ
133321 มี.ค. 2560แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกนายแพทย์เชี่ยวชาญ
133221 มี.ค. 2560นางสาวนิลนภา คูสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
133121 มี.ค. 2560นางสาวอรุณโรจน์ สอนไว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
133021 มี.ค. 2560นางสาวสุดารัตน์ อุตรสัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132921 มี.ค. 2560นายธิติวุฒิ เกตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132821 มี.ค. 2560นางสาวรุ่งนภา คงมาต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132721 มี.ค. 2560นายเจษฎา จิรประสาทสุนทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132621 มี.ค. 2560นางสาวลดาวัลย์ ไชยเวียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132521 มี.ค. 2560นางสาวจรรยา กล่ำปาวน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132421 มี.ค. 2560นางสาวพิมผกามาศ เพ็ชจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132321 มี.ค. 2560นางสาวอำไพ คำเผือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132221 มี.ค. 2560นางสาวณัฐณิชา พุฒแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132121 มี.ค. 2560นางสาวปพิชญา จิ๋วอ่วม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
132021 มี.ค. 2560นางสาวชญาดา แจ่มกระจ่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
131921 มี.ค. 2560นายธนกฤต ดีอินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
131821 มี.ค. 2560นางสาวพรนัชชา มีบุญล้ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
131721 มี.ค. 2560นางสาวณิชาภา ยอดสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7A
131621 มี.ค. 2560นางสาวอภิญญา ทองชมภู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7ก
131521 มี.ค. 2560นางสาวยลดา ไชยจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7ก
131421 มี.ค. 2560นายไพรัช แซ่เถา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7ก
131321 มี.ค. 2560นางสาวสุกานดา ปานช้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.3.7ก
131221 มี.ค. 2560นางสาวสรนันท์ ปิ่นม่วง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
131121 มี.ค. 2560นายนิติพล พูลทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
131021 มี.ค. 2560นางสาวสุพัตศจี คงกัปกัลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130921 มี.ค. 2560นางสาววิภาวรรณ บุยสืบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130821 มี.ค. 2560นางสาวสุมิตรา ยอดเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130721 มี.ค. 2560นายดนัย เนียมหอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130621 มี.ค. 2560นางสาวสลิลทิพย์ เอี่ยมฉิม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130521 มี.ค. 2560นายจตุรพักตร์ เหล่ารอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130421 มี.ค. 2560นายอนุพงศ์ ยอดเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130321 มี.ค. 2560นายสิทธากรณ์ หอมสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130221 มี.ค. 2560นางสาวภิรมญา แสงโสดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130121 มี.ค. 2560นางสาวกัลยา วิจารณ์พล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
130021 มี.ค. 2560นางสาวศุภรดา แตงโม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
129921 มี.ค. 2560นางสาวกัญญาลักษณ์ เชื้อนุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
129821 มี.ค. 2560นางสาวเพ็ญพิชชา อุ่นอุรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
129721 มี.ค. 2560นางสาวสุรีรัตน์ ใจประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
129621 มี.ค. 2560นางสาวจตุพร เฉิดโฉมศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
129521 มี.ค. 2560นางสาวธิดารัตน์ ผาระนัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.7A
129421 มี.ค. 2560นางสาวอรอุมา ศรีเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
129321 มี.ค. 2560นายวรโชติ พิลึก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
129221 มี.ค. 2560นายทณัฐพงศ์ อินต๊ะขิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
129121 มี.ค. 2560นางสาวธัญญาภัทร์ มะโพงเพ็ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
129021 มี.ค. 2560นายดลนพัฒน์ สูงประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128921 มี.ค. 2560นายศิริพงษ์ จงจิตรวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128821 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี มาลาดาษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128721 มี.ค. 2560นางสาวสุกัญญา แย้มเหม็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128621 มี.ค. 2560นายวิทยา แสงพักร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128521 มี.ค. 2560นางสาววาสนา แซ่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128421 มี.ค. 2560นายภูธเนศ บุญคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128321 มี.ค. 2560นายพรเพชร ไพรหอมรื่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128221 มี.ค. 2560นายปัณณวัฒน์ กล่ำทัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128121 มี.ค. 2560นายธเนศ จุ้ยเจ๊ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
128021 มี.ค. 2560นางสาวอรพินท์ ศรีเรืองโห้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
127921 มี.ค. 2560นายอนันต์ สุวิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
127821 มี.ค. 2560นางสาวอรทัย บูชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
127721 มี.ค. 2560นางสาวศศิวิมล จิตรประวัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
127621 มี.ค. 2560นายวัชรพงษ์ กฤาณ์หว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
127521 มี.ค. 2560นางสาวรุ่งนภา มากโภคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
127421 มี.ค. 2560นางสาวมณฑาทิพย์ โตชาวนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
127321 มี.ค. 2560นายภานุพงศ์ กงเรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
127221 มี.ค. 2560นายพงษ์ศิริ นินะราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
127121 มี.ค. 2560นางสาวนงนภัส คงปันนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
127021 มี.ค. 2560นายไตรรัตน์ บวรชัยสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
126921 มี.ค. 2560นายณิฐนนท์ ควรสมบัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
126821 มี.ค. 2560นางสาวชลธิชา บุ้งเครือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
126721 มี.ค. 2560นางสาวจิณห์นิภา มากดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.1.1AB
126621 มี.ค. 2560นางสาวพิมพ์พรรณ ผิวผ่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
126521 มี.ค. 2560นางสาวศุภกร วิเชียรโชติช่วง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
126421 มี.ค. 2560นางสาวนิภาพร ยนทะวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
126321 มี.ค. 2560นายดุสิต มั่นประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
126221 มี.ค. 2560นายพุทธิพันธ์ สีคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
126121 มี.ค. 2560นายอธิภัทร พยอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
126021 มี.ค. 2560นายศุภเชษฐ์ เขียวฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
125921 มี.ค. 2560นายวศิน พุ่มนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
125821 มี.ค. 2560นางสาวอรวี มโนมัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
125721 มี.ค. 2560นางสาวพัชรพร กุลดารัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
125621 มี.ค. 2560นางสาวฐิติมา โยทะพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
125521 มี.ค. 2560นางสาววรรณิษา มูลหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
125421 มี.ค. 2560นางสาวอมรา แย้มเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
125321 มี.ค. 2560นางสาวพิลาสลักษณ์ จันทร์ทรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
125221 มี.ค. 2560นางสาวชลดา กลิ่นลูกอินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.4.2B
125121 มี.ค. 2560นางสาวสถิตย์ภรณ์ สีกลัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
125021 มี.ค. 2560นางสาวสุริญญา แสงรัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา วท.บ.2.2B
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th