ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
154923 มี.ค. 2560นางสาวศศินา แก้วนัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
154823 มี.ค. 2560นางสาวสุภาวี แผลงศร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
154723 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
154623 มี.ค. 2560นางสาวปาณิสรา ขันติวิริยวาณิชย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
154523 มี.ค. 2560นางสาวพิมลวรรณ กำเนิดศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
154423 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
154323 มี.ค. 2560นางสาวสุนีย์ แก้วสมสี
ราชการ
154223 มี.ค. 2560นายสุรพล ปลื้มใจ
รับราชการ
154123 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองอธิการบดี
154023 มี.ค. 2560นางสาวจุฑาภรณ์ เสมวิลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าวิจัย
153923 มี.ค. 2560นางอัชรพรรณ สุภาโท้
ข้าราชการบำนาญ
153823 มี.ค. 2560ดร.ทิมกร พูลพุฒ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอาจารย์
153723 มี.ค. 2560นางประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
153623 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
153523 มี.ค. 2560นางสาวนางสาวอภิชญา หลงอุย
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
153423 มี.ค. 2560นายกฤษณพงศ์ พุ่มมาก
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
153323 มี.ค. 2560นายสิทธิพล เหมือนอ่อง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
153223 มี.ค. 2560นางสาวดวงพร นาคสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
153123 มี.ค. 2560นายภากร พันวัง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
153023 มี.ค. 2560นางสาวศุภวรรณ บัวแก้วเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
152923 มี.ค. 2560นางสาวฐณิฎาภรณ์ อินติ๊บ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
152823 มี.ค. 2560นายพงศธร พุ่มเมือง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
152722 มี.ค. 2560นางสาวอรอุมา แสงใหญ่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
152622 มี.ค. 2560นางสาวปรียาภรณ์ อุกถา
นักศึกษา
152522 มี.ค. 2560นายนาย ธิติวุฒิ นิลฉ่ำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
152422 มี.ค. 2560นางสาววันวิสา สัจจะญาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
152322 มี.ค. 2560นายวิชญ์ โกพา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึดษา
152222 มี.ค. 2560นางสาวกนกวรรณ นวาวัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
152122 มี.ค. 2560นางสาวอนัญลักษณ์ ลีละศรชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
152022 มี.ค. 2560นางสาวขนิษฐา ลึกล้น
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
151922 มี.ค. 2560นางสาวสุชาวรรณ์ สารทูลสิงห์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
151822 มี.ค. 2560นางสาวชนนิกานต์ ชื่นอารมณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
151722 มี.ค. 2560นางสาวสุภาวดี สรรค์นิกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
151622 มี.ค. 2560นางสาวชมพูนุช เมี้ยนเอี่ยม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
151522 มี.ค. 2560นางสาวณธกร เพ็งจันทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
151422 มี.ค. 2560นางสาวศิริพร บุญจูบุตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
151322 มี.ค. 2560นางสาววัชรีวรรณ ไพโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
151222 มี.ค. 2560นางสาวอารดา โฉมอุปฮาด
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
151122 มี.ค. 2560นายวงศกร หมื่นอาจยิ้ม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
151022 มี.ค. 2560นางสาวรัตนาภรณ์ หอมรื่น
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
150922 มี.ค. 2560นางสาวจณิสตา ศักดิ์ปฏิฐา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
150822 มี.ค. 2560นางสาวปทุมชาติ กั้วสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
150722 มี.ค. 2560นางสาวรัตนาภรณ์ หอมรื่น
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
150622 มี.ค. 2560นางสาวชุติมา ฟักเขียว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
150522 มี.ค. 2560นางสาวชุติญา ดิษฐสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
150422 มี.ค. 2560นางสาวนัชชา สีดาฟอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
150322 มี.ค. 2560ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
150222 มี.ค. 2560อาจารย์ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์อาจารย์
150122 มี.ค. 2560นางสาวศิรารัตน์ วัธนวิสูตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
150022 มี.ค. 2560ดร.โอภาส เกตุเดชา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ข้าราชการครู/รองผู้อำนวยการ
149922 มี.ค. 2560ดร.โอภาส เกตุเดชา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ข้าราชการครู/รองผู้อำนวยการ
149822 มี.ค. 2560นางมยุรี แสงรุ่ง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกครู
149722 มี.ค. 2560นายเลิศชัย แสงรุ่ง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกครู
149622 มี.ค. 2560ดร.โอภาส เกตุเดชา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ข้าราชการครู/รองผู้อำนวยการ
149522 มี.ค. 2560นางมยุรี แสงรุ่ง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกครู
149422 มี.ค. 2560นายเลิศชัย แสงรุ่ง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกครู
149322 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
149222 มี.ค. 2560อาจารย์ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอาจารย์
149122 มี.ค. 2560นางสาวพัชรีย์ ไชยฤกษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พยาบาล
149022 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจารย์
148922 มี.ค. 2560ดร.สมพร คุณวิชิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
148822 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชไม โอวาทฬารพร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจารย์
148722 มี.ค. 2560นายจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
148622 มี.ค. 2560นายวรสันติ์ โสภณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รักษาการรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
148522 มี.ค. 2560นายปภากร รอดเมือง
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานของรัฐ
148422 มี.ค. 2560นายวรรธนพล อมราสิงห์
มหาวิทยาลัยนเรศวรจนท.บริหารงานทั่วไป
148322 มี.ค. 2560นายธงชัย กองแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการคอมพิวเตอร์
148222 มี.ค. 2560นายไพรรัตน์ สิงหเดช
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
148122 มี.ค. 2560นางสาวชมภู ไชยวงษ์
วิทยาลัยชุมชนตากครู
148022 มี.ค. 2560นางสาวอรวรรณ จันทร์ยานนท์
วิทยาลัยชุมชนตากเจ้าหน้าที่งานวัดผล
147922 มี.ค. 2560นางสาวธิดารัตน์ ชูชื่น
วิทยาลัยชุมชนตากเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
147822 มี.ค. 2560นางสาวธัญรัตน์ พลขันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
147722 มี.ค. 2560นางสุนีย์ ทวีกิจ
วิทยาลัยชุมชนตากนักวิชาการศึกษา
147622 มี.ค. 2560นายสิทธิศักดิ์ ชุ่มนวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
147522 มี.ค. 2560อาจารย์นวนพ สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พายัพอาจารย์
147422 มี.ค. 2560นายปรีชา ฤทธิ์เดชกล้า
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก -
147322 มี.ค. 2560น้อยชัยยา เปี้ยสุ
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก -
147222 มี.ค. 2560สวย มะลิซ้อน
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
147122 มี.ค. 2560นางเกศณีย์ แสนติ๊บผ่าย
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
147022 มี.ค. 2560นางภิรมย์ ใจรุณ
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
146922 มี.ค. 2560บุญเรื่อน ชัยญะวงศ์
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
146822 มี.ค. 2560ศรีวรรณนา ตุ่นทา
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
146722 มี.ค. 2560นางสาวดวงเต็ม หลวงพระบาง
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
146622 มี.ค. 2560นางอ้อมอารีย์ เผือกเหมือย
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเกษตรกร
146522 มี.ค. 2560นายประเสริฐ บุตรกะวี
อาชีพส่วนตัวอาชีพส่วนตัว
146422 มี.ค. 2560นางสาวนางดวงดาว พงษ์สันติ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกพนักงานห้องทดลอง
146322 มี.ค. 2560นางลม มูลจุติ
กรรมการชมรม
146222 มี.ค. 2560นางสาวสุประภาตา นาเป้า
ผู้ช่วยงานสงเคราะห์
146122 มี.ค. 2560นางสาวกัญญาภัค ปั้นเกี้ยว
นักพัฒนาชุมชนฯ
146022 มี.ค. 2560นางพาน ดารินทร์
กรรมการชมรม
145922 มี.ค. 2560นางสาวธัญรัตน์ พลขันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษา
145822 มี.ค. 2560นางทิม จันทร์แดง
กรรมการชมรม
145722 มี.ค. 2560นายมงคล บัวติ๊บ
ประธานชมรมผู้สูงอายุ
145622 มี.ค. 2560นางทวี ไชยชนะ
กรรมการชมรม
145522 มี.ค. 2560นายนิคม สายใจ
ส.อบต.ตากออก
145422 มี.ค. 2560นางตุ๊ มาอุด
กรรมการชมรม
145322 มี.ค. 2560นางสาวดาริน สีกาวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
145222 มี.ค. 2560นางเผียน พริบไหว
กรรมการชมรม
145122 มี.ค. 2560นางฐิติวัลคุ์ หมูล้อม
ส.อบต.ตากออก
145022 มี.ค. 2560นางลั่นทม หมูคำ
-
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th