ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
184924 มี.ค. 2560นางสาวสรนันท์ ปิ่นม่วง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
184824 มี.ค. 2560นายกิตติภพ กันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
184724 มี.ค. 2560นางสาวน้ำผึ้ง การะเกตุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
184624 มี.ค. 2560นางสาวเนื้อทิพย์ ดีใจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
184524 มี.ค. 2560นางสาวนางสาววาสนา แซ่ตั้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต/นักศึกษา
184424 มี.ค. 2560นางสาวสลิลทิพย์ เอี่ยมฉิม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
184324 มี.ค. 2560นางสาวสุรีรัตน์ ใจประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
184224 มี.ค. 2560นางสาวสุกานดา ปานช้าง
นิสิต/นักศึกษา
184124 มี.ค. 2560นางสาวยลดาวัลย์ ไชยเวียง
นิสิต/นักศึกษา
184024 มี.ค. 2560นางสาวสุรีรัตน์ ใจประดิษฐ์
นักศึกษา
183924 มี.ค. 2560นางสาววิภาวรรณ บุญสืบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
183824 มี.ค. 2560นางสาวยลดา ไชยจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
183724 มี.ค. 2560นางสาวกัญญาลักษณ์ เชื้อนุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
183624 มี.ค. 2560นายดนัย เนียมหอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
183524 มี.ค. 2560นางสาวฐิติมา โยทะพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
183424 มี.ค. 2560นายอนุพงศ์ ยอดเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
183324 มี.ค. 2560นางสาวอรวี มโนมัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
183224 มี.ค. 2560นางสาวธิดารัตน์ ผาระนัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
183124 มี.ค. 2560นางสาวอภิญญา ทองชมภู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
183024 มี.ค. 2560นางสาวดรุณี พลบัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
182924 มี.ค. 2560นางสาวชลดา กลิ่นลูกอินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
182824 มี.ค. 2560นายเจษฎา จิรประสาทสุนทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
182724 มี.ค. 2560นางสาวพัชรพร กุลดารัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
182624 มี.ค. 2560นางสาววรรณิษา มูลหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
182524 มี.ค. 2560นางสาวรุ่งนภา คงมาต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
182424 มี.ค. 2560นางสาวอมรา แย้มเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
182324 มี.ค. 2560นางสาวจรรยา กล่ำป่วน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
182224 มี.ค. 2560นางสาวพิลาสลักษณ์ จันทร์ทรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
182124 มี.ค. 2560นางสาวนิลนภา คูสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
182024 มี.ค. 2560นายอธิภัทร พยอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
181924 มี.ค. 2560นายธิติวุฒิ เกตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
181824 มี.ค. 2560นางสาวศุภรดา เเตงโม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
181724 มี.ค. 2560นางสาวศรัญญา สมจิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
181624 มี.ค. 2560นายสิทธากรณ์ หอมสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
181524 มี.ค. 2560นางสาวหรัณยา ถ้ำกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
181424 มี.ค. 2560นายนิติพล พูลทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
181324 มี.ค. 2560นายอริญชัย แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษา
181224 มี.ค. 2560นางสาวกัลยา วิจารณ์พล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
181124 มี.ค. 2560นายอานนท์ บุญยินทุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษา
181024 มี.ค. 2560นายจตุรพักตร์ เหล่ารอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
180924 มี.ค. 2560นายสุรศักดิ์ เสาสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษา
180824 มี.ค. 2560นางสาวจตุพร เฉิดโฉมศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
180724 มี.ค. 2560นายปารเมษฐ์ ปกป้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษา
180624 มี.ค. 2560นางสาวภิรมญา แสงโสดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
180524 มี.ค. 2560นายนพคุณ ชัยวงษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษา
180424 มี.ค. 2560นายภานุพงศ์ กงเรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
180324 มี.ค. 2560นางสาววัชรีญา ศรีอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษา
180224 มี.ค. 2560นางสาววารุณี สินธรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
180124 มี.ค. 2560นายมณัฐพงศ์ อินต๊ะขิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
180024 มี.ค. 2560นางสาวอรอนงค์ จันทคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนิสิต
179924 มี.ค. 2560นางสาวธมนวรรณ ฉวยกระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนิสิต
179824 มี.ค. 2560นายวัชระ จันทร์หล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนิสิต/นักศึกษา
179724 มี.ค. 2560นางสาวศิรินารถ นัยนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนิสิต
179624 มี.ค. 2560นางสาวเขมิกา นาชิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนิสิต/นักศึกษา
179524 มี.ค. 2560นางสาวรัตนา ศรีมาลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนิสิต/นักศึกษา
179424 มี.ค. 2560นางสาวศุภากร มณีรมณ์
นิสิต
179324 มี.ค. 2560นางสาวธนาภรณ์ ตะใบนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนิสิต/นักศึกษา
179224 มี.ค. 2560นางสาวพลอยไพลิน สังข์ไชย
นิสิต
179124 มี.ค. 2560นางสาวสุภาวดี สรรค์นิกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
179024 มี.ค. 2560นางสาวเกสรา เผือกชาวนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษา
178924 มี.ค. 2560นางสาววรรณวิษา คำมา
นิสิต
178824 มี.ค. 2560นางสาวจีรพร ถิ่นน้ำใส
นิสิต
178724 มี.ค. 2560นางสาวมุกตาภา อ้ายคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษา
178624 มี.ค. 2560นางสาวนางสาวช่อผกา อะพิเนตร
นิสิต
178524 มี.ค. 2560นางสาวเทียมจันทร์ นิลสนธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษา
178424 มี.ค. 2560นางสาวเสาวณีย์ ยิ้มอุบล
นิสิต
178324 มี.ค. 2560นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัตติยะ
นิสิต
178224 มี.ค. 2560ดร.ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
178124 มี.ค. 2560นางสาวพรรณภา ราชอ่อนศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษา
178024 มี.ค. 2560นายโสภณวิชญ์ บุญเสือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
177924 มี.ค. 2560นางสาวรัชนีกร สังใย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนิสิต
177824 มี.ค. 2560นายโสภณวิชณ์ บุญเสือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
177724 มี.ค. 2560ดร.เปรมจิต มอร์ซิง
วิทยาลัยชุมชนตากผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
177624 มี.ค. 2560นางสาวสายธาร ปานมงคล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
177524 มี.ค. 2560นางสาวชฎาพร ฟักจัตุรัส
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
177424 มี.ค. 2560นายภัทราภณ์ สอนศิลป์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
177324 มี.ค. 2560นางสาวทิพปภา ช่วยคิด
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
177224 มี.ค. 2560นางสาวกุลธิดา น้อยบุญชู
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
177124 มี.ค. 2560นางสาวอรทัย ภัทรกุลดีสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
177024 มี.ค. 2560นางสาวอนุสรา โสรส
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
176924 มี.ค. 2560นางสาวภัทรภร บุญทวีมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
176824 มี.ค. 2560นางสาวพรรณวรจ คล้ายโต
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
176724 มี.ค. 2560นางจันทมา อ่อนล้อม
บริษัทเอกาสยามจำกัดแม่บ้าน
176624 มี.ค. 2560นางสาวอรทัย ภัทรกุลดีสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
176524 มี.ค. 2560นายกิตติศักดิ์ อ่อนล้อม
บริษัทเอกาสยามจำกัดผู้จัดการทั่วไป
176424 มี.ค. 2560นางสาวมณฑา ศรีคล้าย
แม่บ้าน
176324 มี.ค. 2560นางสาวอรทัย ภัทรกุลดีสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
176224 มี.ค. 2560นางสาวปริศนา จันดาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
176124 มี.ค. 2560ดวงพร ไววาศน์
ค้าขาย / นักธุรกิจ
176024 มี.ค. 2560นางสาวณัชชา สุขมั่น
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
175924 มี.ค. 2560นายอนุชิต กันจู
ค้าขาย
175824 มี.ค. 2560นายธีรวุฒิ บุตรดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
175724 มี.ค. 2560นายมนตรี บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
175624 มี.ค. 2560นายภัทราภรณ์ สอนศิลป์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
175524 มี.ค. 2560นางสาวฐิติพร โสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
175424 มี.ค. 2560นายอัธพล ยิ่งสูง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
175324 มี.ค. 2560นางสาวธนัทปัณสร ลูกพลับ
นิติกร
175224 มี.ค. 2560แพทย์หญิงชยกมล นิยะสม
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
175124 มี.ค. 2560อาจารย์วณิชชา สุมานัส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอาจารย์
175024 มี.ค. 2560นางสาวนุชธิดา จิตร์หมั่น
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th