ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
00846 ก.พ. 2560นางสาวสุกนต์ธี เอื้อทวีสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
00836 ก.พ. 2560นางสาวศศิธร นาม่วงอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
00826 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สิงห์ดวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกรับราชการ/อาจารย์
00816 ก.พ. 2560นายณัฐวัฒน์ ด้วงฉุน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
00806 ก.พ. 2560อาจารย์วิเชียร วงค์วัน
สถาบันการพลศึกษา วข.ลำปางรับราชการครู สถาบันการพลศึกษา วข.ลำปาง
00786 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานราชการ
00776 ก.พ. 2560นายธวัชชัย อริยะสุทธิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพนักงาน
00766 ก.พ. 2560อาจารย์ประชุม คำพุฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอาจารย์
00755 ก.พ. 2560ดร.อนุชิต กุลมาลา
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาครู
00745 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจารย์
00735 ก.พ. 2560ดร.กณวรรธน์ อุ่นจันทร์
อ.พิเศษรับราชการ
00725 ก.พ. 2560นายแพทย์คงฤทธิ์ คุณณารักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
00715 ก.พ. 2560นายแพทย์พนพล วรากรพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
00705 ก.พ. 2560นายแพทย์ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
00694 ก.พ. 2560นายแพทย์ก้องภพ เรียวสงวนวงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
00684 ก.พ. 2560ดร.กัลยา บุญหล้า
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00674 ก.พ. 2560นายแพทย์ไพสิฐ โกสุม
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
00663 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุดตาน พันธุเณร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00653 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชนันท์ วงศ์เสนา
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00643 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพรวพรรณ สุวรรณกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยศาสตราจารย์
00632 ก.พ. 2560นางสุธาวัลย์ พรมพลอย
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
00622 ก.พ. 2560ดร.ปริญญา สร้อยทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
00612 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00602 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ
00591 ก.พ. 2560ดร.ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ
00581 ก.พ. 2560ดร.พัทธมน แสงอินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00571 ก.พ. 2560นายวีรวัตร แสนบุญเลิง
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
00561 ก.พ. 2560อาจารย์นรากรณ์ พุทธวงศ์
รร.ลพบุรีปัญญานุกูลข้าราชการ
00551 ก.พ. 2560อาจารย์วสุพล คำจันทราช
รร.กีฬาจังหวัดอ่างทองข้าราชการ
00541 ก.พ. 2560อาจารย์ปรเมษฐ์ ดำชู
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00531 ก.พ. 2560นางสาวขวัญทิวา โฉมแดง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
005231 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
005131 ม.ค. 2560นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ข้าราชการครู
005031 ม.ค. 2560นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
004931 ม.ค. 2560อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร
004830 ม.ค. 2560อาจารย์เบญจมาภรณ์ นาคามดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ
004730 ม.ค. 2560นายปรีชาชาญ อินทรชิต
โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ผู้อำนวยการโรงเรียน
004630 ม.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร เปรมจิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
004530 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรหัวหน้าภาควิชา
004430 ม.ค. 2560อาจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อาจารย์
004330 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004228 ม.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
004128 ม.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ/รองศาสตราจารย์
004027 ม.ค. 2560ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
003927 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
003825 ม.ค. 2560อาจารย์จินตนา พนมชัยขยวัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
003723 ม.ค. 2560ดร.เชิดชาย แซ่ฮ่วน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
003623 ม.ค. 2560ดร.วธู พรหมพิทยารัตน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
003518 พ.ย. 2559ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
003418 พ.ย. 2559ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
003318 พ.ย. 2559นางสาวสิริกร ชูแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย
003218 พ.ย. 2559ว่าที่ ร.ต. ทัศน์ชัย ทอแสงมิติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
003118 พ.ย. 2559นายธีรยุทธ ตรีธัญญา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
003018 พ.ย. 2559นายชยุต รัชตะปิติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
002918 พ.ย. 2559นางสาวสุภาลี วสุจิรคำปา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
002818 พ.ย. 2559นางสาวศันสนีย์ ชำนิเขตร์กิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
002718 พ.ย. 2559นางสาวชไมพร ศรีสุราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
002618 พ.ย. 2559นายวัชระ ดีแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
002518 พ.ย. 2559นายสาโรจน์ อินทร์โคกสูง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
002418 พ.ย. 2559นางสาวมณธิรา ฉิมแว่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
002318 พ.ย. 2559นายยงยุทธ บ่อแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
002218 พ.ย. 2559นายยุทธนา สงนรินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
002118 พ.ย. 2559นางสาวประดารัตน์ เปพะนัส
มหาวิทยาลัยนเรศวร
002018 พ.ย. 2559นางสาวเพ็ญพร ประไพพิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
001917 พ.ย. 2559นางสาวพิมพ์ลดา สิงหเรศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
001817 พ.ย. 2559นางสาวพิฐชญาณ์ พิทักษ์สืบสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
001717 พ.ย. 2559นางณิชนันทน์ ฟักบัว
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
001617 พ.ย. 2559นางสาวธีราพร ขวัญคง
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
001517 พ.ย. 2559นางสาวสุภัชญา เครือออน
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
001416 พ.ย. 2559นายยศธร บดีรัฐ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00129 พ.ย. 2559นางสาวกมลทิพย์ กวางประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00118 พ.ย. 2559นายธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00108 พ.ย. 2559นางสาวพิกุล โตเอี่ยม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00098 พ.ย. 2559นายภวัต ภาชนะ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00088 พ.ย. 2559นางสาวเตือนใจ ช่วงสิงห์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00037 พ.ย. 2559นางกันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00026 พ.ย. 2559นางสาวจิตรี มีแม่นวิทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00016 พ.ย. 2559นายประธาน สายคำ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th