ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
018924 ก.พ. 2560ดร.กาญจนา จิตติพร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018823 ก.พ. 2560อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018723 ก.พ. 2560อาจารย์วิจิตร คริเสถียร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018623 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018523 ก.พ. 2560ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018423 ก.พ. 2560นายธีรยุทธ ตรีธัญญา
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร
018323 ก.พ. 2560ดร.พัทธมน แสงอินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018223 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018123 ก.พ. 2560ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018022 ก.พ. 2560นายว่าที่ร้อยตรีชยาศิษย์ คำสายพรม
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
017922 ก.พ. 2560นางประภาพิมล คำสายพรม
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
017821 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017721 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017621 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017521 ก.พ. 2560นายอิทธิพล นาคามดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิติกร
017421 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017321 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์สุท้ศน์ เยี่ยมวัฒนา
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017221 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาดี้
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017121 ก.พ. 2560อาจารย์คมทัศน์ ทัศวา
มหาวิทยาลัยศิลปากรนักศึกษาปริญญาเอก
017021 ก.พ. 2560อาจารย์วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒอาจารย์
016920 ก.พ. 2560อาจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
016820 ก.พ. 2560นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรครู
016718 ก.พ. 2560นายธีรภาพ นาราช
โรงเรียนบ้านโคกตะโก สพป.บุรีรัมย์ เขต 3รับราชการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน
016618 ก.พ. 2560นางสาวศศิธร ม่านทอง
โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3รับราชการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน
016518 ก.พ. 2560ดร.เด่นศักดิ์ หอมหวล
วิทยาลัยชุมชนตากข้าราชการ
016418 ก.พ. 2560ดร.กิจฐเชต ไกรวาส
มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์
016317 ก.พ. 2560นายแพทย์สุรชัย เดชอาคม
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
016217 ก.พ. 2560นางสาววรินดา พูนทวีรัตน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
016117 ก.พ. 2560นางสาวสุวรรธณา แย้มโตนด
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
016016 ก.พ. 2560นายนายนครินทร์ เขื่อนเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
015916 ก.พ. 2560นางสาวรัฐภรณ์ อินทร์ปินตา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักรังสีการแพทย์
015816 ก.พ. 2560นายเจริญรัตน์ น้อยยม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักรังสีการแพทย์
015716 ก.พ. 2560แพทย์หญิงสิรินันท์ ตรียะเวชกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์,อาจารย์แพทย์,รองคณบดีฝ่ายการคลัง
015616 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ฉัตรดำรง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
015515 ก.พ. 2560นางสาวพัชรภรณ์ บุศยารัศมี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
015415 ก.พ. 2560นายนาย ภูริวัฒน์ เขียวคำรพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
015315 ก.พ. 2560นางสาวพิจิตรา อ๊อดเอก
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
015215 ก.พ. 2560นายสรพงษ์ วงน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
015115 ก.พ. 2560นางสาวปิยธิดา เข็มด้วง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
015015 ก.พ. 2560นายณรงค์ เกตุขำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
014915 ก.พ. 2560นายมนัสวี คนหลัก
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยวิจัย
014815 ก.พ. 2560นางสาวสายธาร แดงสิงห์
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยนักวิจัย
014715 ก.พ. 2560ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
014615 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประทีป วรรณิสสร
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)
014515 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ
014415 ก.พ. 2560นางสาวนันทพร ปิ่นนาค
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
014315 ก.พ. 2560นางสาวสุธิดา เชื้อบุญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
014215 ก.พ. 2560นางสาวปิยมาภรณ์ วิภา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตระดับปริญาเอก
014115 ก.พ. 2560นายนนทพรรษน์ ลีราช
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยนักวิจัย
014015 ก.พ. 2560นางสาวปัทมาพร พูลสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่วิจัย
013915 ก.พ. 2560นางสาวศรัญญา นันทะนะ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
013815 ก.พ. 2560นายนครินทร์ เขื่อนเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
013715 ก.พ. 2560นางสาวขวัญสุดา สุภลาภ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
013615 ก.พ. 2560นางสาวณิชกานต์ ขวัญแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
013515 ก.พ. 2560นางสาวนารินทร ภักดีโต
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
013415 ก.พ. 2560นางสาวสมฤดี สุวรรณกุลานันท์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
013315 ก.พ. 2560นางสาววันอังคาร พูลศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
013215 ก.พ. 2560นายสุทธิกานต์ ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
013014 ก.พ. 2560นางสาวสุพรรษา น้อยนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
012914 ก.พ. 2560นางสาววัลลภา ศรีสง่า
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการศึกษา
012814 ก.พ. 2560นายทรงศักดิ์ ทองสนิท
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย/เภสัชกร
012712 ก.พ. 2560นางสาวอารยา ปู่เกตุแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
012611 ก.พ. 2560นายเกรียงศักดิ์ พลทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
012510 ก.พ. 2560นางสาวเนตรนลิน จักรแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการศึกษา
012410 ก.พ. 2560นางสาวภาวินี เย็นใจ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการศึกษา
012310 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
012210 ก.พ. 2560อาจารย์กนกพร แตงจวง
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
012110 ก.พ. 2560อาจารย์ดวงเดือน ทองสา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
012010 ก.พ. 2560ดร.สมนึก วิโนทัย
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
011910 ก.พ. 2560ดร.ประเชิญ ตรีเนตร์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกคณบดี
011810 ก.พ. 2560นางสาววศินี รุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยนเรศวรกำลังศึกษาต่อ
011510 ก.พ. 2560นางสาวทัศนีย์ พุ่มนุ่ม
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
011410 ก.พ. 2560นางสาวศิริรัตน์ บุญอาษา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
011310 ก.พ. 2560อาจารย์ณัฐจิตรา มีนิล
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
011210 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
มหาวิทยาลัยนเรศวรราชการ
011110 ก.พ. 2560ดร.ทันตแพทย์หญิงสุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
011010 ก.พ. 2560นางสาวดวงดาว วงศ์จำปา
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย/เภสัชกร
01099 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
01089 ก.พ. 2560นางสาวภัสสร นันทพลชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
01079 ก.พ. 2560นางสาวณัฐธิดา ธนสารสุรพงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
01069 ก.พ. 2560นายธนา นาวิศิษฐ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
01059 ก.พ. 2560ดร.ประวีณ วยัคฆานนท์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ ทันตแพทย์
01049 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ ทันตแพทย์
01039 ก.พ. 2560อาจารย์วราวุฒิ มหามิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
01029 ก.พ. 2560อาจารย์นิรัชรา ลิลละฮืกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ (อาจารย์พยาบาล)
01019 ก.พ. 2560นางสาวอาภรณ์ พงษ์เกษตร์กรรม์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
01009 ก.พ. 2560นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักประชาสัมพันธ์
00999 ก.พ. 2560อาจารย์อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ : อาจารย์
00978 ก.พ. 2560อาจารย์ศศิวรรณ นาคคง
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
00968 ก.พ. 2560ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
00958 ก.พ. 2560นางสาวรสริน พรมสุรินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตนักศึกษา
00948 ก.พ. 2560นางสาวจีรนันท์ ประสงค์ทรัพย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตนักศึกษา
00938 ก.พ. 2560นางสาวชญานิศ แก้ววุ่น
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
00928 ก.พ. 2560นางสาวศิรดา ลืออุดมเวช
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
00918 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สุพรรณกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00898 ก.พ. 2560อาจารย์ศิรินธร ศรีมาชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00887 ก.พ. 2560ดร.อัญชลี สิริกุลขจร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00877 ก.พ. 2560นางสาวชนัญชิดา ยอดนวล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการศึกษา
00867 ก.พ. 2560อาจารย์สุวพรรณ ครุฑเมือง
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการพลเรือน /อาจารย์
00857 ก.พ. 2560ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพาคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th