ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
03912 มี.ค. 2560ศาสตาจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย มหิดล และ นเรศวร
03902 มี.ค. 2560อาจารย์ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
03892 มี.ค. 2560ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03882 มี.ค. 2560อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03872 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
03862 มี.ค. 2560นายชัชชัย ชุ่มชื่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จ.สุโขทัยวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03852 มี.ค. 2560อาจารย์วิไรวรรณ แสนชะนะ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
03842 มี.ค. 2560อาจารย์มาริสา กัณฑาทรัพย์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03832 มี.ค. 2560นางกัญญารัตน์ มาเกตุ
โรงพยาบาลวัดโบสถ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03822 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สิทธิจักร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
03812 มี.ค. 2560อาจารย์นิธิวดี ทับทิมศรี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03802 มี.ค. 2560นายประดิษฐ์ สารีคำ
ศูนย์สุขภาพตำบลวัดโบสถ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03792 มี.ค. 2560นางพัชรี ใจจร
วิทยาลัยชุมชนตาก-
03782 มี.ค. 2560ดร.เปรมจิต มอร์ซิง
วิทยาลัยชุมชนตากผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
03772 มี.ค. 2560นางสาววราพร ธัญโยธิน
โรงพยาบาลบ้านตากวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03762 มี.ค. 2560ดร.สุรเสน ทั่งทอง
วิทยาลัยชุมชนตากวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03752 มี.ค. 2560นายอลงกรณ์ ศรีเลิศ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น-
03742 มี.ค. 2560นายจีระเกียรติ ประสานธนกุล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03732 มี.ค. 2560นางสาววราพร ธัญญาโยธิน
โรงพยาบาลบ้านตากวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03722 มี.ค. 2560อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
03712 มี.ค. 2560ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกVIP
03702 มี.ค. 2560พระมหาไฮ้ ธมมฺเมธี
วิทยาลัยสงฆ์ นครสวรรคฺ์VIP
03692 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : ตากVIP
03682 มี.ค. 2560อาจารย์วิชาญ ชุ่มมั่น
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรVIP
03672 มี.ค. 2560อาจารย์สิรินี ว่องวิไลรัตน์
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นVIP
03662 มี.ค. 2560อาจารย์เด่นศักดิ์ หอมหวล
วิทยาลัยชุมชนตากVIP
03652 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีVIP
03642 มี.ค. 2560อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาVIP
03632 มี.ค. 2560อาจารย์จริยา รอดจันทร์
มหาวิทยาลัยภาคกลางVIP
03622 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์VIP
03612 มี.ค. 2560ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรVIP
03602 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเรขา กาญจนศิริ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกVIP
03592 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามVIP
03582 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03572 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์VIP
03562 มี.ค. 2560นายผดุง ช่วยค้ำชู
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพิเพียงกลุ่มบ้านไร่ไทรทองวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03552 มี.ค. 2560นายเฉลิม พีรี
-วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03542 มี.ค. 2560อาจารย์สุรนันท์ ทองสุข
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
03531 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ อาจารย์
03521 มี.ค. 2560นางสาวรีดา ไท
นิสิต
03511 มี.ค. 2560อาจารย์รีดา ไท
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
03501 มี.ค. 2560นางสาวพิมพิศ ทัดทาอามาตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
03491 มี.ค. 2560อาจารย์อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
03481 มี.ค. 2560นางวรรณี จิตรสุวรรณ
ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์ประจำ
03471 มี.ค. 2560นางภัทรภรณ์ ไชยสาร
ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์ประจำ
03461 มี.ค. 2560นางสาวสุวรรณา รุจิโมระ
ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์ประจำ
03451 มี.ค. 2560นางบุญจริญา เกตุอ่อน
ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์ประจำ
03441 มี.ค. 2560นางหมายจิต กฤตฤกษ์
ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์ประจำ
03431 มี.ค. 2560นางสาวอรชุน หวั่นอุทิศ
ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกผู้ช่วยผู้อำนวยการ
03421 มี.ค. 2560นายพีรวิชญ์ จิณสิทธิ์
ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์ประจำ
03411 มี.ค. 2560นายอาเนช ไชยสาร
ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกผู้ช่วยผู้อำนวยการ
03401 มี.ค. 2560นายธันยธีร์ วามะสุรีย
ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์ประจำ
03391 มี.ค. 2560นายธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์
ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกผู้อำนวยการ
03381 มี.ค. 2560นางเนตรญา วิโรจวานิช
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพ
03371 มี.ค. 2560นายอาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย
03361 มี.ค. 2560นางทิพย์มณเทียร ปาละ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
03351 มี.ค. 2560นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
03341 มี.ค. 2560นางสาวอัยลิศา วัฒนาณรงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยายาล
03321 มี.ค. 2560นางสาวลำจวน เขียวขำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
03311 มี.ค. 2560นางสาวรัชนีวรรณ แก้วทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
03301 มี.ค. 2560นางวรภา ดิถีศรีวรกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
03291 มี.ค. 2560นางสาวนุชนาจ แจ่มขำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
03281 มี.ค. 2560นางสาวนุชนาถ เหมือนทองดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการคอมพิวเตอร์
032728 ก.พ. 2560อาจารย์ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
032628 ก.พ. 2560นางสาวรัชนีกร แรงขิง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกพนักงานมหาวิทยาลัย
032528 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรหัวหน้าภาควิชา
032428 ก.พ. 2560นางสาวพรพิมล จันทะรักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
032328 ก.พ. 2560นายกิตติธัช ธีระโพธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
032228 ก.พ. 2560นางสาวหทัยรัตน์ ธรรมสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
032128 ก.พ. 2560นายเกษม จันทร์จิตวิริยะ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
032027 ก.พ. 2560นายประพันธ์ บริสุทธิ์
เกษตรกร
031927 ก.พ. 2560คุณบุญชอบ เอมอิ่ม
เกษตรกร
031827 ก.พ. 2560คุณนพดล สิงคำ
เกษตรกร
031727 ก.พ. 2560นายประทุม ทองคำ
เกษตรกร
031627 ก.พ. 2560นายนคร บัวผัน
เกษตรกร
031527 ก.พ. 2560คุณวิโรจน์ คูณคุนทด
เกษตรกร
031427 ก.พ. 2560นายพงษ์สวัสดิ์ พงษ์บุญฤทธิ์
เกษตรกร
031327 ก.พ. 2560คุณเมธาวัฒน์ ชุติทรัพย์ไพบูลย์
เกษตรกร
031227 ก.พ. 2560คุณวัฒนศักดิ์ พึ่งสาระ
เกษตรกร
031127 ก.พ. 2560คุณอุเทน โล่พานิช
เกษตรกร
031027 ก.พ. 2560คุณเกลี้ยง จันทร์คง
เกษตรกร
030927 ก.พ. 2560คุณสิทธิพงศ์ ปุญญฤทธิ์
เกษตรกร
030827 ก.พ. 2560คุณอำนวย ศรีสุข
เกษตรกร
030727 ก.พ. 2560คุณนิยม ขำช้าง
เกษตรกร
030627 ก.พ. 2560คุณสันต์ชัย ตุลพงศ์
เกษตรกร
030527 ก.พ. 2560ว่าที่ รต.กิตติพงษ์ บริสุทธิ์
เกษตรกร
030427 ก.พ. 2560คุณโกวิท บริสุทธิ์
เกษตรกร
030327 ก.พ. 2560คุณวิจิตร ไกรสรสวัสดิ์
เกษตรกร
030227 ก.พ. 2560คุณสุธน กล่ำบุตร
เกษตรกร
030127 ก.พ. 2560คุณปัทมา ชื่นใจ
เกษตรกร
030027 ก.พ. 2560คุณสิงห์ สุวรรณรอด
เกษตรกร
029927 ก.พ. 2560คุณสมาน ตันดี
เกษตรกร
029827 ก.พ. 2560คุณไพบูลย์ ชูเอียด
เกษตรกร
029727 ก.พ. 2560คุณสิทธิชัย อ่ำขำ
เกษตรกร
029627 ก.พ. 2560คุณสำริด ยอดฉุน
เกษตรกร
029527 ก.พ. 2560คุณมณี ยอดฉุน
เกษตรกร
029427 ก.พ. 2560คุณนุสรา จะแจ้ง
เกษตรกร
029327 ก.พ. 2560คุณกนกพร แก้วทองคำ
เกษตรกร
029227 ก.พ. 2560นายวิรัตน์ แซ่ฉึ่น
เกษตรกร
029127 ก.พ. 2560นางสาวสุขประเสริฐ จุลลาย
เกษตรกร
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th