ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
04928 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง สง่าจิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกVIP
04918 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : ตากVIP
04908 มี.ค. 2560อาจารย์วิชาญ ชุ่มมั่น
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรVIP
04898 มี.ค. 2560อาจารย์ภัทรพงศ์ ทองรวย
วิทยาลัยชุมชนตากVIP
04888 มี.ค. 2560นางสายฝน วรรณขาว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาโท (พยาบาลวิชาชีพ)
04878 มี.ค. 2560ดร.วิเรขา กาญจนศิริ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกVIP
04868 มี.ค. 2560อาจารย์พัชยา เลือดชัยพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รับราชการ/อาจารย์
04858 มี.ค. 2560อาจารย์เหมือนฝัน จันทร์สารโสภณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รับราชการ/อาจารย์
04848 มี.ค. 2560อาจารย์ธันยมัย รังสิกรรพุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รับราชการ/อาจารย์
04838 มี.ค. 2560อาจารย์อณิษฐา หาญภักดีนิยม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอาจารย์
04828 มี.ค. 2560อาจารย์ชลิดา แย้มศรีสุข
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอาจารย์
04818 มี.ค. 2560นางสาวกิตินันท์ รัตนพิทักษ์กุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
04808 มี.ค. 2560นางพรธิดา บุญยะโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
04798 มี.ค. 2560นายแพทย์ฐิติชัย วงศ์ศิริอำนวย
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
04788 มี.ค. 2560นายศราวุฒิ สมวะถา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
04778 มี.ค. 2560ดร.รณรงค์ แก้วประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับราชการ
04768 มี.ค. 2560นางสาวนิธิยา เเจ่มหม้อ
วิทยาลัยชุมชนตากพนักงานบริษัท
04757 มี.ค. 2560นางสาวกุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษาปริญญาเอก
04747 มี.ค. 2560นางสาวธัญปวีณ์ กมลหาญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษาปริญญาโท
04737 มี.ค. 2560นางสาวเพชรรัตน์ เชียงแสน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
04727 มี.ค. 2560อาจารย์ณพล ชยานนท์ภักดี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นVIP
04717 มี.ค. 2560อาจารย์กฤษณะ ดาราเรือง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาVIP
04707 มี.ค. 2560อาจารย์ณัฐวุฒิ สถิรางกูร
มหาวิทยาลัยภาคกลางVIP
04697 มี.ค. 2560อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรVIP
04687 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์VIP
04677 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามVIP
04667 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์VIP
04657 มี.ค. 2560สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์VIP
04647 มี.ค. 2560อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
04637 มี.ค. 2560นายภานุมาศ ช้ำเกตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04627 มี.ค. 2560นายวีรพงษ์ ยิ้มยอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04617 มี.ค. 2560นายกิตธิชัย ร่มยอถิ่นดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04607 มี.ค. 2560นายจิรโชติ ถมยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04597 มี.ค. 2560นายอภิสิทธิ์ นาภีร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04587 มี.ค. 2560นายศิราวัฒน์ หงษ์ยนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04577 มี.ค. 2560นายรัฐพงษ์ เพลียโคตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04567 มี.ค. 2560นายเสน่ห์ วงโสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04557 มี.ค. 2560นายกฤษฎา คำบรรลือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04547 มี.ค. 2560นายวัชรพงษ์ ไม้แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04537 มี.ค. 2560นายเกียรติศักดิ์ ทองรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04527 มี.ค. 2560นายอนุรักษ์ บุญรัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04517 มี.ค. 2560นายณัชพล ภู่ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักศึกษา
04507 มี.ค. 2560อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
04497 มี.ค. 2560นางสาวฐานิตา ตระกูลเอี่ยมเจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการโภชนาการ
04487 มี.ค. 2560ดร.นิทรา เนื่องจำนงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
04477 มี.ค. 2560นายแพทย์เจษฎา จันทร์คฤหาสน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
04467 มี.ค. 2560นางสาวสรัสวดี ชัยรัตน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
04457 มี.ค. 2560นางสาวนิสารัตน์ สงประเสริฐ
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)นักวิชาการ
04447 มี.ค. 2560นายสุรินทร์ นิลาพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
04437 มี.ค. 2560นายปวีณ เทพอุโมงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
04427 มี.ค. 2560นางสาวนันท์นภัส นาคเอม
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
04417 มี.ค. 2560นางสาววิภารัตน์ ครุฑถ้วย
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
04407 มี.ค. 2560นายชยุตม์ พินิจค้า
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)นักวิชาการ
04397 มี.ค. 2560นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
04387 มี.ค. 2560นางสาววิภาดา บุญส่งแท้
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
04376 มี.ค. 2560แพทย์หญิงจิตติมา อินทพิบูลย์
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ
04356 มี.ค. 2560นายแพทย์สุนทร อินทพิบูลย์
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ
04346 มี.ค. 2560ดร.ปาณิสรา เทพกุศล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
04336 มี.ค. 2560ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
04326 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันตืสันติสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
04316 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
04306 มี.ค. 2560อาจารย์สุนีย์ สีธรรมใจ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
04296 มี.ค. 2560นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ
สวทชนักเรียน
04286 มี.ค. 2560นายจีระพันธ์ กุลเพชรจิระ
สวทชธุรกิจส่วนตัว
04276 มี.ค. 2560นายระพี ธรรมมีภักดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
04266 มี.ค. 2560นางสาวอิษฏ์วร ปานผดุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย
04256 มี.ค. 2560นางสาวกนกวรรณ ศรีอุทธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย
04246 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย
04236 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
04225 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานสายวิชาการ
04215 มี.ค. 2560ดร. เภสัชกรหญิงฐิติพร สุแก้ว
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์/นักวิจัย
04205 มี.ค. 2560ดร. เภสัชกรหญิงฐิติพร สุแก้ว
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์/นักวิจัย
04195 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สิทธิจักร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกนักวิจัยและวิทยากร
04184 มี.ค. 2560นายวัชระ บุตรแก้ว
วิศวกร
04174 มี.ค. 2560อาจารย์สมจิต ไชยเชษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับราชการครู
04164 มี.ค. 2560นางสาวพรรณพิไล สุทธนะ
รับราชการ
04154 มี.ค. 2560นางปริมประภา ก้อนแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาเอก
04144 มี.ค. 2560อาจารย์สมหวัง โชติการ
ข้าราชการครู คศ.3
04134 มี.ค. 2560ดร.เนริสา คุณประทุม
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
04124 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
04113 มี.ค. 2560นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
04103 มี.ค. 2560อาจารย์วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
04093 มี.ค. 2560ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
04083 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกนธ์ชัย ชะนูนันท์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
04073 มี.ค. 2560อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
04063 มี.ค. 2560ดร.รัษฎากร วินิจกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
04053 มี.ค. 2560ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
04043 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
04033 มี.ค. 2560ดร.พิษณุ บุญนิยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
04023 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
04013 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04003 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
03993 มี.ค. 2560ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
03983 มี.ค. 2560นายศุภจักร สุทธิ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
03973 มี.ค. 2560นางสาวบุญสิตา บุญอยู่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการศึกษา
03963 มี.ค. 2560นางสาวเจนจิรา สมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นักวิชาการอุดมศึกษา
03952 มี.ค. 2560ดร.รัศมี สิทธิขันแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์มหาวิทยาลัย
03942 มี.ค. 2560นายแพทย์ธนฉัตร รัตน์นุ่มน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
03932 มี.ค. 2560อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
03922 มี.ค. 2560อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th