ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
069813 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์คณะศิลปศาสตร์
069713 มี.ค. 2560ดร.พชร ชาตะวิถี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์/นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์
069613 มี.ค. 2560อาจารย์วิรุณ โมนะตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
069513 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมกร ขวาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์/นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
069413 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
069313 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยมหิดลรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
069213 มี.ค. 2560ดร. เภสัชกรหญิงอรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามอาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
069113 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์/นักวิจัย คณะเทคโนโลยี
069013 มี.ค. 2560นางสาวมาร์ฎา ชยทัตโต
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้อำนวยการกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน
068913 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สภาณี รัศมีมาสเมือง
มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
068813 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนาภรณ์ วัฒธนธร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์/นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์
068713 มี.ค. 2560นางวัชญา อ่อนนางใย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามพนักงานมหาวิทยาลัย
068613 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี
068513 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามรองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
068413 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
068313 มี.ค. 2560ดร.ธนิต ชังถาวร
มหาวิทยาลัยมหิดลผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
068213 มี.ค. 2560นายสถิตย์ แก้วบุดตา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
068113 มี.ค. 2560ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี
มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
068013 มี.ค. 2560ดร.อุปถัมภ์ นาครักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
067913 มี.ค. 2560อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามอาจารย์
067813 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์
มหาวิทยาลัยมหิดลรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
067713 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
067613 มี.ค. 2560อาจารย์ภัทรารักษ์ พลพจนารถ
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครู ชำนาญการ
067513 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
067413 มี.ค. 2560นายสถาพร กินณรินทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ
067313 มี.ค. 2560อาจารย์สันติ์ แสนสุข
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครุูผู้ช่วย
067213 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริพร บุญเต็ม
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีอาจารย์
067113 มี.ค. 2560นางสาวกุสุมา มัคนา
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
067013 มี.ค. 2560อาจารย์รวิสรา เลิศสถิตย์
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีพนักงานราชการ / อาจารย์ผู้สอน
066913 มี.ค. 2560นางสาวกรวีร์ พันธ์นิกร
มหาวิทยาลัยมหาสารคามนักวิชาการศึกษา
066813 มี.ค. 2560อาจารย์เสาวนา นันทะ
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครู
066613 มี.ค. 2560อาจารย์สำเนียง ศรีหิรัญ
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครู ชำนาญการ
066513 มี.ค. 2560อาจารย์สาวิตรี อินทราวุธ
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครู
066413 มี.ค. 2560อาจารย์วรรณลพ ศิลลา
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครู
066313 มี.ค. 2560ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
066213 มี.ค. 2560อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้ววิกย์กรณ์
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครู
066113 มี.ค. 2560อาจารย์รมิตา ป้อมยุคล
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครู
066013 มี.ค. 2560อาจารย์รุจีรัตน์ ยาสุทธิ
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครูชำนาญการ
065913 มี.ค. 2560อาจารย์ประยงค์ ศรีไพรสนท์
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครูชำนาญการ
065813 มี.ค. 2560อาจารย์นุสรา น้อมเศียร
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครูผู้ช่วย
065713 มี.ค. 2560อาจารย์นันทวัน จันทสุริโย
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครู
065613 มี.ค. 2560อาจารย์ชญาณิศา ศรีสว่าง
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครูผู้ช่วย
065513 มี.ค. 2560อาจารย์ดอกอ้อ จุลพันธ์
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42ครู
065413 มี.ค. 2560อาจารย์ณัฐวดี ไวกสิกรณ์
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครูผู้ช่วย
065313 มี.ค. 2560นางสาวณัฐธยา วงค์เนตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
065213 มี.ค. 2560นางสาวฐิตาพร พิจารณ์สรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
065113 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับราชการ
064713 มี.ค. 2560นายธนกร เอกอินทุมาศ
บริษัท ฟรอนเทียร์ เทค จำกัดGerneral Manager (GM)
064613 มี.ค. 2560นายสหกรณ์ บัวงาม
บริษัท ฟรอนเทียร์ เทค จำกัดธุรกิจส่วนตัว
064513 มี.ค. 2560นางสาวพรพักตร์ เพ็ญสว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
064413 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
064312 มี.ค. 2560นางสาวประภัสสร เค้าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล/นิสิตปริญญาโท
064212 มี.ค. 2560นางสาวฐิติมา บุญทา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
064112 มี.ค. 2560นางสาวอมรรัตน์ ไวสาริกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
064011 มี.ค. 2560นางสาวมณีวรรณ์ กาหวัง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
063911 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ
063810 มี.ค. 2560ดร.บุษบา บุญเซ่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
063710 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์
063610 มี.ค. 2560นายประภาส ภูเวียง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิจัย
063410 มี.ค. 2560นางสาวกนกวรรณ พูนปิยะทรัพย์
วิทยาลัยชุมชนตากนักศึกษา
063310 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอาจารย์
063210 มี.ค. 2560ดร.สุภัฒน์ จิรานุสรณ์กุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์
063110 มี.ค. 2560นางสาวภคพร ผู้มีศิลป์
วิทยาลัยชุมชนตากนักศึกษา
063010 มี.ค. 2560นายธรรมนูญ น่วมอนงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลขานุการศูนย์บริหารงานวิจัย
062910 มี.ค. 2560นางสาวณัฐชา ฮุนพานิช
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
062810 มี.ค. 2560นางสาวสุชาดา ทองอิน
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานเลี้ยงสัตว์
062710 มี.ค. 2560ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจจิมา เทพอินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการพัสดุ
062610 มี.ค. 2560สัตวแพทย์หญิงวริศราภรณ์ แตงช้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวรสัตวแพทย์
062510 มี.ค. 2560นางสาวพิจิตรา ชาบาง
มหาวิทยาลัยนเรศวรสัตวแพทย์
062410 มี.ค. 2560นางสาวพุสดี มิ่งภูนา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
062310 มี.ค. 2560นายธนพันธุ์ อโหสิ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานเลี้ยงสัตว์
062210 มี.ค. 2560นายปิยะพงษ์ กลมพุก
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
062110 มี.ค. 2560นายวงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
062010 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจิรา ดีแจ้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
061910 มี.ค. 2560อาจารย์สุวรรณา รุจิโมระ
วิทยาลัยทองสุขอาจารย์
061810 มี.ค. 2560อาจารย์ภัทรภรณ์ ไชยสาร
วิทยาลัยทองสุขอาจารย์
061710 มี.ค. 2560อาจารย์บุญจริญา เกตุอ่อน
วิทยาลัยทองสุขอาจารย์
061610 มี.ค. 2560อาจารย์หมายจิต กฤตฤกษ์
วิทยาลัยทองสุขอาจารย์
061510 มี.ค. 2560อาจารย์อรชุน หวั่นอุทิศ
วิทยาลัยทองสุขอาจารย์
061410 มี.ค. 2560อาจารย์พีรวิชญ์ จิณสิทธิ์
วิทยาลัยทองสุขอาจารย์
061310 มี.ค. 2560อาจารย์อาเนช ไชยสาร
วิทยาลัยทองสุขอาจารย์
061210 มี.ค. 2560อาจารย์ธันยธีร์ วามะสุรีย
วิทยาลัยทองสุขอาจารย์
061110 มี.ค. 2560อาจารย์ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยทองสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก
061010 มี.ค. 2560อาจารย์วรรณี จิตรสุวรรณ
วิทยาลัยทองสุขอาจารย์
06099 มี.ค. 2560นางสาวจรรยา เทียมศร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
06089 มี.ค. 2560นางสาวญาสุมินทร์ ปาละวงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
06079 มี.ค. 2560ดร.ภรภัทร สำอางค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
06069 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
06059 มี.ค. 2560นายวิษณุ จุลเกตุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานราชการ
06049 มี.ค. 2560นายกิจมงคล แสงเลี่ยม
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานราชการ
06039 มี.ค. 2560นายจักริน รักสนิท
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานราชการ
06029 มี.ค. 2560นางสาวนิศากร เกษรสุริวงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
06019 มี.ค. 2560นางสาววิภารัตน์ ช้างทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
06009 มี.ค. 2560นางสาวธมน สว่างแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
05999 มี.ค. 2560นางสาวสุพัตรา อินเลี้ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
05989 มี.ค. 2560นางสาวจุฑามาศ มัสสุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
05979 มี.ค. 2560อาจารย์เยาวเรศ หวังตระกูลดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
05969 มี.ค. 2560ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
05959 มี.ค. 2560นางณัฐชยา สืบอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการพัสดุ
05949 มี.ค. 2560นางสาวศิวาพร ทรงวุฒิ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการเงินและบัญชี
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th