ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
080514 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงค์ศักดิ์ ยาทะเล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : ตากวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
080414 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
080314 มี.ค. 2560ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
080214 มี.ค. 2560นายนนทพรรษน์ ลีราช
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยวิจัย
080114 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์นวลน้อย ตรีรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
080014 มี.ค. 2560ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
079914 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนวล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
079814 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
079714 มี.ค. 2560ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
079614 มี.ค. 2560ดร.อรรณพ ทัศนอุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
079514 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร เปรมจิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
079414 มี.ค. 2560นางวีรวรรณ เกษมอำไพรินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
079314 มี.ค. 2560Mr.jean Philippe babu
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
079214 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
079114 มี.ค. 2560เจนวิทย์ จันทรา
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
079014 มี.ค. 2560ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
078914 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สิทธิจักร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
078814 มี.ค. 2560นางวีรวรรณ เกษมอำไพรินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
078714 มี.ค. 2560อาจารย์มาริสา กัณฑาทรัพย์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
078614 มี.ค. 2560อาจารย์วิไรวรรณ แสนชะนะ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
078514 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
มหาวิทยาลัยมหาสารคามรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ
078414 มี.ค. 2560นางกัญญารัตน์ มาเกตุ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
078214 มี.ค. 2560อาจารย์นิธิวดี ทับทิมศรี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
078114 มี.ค. 2560นายประดิษฐ์ สาธีคำ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
078014 มี.ค. 2560ดร.วิสาข์ สุพรรณไพรบูลย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
077914 มี.ค. 2560นายอมร ประดับทอง
ผู้จัดการโครงการ ศูนย์ความเ็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
077814 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริวรรณ วงศ์วานิช
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
077714 มี.ค. 2560นายสมศักดิ์ สินธุอุไร
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 กรมควบคุมโรค รับราชการ / นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
077614 มี.ค. 2560กัญญาวีร์ ฟักทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
077514 มี.ค. 2560เกศณ๊ย์ แสนติ๊บผ่าย
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
077414 มี.ค. 2560นายสมชาย อามีน
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
077314 มี.ค. 2560นางสาววณิตา ขำอินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
077214 มี.ค. 2560ญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
077114 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร มรกต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
077014 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.โสภิต ธรรมอารี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติVIP (MOU)
076914 มี.ค. 2560ดร.รัชดา คำจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
076814 มี.ค. 2560อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
076714 มี.ค. 2560นายบดินทร์ ดอกแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
076614 มี.ค. 2560สนั่น อ่ำเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านดงสระแก้ว อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
076514 มี.ค. 2560อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
076414 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พหรมมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
076314 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
076214 มี.ค. 2560นายผดุง ช่วยค้ำชู
-ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มบ้านไร่ไทรทอง
076114 มี.ค. 2560นายเฉลิม พีรี
-เกษตรกร
076014 มี.ค. 2560อาจารย์สุรนันท์ พันสสบูรณ์
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
075914 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
075814 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันรัฐ อับดุลลา
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยววิทยากรภาคประชุมวิชาการ
075714 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
075614 มี.ค. 2560ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
075514 มี.ค. 2560นายชัชชัย ชุ่มชื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จังหวัดสุโขทัยวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
075414 มี.ค. 2560ดร.ปริญญา สร้อยทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
075314 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
075214 มี.ค. 2560อาจารย์วิยดา แสงศรี
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นอาจารย์
075014 มี.ค. 2560อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
074914 มี.ค. 2560นางสาวหนึ่งฤทัย จักรศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนักวิทยาศาสตร์
074814 มี.ค. 2560นางสาวศิลาพร สิงหลักษ์
ปราชญ์ชาวบ้านวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
074714 มี.ค. 2560นายมะยม มานันท์
ปราชญ์ชาวบ้านวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
074614 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร เปรมจิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
074514 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เสละคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
074414 มี.ค. 2560ดร.นุชรี ทัดเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
074314 มี.ค. 2560ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจกพระราชดำริ มหาวิทบาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
074214 มี.ค. 2560นางสาวดารารัตน์ ดิษบรรจง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
074114 มี.ค. 2560นายเอนก บำรุงกิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
074014 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
073914 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
073814 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงศ์ เนียมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
073714 มี.ค. 2560ดร.อังสนา โตกิจกล้า
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
073214 มี.ค. 2560นางสาวกรกนก สุริยะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามลูกจ้างมหาวิทยาลัย
073014 มี.ค. 2560อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
072914 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิรื ใจผ่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
072814 มี.ค. 2560นายนายนิรุตติ์ ทาอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
072714 มี.ค. 2560นายโยธิน สระทองคื้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ.มรพส.
072613 มี.ค. 2560นายสุธี พลมาศ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารีครู
072513 มี.ค. 2560อาจารย์ณัฐวุฒิ ผาดี
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ครู
072413 มี.ค. 2560นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
072313 มี.ค. 2560นางสาวพรภัทร เกษาพร
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
072213 มี.ค. 2560นางสาววราภรณ์ พยัตตพงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการศึกษา
072113 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ
072013 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ
071913 มี.ค. 2560นายจาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
071813 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
071713 มี.ค. 2560นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
071613 มี.ค. 2560นางสาวทิพยมาลี เจริญรส
มหาวิทยาลัยขอนแก่นบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
071513 มี.ค. 2560ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
071413 มี.ค. 2560นางสาวอันนา อ่อนมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
071313 มี.ค. 2560นางสาววิลาวัลย์ คำสอนทา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
071213 มี.ค. 2560ดร.ภาวัช วิจารัตน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
071113 มี.ค. 2560อาจารย์ธเนศ ยืนสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
071013 มี.ค. 2560นายสุรวุธ พุ่มอิ่ม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนักวิชาการศึกษาสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
070913 มี.ค. 2560นางสาวพรจิตรา จันทร์เจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดลนักวิชาการพัฒนาคุณภาพกองพัฒนาคุณภาพ
070813 มี.ค. 2560นายประพันธ์ พันตาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานวิจัย
070713 มี.ค. 2560อาจารย์ธรรมนูญ พัดมะนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
070613 มี.ค. 2560อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
070513 มี.ค. 2560นางสุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์
มหาวิทยาลัยมหิดลนักวิชาการพัฒนาคุณภาพกองพัฒนาคุณภาพ
070413 มี.ค. 2560นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานวิจัย
070313 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุงโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
070213 มี.ค. 2560อาจารย์สรัญญา ภักดีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคทศาสตร์
070113 มี.ค. 2560นางหฤทัย เที่ยงธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดลรักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ
070013 มี.ค. 2560นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารโครงการและทุน กองบริหารงานวิจัย
069913 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์ พลนอก
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th