ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
090615 มี.ค. 2560นายพิชิต เรืองแสงวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองอธิการบดี
090515 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
มหาวิทยาลัยบูรพาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย/รองประธานเครือข่ายวิจัยภาคกลาง
090415 มี.ค. 2560อาจารย์ชุณหเกตุม์ กาญจนกิจสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
090315 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา อังศุไพศาล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
090215 มี.ค. 2560อาจารย์ทิวา แก้วเสริม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
090115 มี.ค. 2560อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หัวหน้าวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
090015 มี.ค. 2560อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หัวหน้าวิชาเอกสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
089915 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หัวหน้าวิชาเอกพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
089815 มี.ค. 2560อาจารย์ปิยพงศ บางใบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
089715 มี.ค. 2560นางสาวลำภู มีแสง
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานห้องปฎิบัติการ
089615 มี.ค. 2560นางสาวสิริมาศ สลีวงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
089515 มี.ค. 2560นายพิษณุ พรมแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
089415 มี.ค. 2560นางสาวขนิษฐา รัตตนงพิสัตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
089315 มี.ค. 2560นางสาวปิ่นแก้ว ผลพล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
089215 มี.ค. 2560ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
089115 มี.ค. 2560อาจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
089015 มี.ค. 2560อาจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
088915 มี.ค. 2560นางเมทินี ทวีผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
088815 มี.ค. 2560นางสาวพฤกษชาติ ชาติรังสรรค์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
088715 มี.ค. 2560นายสุรเดช สุเมธาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอาจารย์
088615 มี.ค. 2560ดร.ชุลีพรย์ ป่าไร่
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์มหาวิทยาลัย
088515 มี.ค. 2560นางสาวสุภาวดี พุทธศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
088315 มี.ค. 2560ดร.ยุทธนา มูลกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : ตากผู้ประจำคูหา
088215 มี.ค. 2560อาจารย์ปรีชา มหาไม้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : ตากผู้ประจำคูหา
088115 มี.ค. 2560นางสาวกฤษณา พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
088015 มี.ค. 2560นางสาวชดากร นฤทธิ์ชานนท์
บริษัท อมิที แลบบอราโทรี่ จำกัดผู้ประจำคูหา
087915 มี.ค. 2560นางสาวชลิดา แท่งทอง
บริษัท อมิที แลบบอราโทรี่ จำกัดผู้ประจำคูหา
087815 มี.ค. 2560ดร.นฤมล สีพลไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
087715 มี.ค. 2560ดร.นฤมล สึพลไกร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
087615 มี.ค. 2560ลภัสรดา ธนการัณย์
AGA SIAM CO .,LTDผู้ประจำคูหา
087515 มี.ค. 2560นายกิตติศักดิ์ อ่อนล้อม
AGA SIAM CO .,LTDผู้ประจำคูหา
087415 มี.ค. 2560อาจารย์ชญาภา วันทุม
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
087315 มี.ค. 2560นายกิตติศักดิ์ กาดิ๊บ
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
087215 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทรียา รัตนวิมล
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
087115 มี.ค. 2560นางชนิษฐา กลิ่นมาลี
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
087015 มี.ค. 2560นายศศิพงษ์ บุญยงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
086915 มี.ค. 2560นายสุเสช พิมน้ำเย็น
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นผู้ประจำคูหา
086815 มี.ค. 2560นายอลงกรณ์ ศรีเลิศ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นผู้ประจำคูหา
086715 มี.ค. 2560นางสาวสุภาพร ทวนทัย
สถานวิจัยเครื่องสำอางค์และปลิตภัณฑ์ธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร์ผู้ประจำคูหา
086615 มี.ค. 2560นายพิเชษฐ์ กิติคุณ
สถานวิจัยเครื่องสำอางค์และปลิตภัณฑ์ธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร์ผู้ประจำคูหา
086515 มี.ค. 2560นายฐาปนา เจีนมแท้
สถาบันเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ยวผู้ประจำคูหา
086415 มี.ค. 2560นางสาวกนกวรรณ บุญลือ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
086315 มี.ค. 2560นางสาวปวีณา หนุนนาค
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
086215 มี.ค. 2560นางธนิดา พงษ์พิชิต
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
086115 มี.ค. 2560นางสาวกนกนวรรณ พรแก้ว
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
086015 มี.ค. 2560นางสาวอภิญญาดา พรหมสีนอง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
085915 มี.ค. 2560นางสาวเอมอร สารเถื่อนแก้ว
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
085815 มี.ค. 2560นายอุบล กองอัน
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกผู้ประจำคูหา
085715 มี.ค. 2560นางธนพร กองอัน
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกผู้ประจำคูหา
085615 มี.ค. 2560นายศุภฤกษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
085515 มี.ค. 2560นายกิตติศักดิ์ สีมูล
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
085415 มี.ค. 2560นายศุภฤกษ์ กานต์ธิรากูล
บริษัท โนวเลจ เซ็นทริค กำกัดผู้ประจำคูหา
085315 มี.ค. 2560นายอธิศ ปทุมวรรณ
บริษัท โนวเลจ เซ็นทริค กำกัดผู้ประจำคูหา
085215 มี.ค. 2560นางสาวสุชาดา สิงหฬ
บริษัท แอ็ปติจูด จำกัดผู้ประจำคูหา
085115 มี.ค. 2560นางสาวเจนจิรา นาคหรั่ง
บริษัท แอ็ปติจูด จำกัดผู้ประจำคูหา
085015 มี.ค. 2560- -
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตคณะวิศวะเครื่องกล
084915 มี.ค. 2560- -
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตคณะวิศวะเครื่องกล
084815 มี.ค. 2560นางสาวณัฐชา ฮุนพานิช
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
084715 มี.ค. 2560ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
084615 มี.ค. 2560นางสาวปฎิมาภรณ์ สุวรรณโสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ประจำคูหา
084515 มี.ค. 2560นายสักการ สุดตานา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ประจำคูหา
084415 มี.ค. 2560อาจารย์สิริพร โสมคำภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรผู้ประจำคูหา
084315 มี.ค. 2560อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรผู้ประจำคูหา
084215 มี.ค. 2560นางสาวศุลีรัตน์ สงนรินทร์
กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินผู้ประจำคูหา
084115 มี.ค. 2560นางสาวกัญญารัตน์ ประทุมศิริ
กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินผู้ประจำคูหา
084015 มี.ค. 2560นางสาวชนาพร สรวงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผู้ประจำคูหา
083915 มี.ค. 2560นางสาวสุภาณี พิบูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผู้ประจำคูหา
083815 มี.ค. 2560นางสาวช่อฟ้า กลิ่นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ประจำคูหา
083715 มี.ค. 2560นายระพีพัฒน์ ขันติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ประจำคูหา
083615 มี.ค. 2560ดร.อรรณพ ทัศนอุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกผู้ประจำคูหา
083515 มี.ค. 2560นางสาวรัชนีกร แรงขิง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกผู้ประจำคูหา
083415 มี.ค. 2560นายกานพล ปุ้มตะมะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้ประจำคูหา
083315 มี.ค. 2560นายศิลปกร อินทะสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้ประจำคูหา
083215 มี.ค. 2560นางสาวณัฐการต์ นามมะกุนา
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
083115 มี.ค. 2560นางสาวภัสรา ประทีปทอง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
083015 มี.ค. 2560นางสาวลลิตา พานิชผล
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประจำคูหา
082915 มี.ค. 2560นายถานันดร์ เหลี่ยมสมบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
082814 มี.ค. 2560ดร.สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนักวิชาการสาธารณสุข
082714 มี.ค. 2560นายนายวรพล นันสุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต/นักศึกษา
082614 มี.ค. 2560นายณัฐวุฒิ เสือด้วง
มหาวิทยาลัยนเรศวรกำลังศึกษาต่อปริญญาโท
082514 มี.ค. 2560อาจารย์ลภัสรดา โคตะนิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพ
082414 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธ์ุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรับราชการ
082314 มี.ค. 2560นางสาวณัฐชยา ศรีธรรมยศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักวิทยาศาสตร์
082214 มี.ค. 2560นางสาวทิพย์สุดา พรมรักษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักวิทยาศาสตร์
082114 มี.ค. 2560ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
082014 มี.ค. 2560ธนาภณร์ ตราชู
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
081914 มี.ค. 2560ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
081814 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
081714 มี.ค. 2560อาจารย์ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
081614 มี.ค. 2560ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วานิช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
081514 มี.ค. 2560อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์วิทยากรภาคประชุมวิชาการ
081414 มี.ค. 2560นายจีรเกียรติ ประสานธนกุล
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
081314 มี.ค. 2560นางสาววราพร ธัญญาโยธิน
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
081214 มี.ค. 2560ดร.เปรมจิต มอร์ชิง
วิทยาลัยชุมชนตากผู้ดำเนินรายการภาคประชุมวิชาการ
081114 มี.ค. 2560วราพร ธัญโยธิน
โรงพญาบาลตากวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
081014 มี.ค. 2560ดร.สุเสน ทั่งทอง
วิทยาลัยชุมชนตากวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
080914 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติภาพ โครตทะเล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : ตากวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
080814 มี.ค. 2560ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
080714 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
080614 มี.ค. 2560ดร.ฐิติพร เฉลิมแสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th