ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
100917 มี.ค. 2560นายภาส วิชัยสุชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักวิชาการ
100817 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองอธิการบดี
100717 มี.ค. 2560นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากVIP (MOU)
100617 มี.ค. 2560นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกVIP (MOU)
100517 มี.ค. 2560ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรVIP (MOU)
100417 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์VIP (MOU)
100317 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์VIP (MOU)
100217 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์VIP (MOU)
100117 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามVIP (MOU)
100017 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่VIP (MOU)
099917 มี.ค. 2560นายธันวา จันดี
โรงพยาบาลบางกระทุ่มผู้ประจำคูหา
099817 มี.ค. 2560นายสมคิด เอี่ยมชาวนา
โรงพยาบาลบางกระทุ่มผู้ประจำคูหา
099717 มี.ค. 2560นางสาวจุฑาพร เสมวิลัย
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้ประจำคูหา
099617 มี.ค. 2560นางสาวพิมพ์ณพัทธ์ พ่วงกระทุ่ม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้ประจำคูหา
099517 มี.ค. 2560ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจารย์/รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
099417 มี.ค. 2560นางสาวสิรีย์ นุ่มนวล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงาน
099317 มี.ค. 2560นางสาวสาวืตรี แทนเทือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
099217 มี.ค. 2560นางอรสา อ่อนชูศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
099117 มี.ค. 2560นายสถาปนิก เชื้อปู่คง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
099017 มี.ค. 2560นายอำนวย ทับทองดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
098917 มี.ค. 2560นางสาวปรารถนา ศรีชาวนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
098817 มี.ค. 2560นางสาวปารวี อัมรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
098717 มี.ค. 2560ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พยาบาลวิชาชีพ
098617 มี.ค. 2560นางAdcha Wongrattanapiboon
Private hositalพบาบาล
098517 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
098417 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
098317 มี.ค. 2560อาจารย์น้ำทิพย์ เทพบุตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีรับราชการ /ครูชำนาญการ
098217 มี.ค. 2560อาจารย์พบพร เอี่ยมใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
098117 มี.ค. 2560นางสาวพิชชาพร นันตา
-อาชีพส่วนตัว
098017 มี.ค. 2560นายสุจิต เยาวรัตน์
-อาชีพส่วนตัว
097917 มี.ค. 2560ดร.พิษณุ บุญนิยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
097817 มี.ค. 2560นางธนพรรณ พุทธวงศ์
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลกเภสัชกร
097717 มี.ค. 2560นางธิติมา ชุ่มคำ
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกเภสัชกร
097517 มี.ค. 2560นางสาวนิภาพร ผุดผ่องพรรณ
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม ผู้ประจำคูหา
097417 มี.ค. 2560นางสาวพิมลพรรณ หมู่เฮง
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม ผู้ประจำคูหา
097317 มี.ค. 2560นางสาววรากร มีชูเกต
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมผู้ประจำคูหา
097217 มี.ค. 2560ดร.วันทณี หาญช้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
097117 มี.ค. 2560นางสาวจินห์จุฑา แดงมั่นคง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
097016 มี.ค. 2560ดร.จตุพร เงินคำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
096916 มี.ค. 2560นางสาวสุคณธมาศ สอนจันทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรกำลังศึกษาปริญญาโท
096816 มี.ค. 2560นางสาวธันยพร ปิ่นทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
096716 มี.ค. 2560นางอมรรัตน์ เจริญสุข
โรงพยาบาลพุทธนักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
096616 มี.ค. 2560นางสาวธัญรัตน์ จารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
096516 มี.ค. 2560นายรัตนพงษ์ กาถม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
096416 มี.ค. 2560ดร.ปรารถนา โลพิน
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
096316 มี.ค. 2560นางสาวรัชนู แก้วเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักวิทยาศาสตร์
096216 มี.ค. 2560นายเมธัส ชูเวช
มหาวิทยาลัยเนชั่นอาจารย์
096116 มี.ค. 2560นายนาวิน ธรสาธิตกุล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
096016 มี.ค. 2560นายอัศวิน ดาดูเคล
มหาวิทยาลัยพายัพอาจารย์
095916 มี.ค. 2560นางสาวสุมาลี เม่นสิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิชาการ
095816 มี.ค. 2560นางปาริชาต อึ้งตระกูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
095716 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์กรกฎ เห็นแสงวิไล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ มหาวิทยาลัย
095616 มี.ค. 2560ดร.พิชยา โชติวรรณกุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคามนักวิชาการศึกษา
095516 มี.ค. 2560นางสาวนางสาวสายใหม มีมาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิรามเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
095416 มี.ค. 2560นางสาวอมรมาศ กุดั่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบังเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
095316 มี.ค. 2560นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
095216 มี.ค. 2560นายศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
095116 มี.ค. 2560นางสาวเจนจิรา บุดดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักวิชาการ
095016 มี.ค. 2560นายศิลปกร อินทะสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อาจารย์
094916 มี.ค. 2560นางสาวจรีภา ดามัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักวิจัย
094816 มี.ค. 2560อาจารย์ประพันธ์ เเจ้งเอี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อาจารย์
094716 มี.ค. 2560ดร.รัชดา คำจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อาจารย์
094616 มี.ค. 2560ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเเละพัฒนา
094516 มี.ค. 2560นางสาวดรุณี วันปา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักวิชาการ
094416 มี.ค. 2560อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้ช่วยอธิการ
094316 มี.ค. 2560ปนันดา ทองนันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
094216 มี.ค. 2560อาจารย์วีรวุฒิ พรหมมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อาจารย์
094116 มี.ค. 2560นางสำราญ เปี่ยมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
094016 มี.ค. 2560นางทุมเกตุ ชมโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
093916 มี.ค. 2560นางชูศรี อ่ำเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
093816 มี.ค. 2560นางสาวนางสาวนิภาพร พรหมมีเนตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
093716 มี.ค. 2560นายวินัย จันทร์ต่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
093616 มี.ค. 2560นางสาวลำไพร ชมโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
093416 มี.ค. 2560นางแบน หนุนเพิ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
093316 มี.ค. 2560นายพยุง นาคพึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
093216 มี.ค. 2560นายคล้าว ฟองจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
093116 มี.ค. 2560นางน้ำฝน มูลน้ำว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
093016 มี.ค. 2560นายกาจพล ปุ้มตะมะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
092916 มี.ค. 2560นางสาวนฤมล วงษ์ขวัญเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่
092816 มี.ค. 2560นายณัฐฐินันท์ สอนสิงห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรกร
092716 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อาจารย์
092616 มี.ค. 2560นางสาวทองพูน ทองอยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่โครงการ
092516 มี.ค. 2560นางสาววัลลภา ก๊กมาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
092316 มี.ค. 2560นางสาวกรกมล จันทร์เพียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นักวิทยาศาสตร์
092216 มี.ค. 2560อาจารย์รุ่งโรจน์ รัตนพิเชษฐกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
092116 มี.ค. 2560นางสาวทิพวรรณ นมเนย
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล/นิสิตปริญญาโท
092015 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
091915 มี.ค. 2560นายมนตรี ยอดแก้ว
เกษตรกร
091815 มี.ค. 2560นางธาลินี ยอดแก้ว
เกษตรกร
091715 มี.ค. 2560นางสาวภัทรลดา สระทองแป้น
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมนักเรียน
091615 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
091515 มี.ค. 2560นางสาวชนิดา ทัศนะบรรจง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
091415 มี.ค. 2560นายอัมราณ หะยีแวนาแว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-
091315 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี
091215 มี.ค. 2560ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-
091115 มี.ค. 2560ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย
091015 มี.ค. 2560นางสาวมันตรินี หนูฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-
090915 มี.ค. 2560นายวราวุฒิ โประเทพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-
090815 มี.ค. 2560นางสาวมณีจันทร์ มาสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
090715 มี.ค. 2560นางเมตตา ชุมอินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th