ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
195225 มี.ค. 2560โสธิดา เชื้อนาค
ครู
195125 มี.ค. 2560นายแพทย์ศรัณย์ มะลิซ้อน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
195025 มี.ค. 2560นางสาวอภิวันท์ มหาพราหมณ์
นักศึกษา
194925 มี.ค. 2560นางสาวปัจฉิมา มหาพราหมณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
194725 มี.ค. 2560นางสาวปภัสรา มหาพราหมณ์
ครู
194625 มี.ค. 2560นางชเนตตี ธีรพงศ์
อิสระ
194525 มี.ค. 2560นายวันยุ แย้มเสาธง
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
194425 มี.ค. 2560นางกาญจนา แย้มเสาธง
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
194325 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช พรเสนาะ
อาจารย์
194225 มี.ค. 2560นางสาวโชติกา อุงจิตต์ตระกูล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาล
194125 มี.ค. 2560นางไมตรี อ้นศรี
ธุรกิจส่วนตัว
194025 มี.ค. 2560นางชมพูนุท อุงจิตต์ตระกูล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
193925 มี.ค. 2560อาจารย์สมชาย ค้ำชู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักวิจัย
193825 มี.ค. 2560นางสาวณิชาภัทร อินนันต๊ะ
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
193725 มี.ค. 2560นางสาวปฏิมาภรณ์ สุวรรณโสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษา
193625 มี.ค. 2560นายสักการ สุดตานา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษา
193525 มี.ค. 2560นายจินดา ฟักบัว
อิสระ
193425 มี.ค. 2560นางสาววิสสุตา อุบลเจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
193325 มี.ค. 2560นางสาวหทัยชนก ขอบเขต
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
193225 มี.ค. 2560นายณัฐวัตร ทองเชิด
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
193125 มี.ค. 2560นางสาวพนิดา เกิดผาสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
193025 มี.ค. 2560นางสาวอัญชลี วิชุมา
พนักงานราชการ
192925 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ -อาจารย์
192825 มี.ค. 2560นางสาวภาวณี คำชาลี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
192725 มี.ค. 2560นางสาวอลิสา สืบสังข์
หน่วยงานโรงงานน้ำดื่มพานพระศรี 1พนักงาน
192625 มี.ค. 2560นางสาวรุ่งนภา พุทธกาล
หน่วยงานโรงงานน้ำดื่มพานพระศรี 1พนักงาน
192525 มี.ค. 2560อาจารย์สุธีย์ จุฬากาญจน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์
192425 มี.ค. 2560นางสมบัติ ทองอนันต์
ส่วนตัว
192325 มี.ค. 2560นางสาวปฐมาวดี ทองเฃื้อ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
192225 มี.ค. 2560นายประทวน ทองอนันต์
ส่วนตัว
192125 มี.ค. 2560นายAnuwat srila
เอกชนCEO
192025 มี.ค. 2560นายวชิระ แสงพรม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
191925 มี.ค. 2560นางยุพิน อุงจิตต์ตระกูล
ค้าขาย
191825 มี.ค. 2560นางสาวอรอุมา แสงใหญ่
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
191724 มี.ค. 2560นายจตุรภัทร แสงอะโน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
191524 มี.ค. 2560นางสาวศิรารัตน์ วัธนวิสูตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
191424 มี.ค. 2560นางสาวศิรารัตน์ วัธนวิสูตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
191324 มี.ค. 2560นางสาววโรชา คำสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
191224 มี.ค. 2560นายจอมจรัญ มะโนปัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์พิเศษ
191124 มี.ค. 2560นางสาวอารยา สิทธิวงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190924 มี.ค. 2560นางสาวเบญจมาศ ไชยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
190824 มี.ค. 2560นางสาวปิ่นนรา พานิชผล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190724 มี.ค. 2560นายทรงพล คลังภักดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190624 มี.ค. 2560นางสาวสุชาวรรณ์ สารทูลสิงห์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190524 มี.ค. 2560นางสาวไวชญานีก์ ภาคาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
190424 มี.ค. 2560นายศิริบุญ ศรีบุญมาก
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
190324 มี.ค. 2560นางสาวพิชญา จันทะคุณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
190224 มี.ค. 2560นางสาวพิชญา จันทะคุณ
นิสิต
190124 มี.ค. 2560นางสาวเบญจวรรร กล้าถิ่นภู
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
190024 มี.ค. 2560นางสาวไวชญานีก์ ภาคาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
189924 มี.ค. 2560นางสาววนารี ดีเฉลา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
189824 มี.ค. 2560นางสำเนียง วันพุฒธ
วิทยาลัยชุมชนตาก-
189724 มี.ค. 2560นางตุ๋ย สังห้อ
วิทยาลัยชุมชนตาก-
189624 มี.ค. 2560นางกฤติยา วันวงษ์
วิทยาลัยชุมชนตาก-
189524 มี.ค. 2560นางสาวนางสาววันวิสา สัจจะญาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
189424 มี.ค. 2560นางสาวประชิตพร โภคมณี
มหาวิทยาลัยมหิดลพนักงานของรัฐ
189324 มี.ค. 2560นางสาวภัทราภรณ์ ภูบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลพนักงานของรัฐ
189224 มี.ค. 2560นางวิไล อัครพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดลพนักงานของรัฐ
189124 มี.ค. 2560นายพิชามญชุ์ ขำแย้ม
สบายโซลูชั่น มาเกตติง จำกัดพนักงานบริษัท
189024 มี.ค. 2560นายนายเอกพงษ์ เครือคำจิ๋ว
บริษัท Sbye-SolotionAE
188924 มี.ค. 2560นายสุระกิจ กันเกตุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
188824 มี.ค. 2560นายpongsathorn piluk
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิศวกร
188724 มี.ค. 2560นายพีระพงษ์ แก้วพูลสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิศวกร
188624 มี.ค. 2560นายศิลายุทธ จันทหล้า
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
188524 มี.ค. 2560นายพงศกร สุวรรณเนตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
188424 มี.ค. 2560นายวนัส มากลิ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
188324 มี.ค. 2560นายนาายสุวรรณ จิตรพินิจ
นักศึกษา
188224 มี.ค. 2560นายกิตติศักดิ์ โสทะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
188124 มี.ค. 2560นายนายอนุชิต เหมือนใจ
นักศึกษา
188024 มี.ค. 2560นายพีระพงษ์ มีเมล์
นักศึกษา
187924 มี.ค. 2560นางสาวกนกวรรณ วันทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
187824 มี.ค. 2560นางสาววสุนันท์ ลิ้มพิพัฒน์ชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
187724 มี.ค. 2560นางสาวณัฐธิดา ฤทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
187624 มี.ค. 2560นางสาวชลธิชา ไชยศิริมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
187524 มี.ค. 2560นางสาวเกษรา เกิดลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
187424 มี.ค. 2560นายดุสิต มั่นประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
187324 มี.ค. 2560นายพงษ์พันธ์ พรานกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
187224 มี.ค. 2560นายวรรณจักรี ภุมกา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
187124 มี.ค. 2560นายวิทวัส นิ่มกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
187024 มี.ค. 2560นางสาวพิมพ์พรรณ ผิวผ่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
186924 มี.ค. 2560นางสาวเจนจิรา สิงหเดช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
186824 มี.ค. 2560นางสาวสุพัตรา เทพประชุม
นิสิต
186724 มี.ค. 2560นางสาวกาญจนา ประสานเชื้อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
186624 มี.ค. 2560นางสาวสโรชา ตันหลี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
186524 มี.ค. 2560นางสาวจันทิมา อ่วมรอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
186424 มี.ค. 2560นางสาวสุทธินี ธงภักดี
นิสิต
186324 มี.ค. 2560นางสาวปิยวรรณ ปั้นดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
186224 มี.ค. 2560นางสาวปวีณา จันขาว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
186124 มี.ค. 2560นางสาวสมฤดี ยืนสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
186024 มี.ค. 2560นายเจตนา ภู่เปี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต
185924 มี.ค. 2560นายตฤณ สุขสอาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
185824 มี.ค. 2560นางสาวไวชญานีก์ ภาคาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
185724 มี.ค. 2560นางสาวปพิชญา จิ๋วอ่วม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
185624 มี.ค. 2560นางสาวสุวิดา เศวตรัตนเสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
185524 มี.ค. 2560นางสาวกาญจนา แก้วศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
185424 มี.ค. 2560นายธีรภัทร์ ทวนทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
185324 มี.ค. 2560นางสาวเพ็ญพิชชา อุ่นอุรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
185224 มี.ค. 2560นายจักรพงษ์ เพ็ชรวิจิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
185124 มี.ค. 2560นางสาวสุมิตรา ยอดเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนักศึกษา
185024 มี.ค. 2560นายพงศ์พิพัฒน์ จันทร์นาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : พิษณุโลกนิสิต/นักศึกษา
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th