ค้นหาและพิมพ์บัตรร่วมงาน

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

ทั้งหมด 186 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
019724 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ โสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
019624 ก.พ. 2560นางสาวยาณาวีย์ ฉุยแสงธนสรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ปฏิบัติงานบริหาร
019524 ก.พ. 2560นายวิจารณ์ มัตยะสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย/เภสัชกร
019424 ก.พ. 2560ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
019324 ก.พ. 2560นายแพทย์ยิ่งยศ จุลกิจวัฒน์
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
019224 ก.พ. 2560ดร.ปุณิกา นามวงค์สะกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวริอาจารย์
019124 ก.พ. 2560นายแพทย์สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรนายแพทย์
019024 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018924 ก.พ. 2560ดร.กาญจนา จิตติพร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018823 ก.พ. 2560อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018723 ก.พ. 2560อาจารย์วิจิตร คริเสถียร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018623 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018523 ก.พ. 2560ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018423 ก.พ. 2560นายธีรยุทธ ตรีธัญญา
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร
018323 ก.พ. 2560ดร.พัทธมน แสงอินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018223 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018123 ก.พ. 2560ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
018022 ก.พ. 2560นายว่าที่ร้อยตรีชยาศิษย์ คำสายพรม
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
017922 ก.พ. 2560นางประภาพิมล คำสายพรม
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย
017821 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017721 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017621 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017521 ก.พ. 2560นายอิทธิพล นาคามดี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิติกร
017421 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017321 ก.พ. 2560รองศาสตราจารย์สุท้ศน์ เยี่ยมวัฒนา
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017221 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาดี้
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017121 ก.พ. 2560อาจารย์คมทัศน์ ทัศวา
มหาวิทยาลัยศิลปากรนักศึกษาปริญญาเอก
017021 ก.พ. 2560อาจารย์วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒอาจารย์
016920 ก.พ. 2560อาจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์
016820 ก.พ. 2560นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรครู
016718 ก.พ. 2560นายธีรภาพ นาราช
โรงเรียนบ้านโคกตะโก สพป.บุรีรัมย์ เขต 3รับราชการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน
016618 ก.พ. 2560นางสาวศศิธร ม่านทอง
โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3รับราชการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน
016518 ก.พ. 2560ดร.เด่นศักดิ์ หอมหวล
วิทยาลัยชุมชนตากข้าราชการ
016418 ก.พ. 2560ดร.กิจฐเชต ไกรวาส
มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์
016317 ก.พ. 2560นายแพทย์สุรชัย เดชอาคม
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
016217 ก.พ. 2560นางสาววรินดา พูนทวีรัตน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
016117 ก.พ. 2560นางสาวสุวรรธณา แย้มโตนด
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
016016 ก.พ. 2560นายนายนครินทร์ เขื่อนเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
015916 ก.พ. 2560นางสาวรัฐภรณ์ อินทร์ปินตา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักรังสีการแพทย์
015816 ก.พ. 2560นายเจริญรัตน์ น้อยยม
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักรังสีการแพทย์
015716 ก.พ. 2560แพทย์หญิงสิรินันท์ ตรียะเวชกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์,อาจารย์แพทย์,รองคณบดีฝ่ายการคลัง
015616 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ฉัตรดำรง
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
015515 ก.พ. 2560นางสาวพัชรภรณ์ บุศยารัศมี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
015415 ก.พ. 2560นายนาย ภูริวัฒน์ เขียวคำรพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักศึกษา
015315 ก.พ. 2560นางสาวพิจิตรา อ๊อดเอก
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
015215 ก.พ. 2560นายสรพงษ์ วงน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
015115 ก.พ. 2560นางสาวปิยธิดา เข็มด้วง
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
015015 ก.พ. 2560นายณรงค์ เกตุขำ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
014915 ก.พ. 2560นายมนัสวี คนหลัก
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยวิจัย
014815 ก.พ. 2560นางสาวสายธาร แดงสิงห์
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยนักวิจัย
014715 ก.พ. 2560ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์
014615 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประทีป วรรณิสสร
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)
014515 ก.พ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร
มหาวิทยาลัยนเรศวรข้าราชการ
014415 ก.พ. 2560นางสาวนันทพร ปิ่นนาค
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
014315 ก.พ. 2560นางสาวสุธิดา เชื้อบุญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
014215 ก.พ. 2560นางสาวปิยมาภรณ์ วิภา
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตระดับปริญาเอก
014115 ก.พ. 2560นายนนทพรรษน์ ลีราช
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยนักวิจัย
014015 ก.พ. 2560นางสาวปัทมาพร พูลสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่วิจัย
013915 ก.พ. 2560นางสาวศรัญญา นันทะนะ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
013815 ก.พ. 2560นายนครินทร์ เขื่อนเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
013715 ก.พ. 2560นางสาวขวัญสุดา สุภลาภ
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิทยาศาสตร์
013615 ก.พ. 2560นางสาวณิชกานต์ ขวัญแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
013515 ก.พ. 2560นางสาวนารินทร ภักดีโต
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
013415 ก.พ. 2560นางสาวสมฤดี สุวรรณกุลานันท์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
013315 ก.พ. 2560นางสาววันอังคาร พูลศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
013215 ก.พ. 2560นายสุทธิกานต์ ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
013014 ก.พ. 2560นางสาวสุพรรษา น้อยนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิต
012914 ก.พ. 2560นางสาววัลลภา ศรีสง่า
มหาวิทยาลัยนเรศวรนักวิชาการศึกษา
012814 ก.พ. 2560นายทรงศักดิ์ ทองสนิท
มหาวิทยาลัยนเรศวรพนักงานมหาวิทยาลัย/เภสัชกร
012712 ก.พ. 2560นางสาวอารยา ปู่เกตุแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร-
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th