รายงานการลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน 1206 ท่าน 23 มีนาคม 2560
ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน 1211 ท่าน 24 มีนาคม 2560
ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน 928 ท่าน 25 มีนาคม 2560
ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 3345 ท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

1.1 พิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 496 ท่าน
2.1 เข้าชมนิทรรศการ 1122 ท่าน
6.1 การประชุมหารือเรื่อง ทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ระดับเขต (ห้องประชุม 207 เวลา 13:00-15:30 น.) 0 ท่าน
3.1 University 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานด้านวิจัยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 77 ท่าน
3.2 ชุมชนพระธาตุผาแดงใช้วิศวกรรมฟื้นฟูจัดการการปนเปื้อนแคดเมียมในข้าวด้วยตนเอง วิทยากร (1)ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ (2)คุณญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์ ผู้ดำเนินรายการ คุณกัญญาวีร์ ฟักทอง 29 ท่าน
5.1 บรรยายแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง) โดย ดร.ปิยรัตน์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง 58 ท่าน
5.2 การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น โดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย โดย ดร.ปริญญา สร้อยทอง 97 ท่าน
5.3 สุขอย่างพอเพียง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 88 ท่าน
5.4 สัมมนาวิชาการ กล้วยวิถีไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 โดย (1)ดร.นุชรี ทัดเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพิน เสละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร เปรมจิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปราชญ์ชาวบ้าน โดย (1)นายมะยม มานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (2)นางสาวศิลาพร สิงหลักษณ์ รองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคูและผู้จัดการร้านในเครื่อข่ายโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู ร้านกำนันประภาส
ผู้ประกอบการภาคเอกชน โดย (1)คุณเสาวนีย์ วิเลปะนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
70 ท่าน
5.5 อนาคคของเกษตรอัจฉริยะ (smart farming) ของประเทศไทยโดย (1)ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(2)ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (3)ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(พร้อมชมสาธิตการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ ได้แก่ โดรน และ เฮลิคอปเตอร์)
69 ท่าน
5.6 กรณีศึกษาการขับเคลื่อนในรูปแบบมหาวิทยาลัยพันธกิจกับสังคม โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 102 ท่าน
4.1 การประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยทีมวิทยากรจาก วช. [รับ 150] 129 ท่าน
6.4 การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ห้องประชุม 206 เวลา 15:00-16:30 น.) 0 ท่าน

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

2.2 เข้าชมนิทรรศการ 1178 ท่าน
3.3 เครื่องบอกหมายเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอดแบบพกพาและอุปกรณ์ช่วยบอกสีของวัตถุสำหรับคนตาบอดแบบพกพา โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ท่าน
3.4 สมุนไพรเครื่องแกงไทยอบครบรสครบกลิ่นห่อในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง โดย โครงการสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา (AAIF) 36 ท่าน
3.5 สาธิตเจลแต้มสิวจากสารสกัดมังคุด ชาเขียว ว่านหางจระเข้ โดย AGA SIAM CO., LTD ภายใต้การสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 37 ท่าน
3.6 สาธิตการทำโลชั่นเม็ดบีททางปฏิกิริยาระหว่าง sodium alginate และ calcium chloride โดย บริษัท อมิที แลบบอราโทรี่ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 35 ท่าน
4.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course โดย ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [รับ 150] 167 ท่าน
5.7 เวทีเสวนาเรื่อง CHANGE พลิกฟื้นพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษโดยวิจัยชุมชน: กรณีนำร่องนาข้าวปนเปื้อนแคดเมียม ลุ่มน้ำตาว อ.แม่สอด จ.ตาก โดย โดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 35 ท่าน
5.8 แนวทางการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยุคไทยแลนต์ 4.0 ภาคที่ 1
โดย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
43 ท่าน
5.9 กิจกรรมและแนวทางงานวิจัยของ Advanced Materials Cluster
โดย รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประธานคลัสเตอร์วัสดุศาสตร์)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญ์ไพศิษฏ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
27 ท่าน
5.10 เวทีเสวนา เรื่อง พลิกฟื้นพื้นที่ปนเอนสารพิษโดยวิจัยชุมชน: บทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 29 ท่าน
5.11 แนวทางการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยุคไทยแลนต์ 4.0 ภาคที่ 2
โดย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
54 ท่าน
5.12 โอกาสและความท้าทายภายใต้กรอบอาเซียนศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประธานคลัสเตอร์อาเซียน) ดำเนินรายการ โดย ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 16 ท่าน
5.13 CHANGE: งานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมด้วย OECD GLP โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31 ท่าน
5.14 การเสวนาการขับเคลื่อนพิษณุโลก 4.0 ด้วยวิจัยและนวัตกรรมกล้วย โดย (1)ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2)คุณเจนวิทย์ จันทรา ผู้ประกอบการกล้วยแปรรูป (3)ผศ.ดร.ศจี สุวรรณศรี คณะเกษตรศาสตร์ (4)Mr.Jean-Philippe Babu
ผู้ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ดวงพร เปรมจิต
30 ท่าน
5.15 เสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ในปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานประเทศไทยเพื่อสู่ยุค 4.0” (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
(1)หัวข้อ “สถานการณ์ในปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานประเทศไทยเพื่อสู่ยุค 4.0 (การจัดการสิ่งแวดล้อม)” โดย ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (ตัวแทนคลัสเตอร์ Climate Change) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2)หัวข้อ “สถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดพิษณุโลก” โดย ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(3)หัวข้อ “สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จ.ตาก” โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
(4)หัวข้อ ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากปัญหาหมอกควันภาคเหนือ โดย ดร.ฐิติพร สุแก้ว แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย (Burden of Disease) สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
38 ท่าน
5.17 ผลพลอยได้จากกล้วย กับการผลิตอาหารคน และอาหารสัตว์ โดย (1)ดร.อรรณพ ทัศนอุดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
และ (2)ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
150 ท่าน
5.18 เสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ในปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานประเทศไทยเพื่อสู่ยุค 4.0” (พลังงาน)โดย ตัวแทนคลัสเตอร์พลังงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2)หัวข้อ การจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
(3)หัวข้อ “การจัดการพลังงานในชาติสิ่งแวดล้อมใน มทร.ล้านนาตาก” โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
(4)หัวข้อ “การจัดการพลังงานให้ชุมชนในจังหวัดสุโขทัย” โดย ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
(5)หัวข้อ “การจัดการพลังงานในชุมชนจังหวัดตาก” โดย ผศ.สันติภาพ โคตรทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
27 ท่าน

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

2.3 เข้าชมนิทรรศการ 921 ท่าน
3.7 เสวนาในหัวข้อ พิษณุโลก 4.0: ขับเคลื่อนจังหวัดด้วยวิจัยและนวัตกรรม
- ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ปี 2560
- ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
- ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
- นายณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
54 ท่าน
6.2 08:30-16:30 น. การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 13
โดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
130 ท่าน
5.19 สูงวัยมีคุณภาพด้วยเครือข่ายชุมชน โดย วิทยาลัยชุมชนตาก 93 ท่าน
5.21 Creative & Tourism โดย รศ.จิรวัฒน์ พิระสันต์ 35 ท่าน
5.22 ดูแลใส่ใจ ผู้สูงอายุไทย สุขภาพดี โดย วิทยาลัยนอร์ทเทริน์ 30 ท่าน
5.23 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยมณีเวช โดย อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา และ ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์ 21 ท่าน
5.24 ปรัชญาและกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : การบูรณาการระหว่างการวิจัยกับการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ โดย ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ 92 ท่าน
1.2 พิธีปิดงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ท่าน

รายงานสรุป


ภาคนิทรรศการ 5772 ท่าน
คิดเป็น 115.44%
ภาคการประชุม 1956 ท่าน
คิดเป็น 130.40%
จำนวนผลงาน 121
จำนวนหัวข้อบรรยาย 25