รายงานการลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน 134 ท่าน 23 มีนาคม 2560
ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน 139 ท่าน 24 มีนาคม 2560
ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน 70 ท่าน 25 มีนาคม 2560
ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 186 ท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

1.1 พิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 88 ท่าน
2.1 เข้าชมนิทรรศการ 133 ท่าน
4.1 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต เพิ่มเติม และประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานคณะกรรมการ (ห้อง 207 เวลา 13:00-16:30 น.) 0 ท่าน
3.1 University 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานด้านวิจัยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 15 ท่าน
3.2 ชุมชนพระธาตุผาแดวใช้วิศวกรรมฟื้นฟูจัดการการปนเปื้อนแคคเมียมในข้าวด้วยตนเอง โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม 15 ท่าน
5.1 ประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง) 8 ท่าน
5.2 การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น โดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย โดย ดร.ปริญญา สร้อยทอง 17 ท่าน
5.3 Best practice เศรษฐกิจพอเพียง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3 ท่าน
5.4 สัมมนาวิชาการ เรื่องกล้วย โดยมีการเชิญวิทยากร และปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมสัมมนา 17 ท่าน
5.5 การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน 7 ท่าน
5.6 เศรษฐกิจพอเพียง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 5 ท่าน
6.1 กำหนดการประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยทีมวิทยากรจาก วช. [รับ 250] 5 ท่าน

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

2.2 เข้าชมนิทรรศการ 132 ท่าน
3.3 Highlight Stage 3 11 ท่าน
3.4 Highlight Stage 4 11 ท่าน
3.5 สาธิตเครื่องสำอางค์ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 12 ท่าน
3.6 PHS Service Jam โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 9 ท่าน
4.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course โดย ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [รับ 150] 63 ท่าน
4.3 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย โดยทีมวิทยากรจาก วช. [รับ 30] ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 206 0 ท่าน
5.7 การประชุมวิชาการกลุ่มเฉพาะเรื่อง โดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 11 ท่าน
5.8 แนวทางการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยุคไทยแลนต์ 4.0 ภาคที่ 1
โดย ผศ.ปราโมทย์ สิทธิจักรและทีมงาน
6 ท่าน
5.9 คลัสเตอร์วัสดุศาสตร์: ทิศทางการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ในยุค 4.0
โดย รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประธานคลัสเตอร์วัสดุศาสตร์)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 ท่าน
5.10 การประชุมวิชาการกลุ่มเฉพาะเรื่อง โดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 7 ท่าน
5.11 แนวทางการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยุคไทยแลนต์ 4.0 ภาคที่ 2
โดย ผศ.ปราโมทย์ สิทธิจักรและทีมงาน
11 ท่าน
5.12 คลัสเตอร์อาเซียน: การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประธานคลัสเตอร์อาเซียน) 4 ท่าน
5.13 การประชุมวิชาการเฉพาะเรื่อง GLP โดย TCELS: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 4 ท่าน
5.14 กล้วย 2 โดย รศ.ดร.ดวงพร เปรมจิต 10 ท่าน
5.15 Research University Network: คลัสเตอร์หมอกควัน โดย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 4 ท่าน
5.16 Food Innopolise เมืองนวัตกรรมอาหาร โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 11 ท่าน
5.17 กล้วย 2 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 5 ท่าน
5.18 Research University Network: คลัสเตอร์พลังงาน โดย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 2 ท่าน

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

2.3 เข้าชมนิทรรศการ 68 ท่าน
3.7 พิษณุโลก 4.0: ขับเคลื่อนจังหวัดด้วยวิจัยและนวัตกรรม ช่วงที่ 1 โดย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 13 ท่าน
3.8 พิษณุโลก 4.0: ขับเคลื่อนจังหวัดด้วยวิจัยและนวัตกรรม ช่วงที่ 2 โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยพันธมิตร 11 ท่าน
6.2 08:30-16:30 น. การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 13
โดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว [รับ 100]
0 ท่าน
6.3 การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน 1 ท่าน
5.19 สูงวัยมีคุณภาพด้วยเครือข่ายชุมชน โดย วิทยาลัยชุมชนตาก 8 ท่าน
5.20 การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน 2 ท่าน
5.21 Creative & Tourism โดย ผศ.จิรวัฒน์ พิระสันต์ 2 ท่าน
5.22 ดูแลใส่ใจ ผู้สูงอายุไทย สุขภาพดี โดย วิทยาลัยนอร์ทเทริน์ 6 ท่าน
5.23 การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน 4 ท่าน
1.2 พิธีปิดงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 51 ท่าน

รายงานสรุป


ภาคนิทรรศการ 561 คน
คิดเป็น 11.22%
ภาคการประชุม 218 คน
คิดเป็น 14.53%
จำนวนหน่วยงาน 14
มหาวิทยาลัย 13, อื่นๆ 1
จำนวนหัวข้อบรรยาย 24
เครือข่าย 85%, ร่วมจัด 15%