ลงทะเบียนร่วมงาน

กรุณาสั่งพิมพ์บัตรเข้าร่วมการประชุม และนำมาแสดงหน้างานทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม และชมนิทรรศการ เพื่อแสดงสิทธิ์ดังนี้

  1. รับกระเป๋าและเอกสารการประชุม
  2. ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมในหัวเรื่องที่ลงทะเบียนไว้ และลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลาที่กำหนดแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ หากห้องประชุมดังกล่าวมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากและท่านมาลงทะเบียนล่าช้า (หลังเวลาประชุม 10 นาที) ผู้จัดงานจะให้สิทธิ์การเข้าประชุมแก่ผู้รอสิทธิ์ โดยท่านอาจเสียสิทธิ์การเข้าประชุมเรื่องดังกล่าว
  3. บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงานของสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. หมดเขตลงทะเบียนร่วมงาน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่หน้างาน


พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประธาน สายคำ โทร. 0-5596-8641 อีเมล : prathans@nu.ac.th

* คำนำหน้าชื่อ: นาย นาง นางสาว ไม่ใช้คำนำหน้า (สำหรับการมี ยศตำแหน่ง)
* ตำแหน่งทางวิชาการ:
* ชื่อ:
* นามสกุล:
* หน่วยงานสังกัด:
* กลุ่มสาขาวิจัยแห่งชาติ:
* ระดับการศึกษาสูงสุด:
* อาชีพ/ตำแหน่ง:
* โทรศัพท์:
* อีเมล์:

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

เวลา ห้องประชุม 301
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 211
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 210
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 209
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 208
อาคารเอกาทศรถ
08:30-12:00 น. 1.1 พิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร (88)
2.1 เข้าชมนิทรรศการ (133)
13:00-15:00 น. 3.1 University 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานด้านวิจัยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (15) 6.1 กำหนดการประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยทีมวิทยากรจาก วช. [รับ 250] (33) 5.1 ประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง) (8) 5.2 การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น โดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย โดย ดร.ปริญญา สร้อยทอง (17) 5.3 Best practice เศรษฐกิจพอเพียง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (3)
15:00-16:30 น. 3.2 ชุมชนพระธาตุผาแดวใช้วิศวกรรมฟื้นฟูจัดการการปนเปื้อนแคคเมียมในข้าวด้วยตนเอง โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม (7) 5.4 สัมมนาวิชาการ เรื่องกล้วย โดยมีการเชิญวิทยากร และปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมสัมมนา (17) 5.5 การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน (7) 5.6 เศรษฐกิจพอเพียง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (5)

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

เวลา ห้องประชุม 301
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 211
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 210
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 209
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 208
อาคารเอกาทศรถ
08:30-10:30 น. 2.2 เข้าชมนิทรรศการ (132)
3.3 Highlight Stage 3 (11)
4.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course โดย ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [รับ 150] (63) 5.7 การประชุมวิชาการกลุ่มเฉพาะเรื่อง โดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ (11) 5.8 แนวทางการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยุคไทยแลนต์ 4.0 ภาคที่ 1
โดย ผศ.ปราโมทย์ สิทธิจักรและทีมงาน (6)
5.9 คลัสเตอร์วัสดุศาสตร์: ทิศทางการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ในยุค 4.0
โดย รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประธานคลัสเตอร์วัสดุศาสตร์)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(1)
10:30-12:00 น. 3.4 Highlight Stage 4 (11) 5.10 การประชุมวิชาการกลุ่มเฉพาะเรื่อง โดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ (7) 5.11 แนวทางการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยุคไทยแลนต์ 4.0 ภาคที่ 2
โดย ผศ.ปราโมทย์ สิทธิจักรและทีมงาน (11)
5.12 คลัสเตอร์อาเซียน: การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประธานคลัสเตอร์อาเซียน) (4)
13:00-15:00 น. 3.5 สาธิตเครื่องสำอางค์ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (12) 5.13 การประชุมวิชาการเฉพาะเรื่อง GLP โดย TCELS: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)(4) 5.14 กล้วย 2 โดย รศ.ดร.ดวงพร เปรมจิต (10) 5.15 Research University Network: คลัสเตอร์หมอกควัน โดย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (4)
15:00-16:30 น. 3.6 PHS Service Jam โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (9) 5.16 Food Innopolise เมืองนวัตกรรมอาหาร โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (11) 5.17 กล้วย 2 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (5) 5.18 Research University Network: คลัสเตอร์พลังงาน โดย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (2)

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

เวลา ห้องประชุม 301
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 211
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 210
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 209
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 208
อาคารเอกาทศรถ
08:30-10:30 น. 2.3 เข้าชมนิทรรศการ (68)
3.7 พิษณุโลก 4.0: ขับเคลื่อนจังหวัดด้วยวิจัยและนวัตกรรม ช่วงที่ 1 โดย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (13)
6.2 08:30-16:30 น. การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 13
โดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว [รับ 100] (0)
5.19 สูงวัยมีคุณภาพด้วยเครือข่ายชุมชน โดย วิทยาลัยชุมชนตาก (8) 5.20 การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน (2) 5.21 Creative & Tourism โดย ผศ.จิรวัฒน์ พิระสันต์ (2)
10:30-12:00 น. 3.8 พิษณุโลก 4.0: ขับเคลื่อนจังหวัดด้วยวิจัยและนวัตกรรม ช่วงที่ 2 โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยพันธมิตร (11) 5.22 ดูแลใส่ใจ ผู้สูงอายุไทย สุขภาพดี โดย วิทยาลัยนอร์ทเทริน์ (6) 5.23 การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน (4)
13:00-16:30 น. 1.2 พิธีปิดงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร (51)