รูปแบบและกิจกรรมในงาน

เป็นเวทีกลางที่นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ในหลากหลายลักษณะ ทั้งในเชิงชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบการนำเสนอที่หลายหลายอาทิ การถอดบทเรียนความสำเร็จ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และวิธีการในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอด และนำไปใช้ประโยชน์


หลากหลายประเด็น อาทิ จริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย และด้านอื่นๆ

1. ด้านการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง

4. ด้านสังคมผู้สูงอายุ

7. ด้านระบบโลจิสติกส์

2. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based)

5. ด้านการเป็นประชาคมอาเซียน

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

6. ด้านการท่องเที่ยว


มีผลงานวิจัยกว่าร้อยผลงานที่มีความสอดคล้องกับ “ประเทศไทย 4.0”

กลุ่มอาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ

กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์

กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล
ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ
และบังคับอุปกรณ์ต่างๆ
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
และบริการที่มีมูลค่าสูง