รูปแบบและกิจกรรมในงาน

เป็นเวทีกลางที่นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ในหลากหลายลักษณะ ทั้งในเชิงชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบการนำเสนอที่หลายหลายอาทิ การถอดบทเรียนความสำเร็จ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และวิธีการในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอด และนำไปใช้ประโยชน์


หลากหลายประเด็น อาทิ จริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย และด้านอื่นๆ

1. ด้านการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง

2. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based)

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

4. ด้านสังคมผู้สูงอายุ

5. ด้านการเป็นประชาคมอาเซียน

6. ด้านการท่องเที่ยว

7. ด้านระบบโลจิสติกส์


มีผลงานวิจัยกว่าร้อยผลงานที่มีความสอดคล้องกับ “ประเทศไทย 4.0”

กลุ่มอาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ

กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์

กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล
ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ
และบังคับอุปกรณ์ต่างๆ
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
และบริการที่มีมูลค่าสูง